You are here

KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI OLARAK STRATEJİK PLANLAR

STRATEGIC PLANS AS A PRACTICE OF STRATEGIC MANAGEMENT IN PUBLIC INSTITUTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Strategic management which determines goals and purpose of institutions towards its future and determines the requirements to reach these goals, is a modern management technique. Moreover, this type of management includes activities to harmonise between opportunies and threats about external environment and internal resources and skills of institution. These activities consist of organizations’ ‘weaknesses and strenghts’ and ‘environmental opportunities and threats’ by taking in consideration the relations with competitors. On that sense, strategic management that aims the continuity and reaching the strategic goals of institution, is a kind of management by adapting the institution swiftly to changing environmental conditions. On the other hand, strategic plan as an essential part of strategic management consists of participation of employees in institutions, complete supports of managers, and entire efforts to get result. It is performed to reveal an accessible and desirable future. Moreover, it sets ground for accountability. Within this context, practices of strategic planning in public institutions will be examined in Turkey case in this study. Within the scope of Public Financial Management and Control Law of 5018 which is the legal framework of strategic management, making a stragic plan of public institutions and practice processes is going to be evaluated and the problems about this issue is going to be presented with the solution offers
Abstract (Original Language): 
Bilindiği gibi stratejik yönetim, kuruluşların geleceğine yönelik amaçlarının ve hedeflerinin saptanmasına ve bunlara ulaşabilmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesine yönelik bir modern yönetim tekniğidir. Kuruluşun iç kaynakları ve becerileri ile dış çevrenin fırsat ve tehlikeleri arasında uyum sağlayacak faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler; örgütün zayıf ve üstün yönleri ile, çevresel fırsatlar ve tehditlerin, rakiplerle ilişkileri de dikkate alınarak belirlenmesinden oluşur. Bu yönüyle stratejik yönetim, kuruluşu değişen çevre şartlarına hızlı bir şekilde adapte ederek, kuruluşun sürekliliğini ve stratejik amaçlarına ulaşmasını hedefleyen bir yönetim şeklidir. Stratejik yönetimin önemli bir uygulaması olarak stratejik planlama ise kuruluşta çalışanların katılımını ve yöneticilerin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününden oluşur. Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği ortaya koymak için yapılır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Bu çalışmada söz konusu bu gerçekler doğrultusunda kamu kurumlarında stratejik planlama uygulamaları Türkiye özelinde incelenecektir. Stratejik yönetimin yasal çerçevesini çizen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu kurumlarının stratejik planları hazırlamaları ve uygulama süreçleri değerlendirilecek, yaşanan sorunlar çözüm önerileriyle ortaya konmaya çalışılacaktır.
FULL TEXT (PDF): 
174
188

REFERENCES

References: 

Al, Hamza; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Türk Kamu
Yönetiminde Yeni Denetim Yaklaşımları, B.Eryılmaz, M. Eken, M.L.Şen
(Editörler), Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yay., Ankara, 2007.
Ar, Fikret; Büro Yönetimi Teknikleri, Yargı Yay., Ankara, 1996.
Arslan, Mahmut; Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kavramları, Salih
Güney (Ed.), Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yay., Ankara, 2001.
Barca, Mehmet ve Nohutçu, Ahmet; Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim ve
Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama Uygulamasına Eleştirel Bir
Bakış, Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk, Bayram Coşkun
(Editörler), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık,
Ankara, 2013, ss. 339-362
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 9 Ocak-Nisan 2017
187
Bozkurt, Paşa; Stratejik Yönetim ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulaması,
Denetişim Dergisi, Sayı 16, 2015. ss. 77-85
Çetin, Sefa; Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim, Türk İdare Dergisi, Sayı
449, Aralık 2005, ss. 93-100
Demirhan, Nazife; Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Yönetim Sistemi:
Maliye Bakanlığı Uygulaması, S. D. Ü. Sos. Bil. Ens. Maliye Anabilim Dalı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011.
Dinçer, Ömer; Stratejik Yönetim ve Politikası, Genişletilmiş 5. Baskı, Beta
Yay., İstanbul, 1998.
DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Haziran 2006
Dursun, Hasan; Kamuda TKY Uygulamasından Elde Edilen Faydalar, Türk
İdare Dergisi, Y.76, S.442, 2004.
Efil, İsmail; İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 6. Baskı, Alfa, İstanbul,
1999.
Ergun, Turgay; Kamu Yönetimi, TODAİE Yay., Ankara, 2004.
Ertan, Yusuf; Stratejik Yönetimin Kamu Yönetimi Alanında Uygulanması ve
Sorunları, S. Ü. Sos. Bil. Ens. Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, 2010.
Güçlü, Nezahat; Stratejik yönetim, G.Ü. GEF Dergisi, Cilt 23, S.2, 2003, ss.
61-85
Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı Kamuda Stratejik Yönetim
Çalışma Grubu Raporu, Ekim 2012.
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Resmi Gazete, Sayı 26738,
26.12.2007.
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar, Resmi
Gazete, Sayı 26179, 26.05.2006.
Karakaya, Abdullah; Stratejik Bilgi Sisteminin Kriz Yönetimine Etkisi,
http://www.danismend.com. (20-09-2007).
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 9 Ocak-Nisan 2017
188
Koontz, Harold C. O’donnell; Planlamanın Niteliği ve Amacı, (Çev. B.
Aytek), Yönetim Görevleri, AİTİA Yay., Ankara, 1977.
Oyman, Sumru; Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Ölçümü ve Dengeli
Sonuç Kartı Uygulaması: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İçin Bir
Değerlendirme, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB Muhasebe Genel
Müdürlüğü, Haziran 2009.
Scott, Bryant; Strategic Management: Developing and Realizing a Strategic
Vision, Public Management, Vol.79, October 1997.
Scribner, Susan; Introduction to Strategic Management, Implementing
Policy Changes, Paper for Implementing Policy Change Project,
www.americas.health-sector-reform.org, (20.07.2007).
Söyler, İlhami; Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulanabilir mi?
(Engeller/Güçlükler), Maliye Dergisi, Sayı 152, Ocak-Haziran 2007, ss. 103-
115
Şen, Hakan; Karar Alma Yöntemimize Etkileri Bakımından Stratejik
Yönetim Reformu, İdarecinin Sesi, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2013, ss. 37-
43
Tortop, Nuri-E. İsbir-B.Aykaç-H.Yayman-A.Özer; Yönetim Bilimi, Nobel
Yay., Ankara, 2007.
Ünal, M. Coşar; Kamu Örgütleri Ne Kadar Stratejik Yönetilebilir? Strateji
Kavramı, Stratejik Planlama/Yönetim, Kamu Sektöründe Uyum ve
Çelişkiler, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 2, Haziran 2013, 25-47
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Gazete,
24.12.2003/25326
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Resmi Gazete, 23.07.2004/25531
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Resmi Gazete, 04.03.2005/25745
5393 sayılı Belediye Kanunu, Resmi Gazete, 13.07.2005/25874

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com