You are here

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SAF İVESİ, SAKIZ x İVESİ ve İLE DE FRANCE x İVESİ MELEZ KOYUNLARINDA YAPAĞI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A Research on Wool Characteristics of Sakız x Awassi and ile de France x Awassi Crossbreds and Pure Awassi Sheeps Raised at Ceylanpınar State Farm

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Staple length and fiber length of 2-years-old hoggets raised at Ceylanpınar State Farm were found 17.3 cm and 21.5 cm for pure Awassi, 10.6 cm and 16.75 cm for Sakız x Awassi(F0, 1İ.2 cm and 18.25 cm for He de France x Awassi(Fi), respectively. Fiber diameter and medullated fiber percentage for genotypes mentioned above were found 37.36 micron and %11.69, 36.42 micron and %6.71, 30.45 micron and %9.70, respectively. According to ASTM and German System, the quality number and grade for those genotypes were found 48 'S and D, 48-50 *S and CD, 54[S and BC, respectively.
Abstract (Original Language): 
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen 2 yaşlı saf İvesi, Sakız x İvesi (Fi) ve ile de France x İvesi(Fı) melez toklulardan alınan yapağı örneklerinde lüle uzunluğu ve kıl uzunluğu, genotipler için sırasıyla 17.3 cm ve 21.5 cm, 10.6 cm ve 16.75 cm, 11.2 cm ve 18.25 cm olarak bulunmuştur. Elyaf çapı ve meduliah kıl oranı yukarıda belirtilen genotipler için sırasıyla, 37.36 mikron ve %11.69, 36.42 mikron ve %6.7Î, 30.45 mikron ve %9.70'dİr. Sortiman sınıfı ASTM ve Alman sistemine göre genotiplere göre sırasıyla, 48 'S ve D, 48-50 'S ve CD, 54 'S ve BC'dir.

REFERENCES

References: 

AKTAŞ, G., 1971. Konya Ereğli Çevre Şartlarında Yetiştirilen ile de France koyunlarının Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Zoo. Araş. Ens.Der. II (3- 4):3-28,
ASTM,
1969
. Book of ASTM Standarts with Related Material American. Society for Testing and Materials 1916 Race Street. Philadelphia. PE 19103. Part 25 D. 1283.USA.
BAŞ, S., VANLI, Y., ÖZSOY, M.K., EM SEN, H. ve HANOĞLU, H., 1994. İvesi
Yapağılarının Halı Tipi Yapağı Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi. Tr.J. of
Veterinary and Animal
Sciences
. 18:67-72. DÜZGÜNEŞ, O., İ., YARKIN ve SÖNMEZ, R.,1958. Akkaraman,Yapağı Et Merinosu
ve Bunların Melezlerinde Renk Dağılışı Üzerinde Araştırmalar. A.Ü.Z.F. Yıllığı.
3:157-178.
GUİRGİS, R.A., KAZZAL, N.T., HADDADÎNE, M.S., ABDALLAH, R.K., 1978.
Study of Some Wool Traits İn Two Coarse Wool Breeds and Their Reciprocal
Crosses. Anim.Breed.Abs.46:12.
ÖZCAN
, L., GÜNEY, O. ve GÜRSOY, O., 1983. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde
Yetiştirilen İvesi Koyunlarının Yapağı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.
Çukurova Üniv.Ziraat Fakültesi Yıllığı. 1983.2'den ayrı baskı. ÖZCAN, L., 1990. Koyuncuhık.T.O.K.Î.B. Mesleki Yayınlar. Genel:343.Seri:15
421
ÖZDER, M. ve OZCAN, L., 1990. Ivesilerde Canlı Ağırlık ve Yapağı Özellikleri Üzerine
Yaşın Etkisi. Ç.Ü.Fen ve Müh.Bil.Dergisİ. 4,2. 29-39, Adana. ÖZNACAR, K-, 1971. ile de France x Akkaraman Melezlerinin Yapağı Özellikleri
Üzerine Bİr Araştırma. Lalahan Zoo.Ar.Ens.Der. Sayı 3-4'ten ayrı baskı. SANDIKÇIOĞLU, M. ve ÖZCAN, K., 1965. Rambouillet x Akkaraman Melezlerinin
Yapağı Folikülİeri Üzerinde Araştırmalar. Lalahan Zoo.Ar.Ens.Der. Cilt 5. sayı
3-4'ten ayrı baskı.
SÖNMEZ, R., 1966. Koyunculuk ve Yapağı. Ege Üni.Zir.Fak.Yay.108. İzmir. TEKEŞ, M.A., 1973. İvesi x Akkaraman Melezlerinde Yapağı Özellikleri. IV.Bilim Kongresi. Lalahan Zoo.Ar.Ens.Ankara.
422

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com