You are here

NİTELİKSEL BAĞLAMDA KADININ SİYASETTEKİ YERİ VE ANLAMI

In Qualitative Context Women's Role And Meaning In Politics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the general determination in political debates and woman discussions is relevant to woman is not a decisive actor of politics. Politics carries a masculine qualities. This situation results from traditional social structure as well as modern political thought. To solve such a problem it is usually suggested that women should take place more in politics. On the other hand, discussions about women's "qualitative position" in politics are made in the very weak manner. However, in order to change the masculine character of the politics, women's qualitive position should be discussed such as women's qualitative position. Indeed in this study, women's position in politics is questioned in qualitative context. The study is based on literature review.
Abstract (Original Language): 
Siyaset ve kadın tartışmalarındaki genel tespitlerden birisi, kadının siyasetin belirleyici bir aktör olmadığıyla ilgilidir. Siyaset, eril bir nitelik taşımaktadır. Bu durum, geleneksel toplumsal yapının yanı sıra modern siyasal düşünceden de kaynaklanmaktadır. Böyle bir sorunun çözümü için genellikle kadınların siyasette daha fazla sayıda yer alması gerektiği ileri sürülmektedir. Öte yandan kadının siyasette “niteliksel yeri” ile ilgili tartışmalar çok cılız biçimde yapılmaktadır. Oysa siyasetin eril karakterinin değişebilmesi için kadının siyasetteki niceliksel yeri kadar niteliksel yeri de tartışılmalıdır. Nitekim bu çalışmada da kadının siyasetteki yeri niteliksel bakımdan sorgulanmaktadır. Çalışma, literatür taramasına dayalıdır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Ağduk Gevrek, Meltem (2000), Cumhuriyetin Asil Kızlarından ‘90’ların Türk
Kızlarına…1990’larda bir “Türk Kızı”: Tansu Çiller, Vatan Millet Kadınlar, Der.
A. Altınay, İletişim Yayınları, İstanbul.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 9 Ocak-Nisan 2017
45
Alkan, Ayten (2016), “Yerel Siyaset Kadınlar İçin Neden Önemli?”,
http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/03/aytenh.yerel_siyaset_kadinlar_...
n_onemli.pdf (18.02.2016).
Alkan, Ayten, (2005), Yerel Yönetimler ve Cinsiyet: Kadınların Kentte Görünmez
Varlığı, Dipnot Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
Altındal, Yonca (2009), “Erkeksi Siyasetin ‘Erk’siz Dublörleri”, Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 12, S: 21, Haziran, 351-367.
Altındal, Yonca (2016), “Kadının Siyasette Yer Almasında Erkeksileşme
Tartışmaları”, cws.emu.edu.tr/en/conferences/2nd_int/pdf/yonca%20altindal.pdf
(05.02.2016).
Arı, Mehmet (1998), “Erkek Egemen Mecliste Kadınlar”, 20. Yüzyılın Sonunda
Kadınlar Ve Gelecek, Ed.O. Çiftçi, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara.
Ayata, Ayşe (1995), "Türkiye'de Kadının Siyasete Katılımı", Kadın Bakış
Açısından Kadınlar, İletişim Yayınları, Der: Ş. Tekeli, İstanbul.
Aydın, Sare (2006), “Siyasete Kadın Eli Gerek”, http://kadem.org.tr/siyasetekadin-
eli-gerek-sare-aydin/ (02.02.2016).
Berktay, Fatmagül (2016), Kadınlar, Siyaset ve Demokrasi,
http://arsiv.sodev.org.tr/Okullar/SDO/ders_notlari/kadinlar_siyaset_demo...
ml (22.01.2016).
Bozatay, Şeniz Anbarlı; Kutlu, S. Ziya (2014), “Siyasette Kadın Temsili
Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde
Değerlendirilmesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Bahar, S:16, 131-156.
Cemal, Hasan (2010), “Siyasette üslup meselemiz hiç değişmiyor!”, Milliyet,
12.02.2010.
Coşar, H. Simten (2011), Eril Siyasetle Kadınlık Halleri Arasında: Türkiye’de 23.
Dönem Kadın Milletvekilleri, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
Ankara Şubesi, 2. Baskı, Ankara.
Cumhuriyet (2013), Siyaette Üslup Neden Gerekli?, 08 Ocak.
Çaha, Ömer (2010), Sivil Kadın, Savaş Yayınevi, Ankara.
Çakır, Serpil (2001), Bir’in Nostaljisinden Kurtulmak: Siyaset Teorisine Ve
Pratiğine Cinsiyet Açısından Bakış. Yerli Bir Feminizme Doğru, Der. İlyasoğlu A.
Akgökçe, Sel Yayıncılık, İstanbul.
Çitçi, Oya (1982),Kadın Sorunu ve Türkiye’de Kamu Görevlisi Kadınlar,
TODAİE Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 9 Ocak-Nisan 2017
46
Derdiyok, Bilge (2016), “Yerel Seçimlerde Kadın Adayların Görünmezliği
Sorunu”, http://www.turksam.org/tr/makale-detay/976-yerel-secimlerde-kadinadaylarin-
gorunmezligi-sorunu.
Dinç, Gökçen B. 82016), “Siyaset Ve İktidar Erkeklerin mi ?”,
http://www.yeniaktuel.com.tr/tur102-1,182@2100.html (12.01.2016).
Geçgin, Ercan (2009), “Türkiye’de Kadınların Siyasal Katılımı: Ankara’da AKP’li
Ve CHP’li Kadın Karşılaştırması”, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Adnan
Menderes Üniversitesi, Ekim, Aydın.
Gül, Songül Sallan (2007), “22 Temmuz Seçiminin Galibi Kim? Bıyıklı Kadınlar
mı Yoksa Eril Siyaset mi?”, Toplum ve Demokrasi, 1 (1), Aralık, 1-26.
Menteşe, Sabit (2014), “Siyasette Kadının Yeri Ve Önemine İlişkin Bir Araştırma:
Tunceli İl Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:
16, S: 1, 83-113.
Minibaş, Türkel (1996), Siyasal Partiler Yelpazesinde Kadının Konumu, Der: N.
Arat, Say Yayınları, İstanbul.
Negiz, Nilüfer; Üçer, Nilay (2012), “Yerel Siyasette Seçil(e)meyen Kadın: 2004-
2009 Mart Seçimleri Düzleminde Analitik Bir İnceleme”, Çağdaş Yerel
Yönetimler, C: 21 S: 2 Nisan, 1-23.
Şahin, H. Hümeyra (2016), Siyasetin Cinsiyeti,
http://www.aksam.com.tr/yazarlar/siyasetin-cinsiyeti/haber-389498 (08.02.2016).
Tokgöz, Oya (1998), Doğru Yol Partisinin Kadına Yönelik Söylemi (1987-1995),
20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar Ve Gelecek, Ed. O. Çiftçi, Türkiye Ve Orta Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara.
Üşür, Serpil Sancar, “Siyasal Alanda Cinsiyetçilik ve Kadınların Söylemsel
Kuşatılmışlığı”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar Ve Gelecek, Ed. O. Çiftçi,
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Yay., Ankara.
Yaraman, Ayşegül (2015), Türkiye'de Kadınların Siyasal Temsili Dişiliksiz
Siyaset-, Bağlam Yayınları, İstanbul.
Yaylı, Hasan; Eroğlu, Gülçin (2015), “ Yerel Katılım Bağlamında Türkiye’de
Kadın Temsili”, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS),
Special Issue 3, 504-524.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com