You are here

Alkali Toprakların iyileştirilmesinde Tütün Tozunun Kullanımı

Use Of Tobacco Waste in The Amendment Of Alkaline Soils.

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The objective of this research was to determine the effect of tobacco waste on soil alkalinity. According to experimental results, applications of tobacco waste decreased exchangeable sodium and CaC03 %.The analysis of variance conducted among doses, Na-x (exchanged Na meq/100) and amounts of CaC03x (initial amount of CaC03 - final amount of CaC03) showed that increasing amount of tobacco waste significantly affected exchangeable Na and percent CaC03 in the 0-30cm soils depth, respectively P<0.01, PO.05. The effect of tobacco waste on exchangeable Na was no significant, but % CaC03 was significant (PO.01) in 30-60 cm soil depth. While pH and ESP (Exchangeable Sodium Percentage) decreased, EC (Electrical Conductivity) increased with increasing application doses. However, soil salinity did not reach to a level adverse affects plant growth.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, alkali topraklar üzerine tütün tozunun etkisini belirlemektir. Deneme sonuçlarına göre, tütün tozu uygulaması ile değişebilir sodyum ve % CaC03 miktarı azalmıştır. Tütün tozu dozları, Na-x (değiştirilen Na meq/100) ve CaC03x (Deneme başlangıcındaki % kireç - Deneme sonrasındaki % kireç) arasında yapılan varyans analizi, 0-30 cm'de uygulama dozlarının, toprakların değişebilir Na ve % CaC03 içeriğini önemli düzeyde (sırasıyla P<0.01 ve P<0.05) etkilediğini göstermektedir. Ancak, tütün tozunun 30-60 cm toprak derinliğinde değişebilir Na üzerine etkisi önemsiz, % CaCOj içeriği üzerine ise etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. Dozlara bağlı olarak topraklarda pH ve ESP (Değişebilir Sodyum Yüzdesi) azalırken, EC (Elektiriksel İletkenlik) artmıştır. Ancak, toprak tuzluluğu bitkilere zarar verecek düzeye ulaşmamıştır

REFERENCES

References: 

1.
Beyazgül
, M. Salihli Ovası Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahında Keçiborlu Kükürt İşletmesi Flotasyon Atıklarının Kullanım Olanakları. Dok. Tezi. Köy Hiz.Gen. Müd. Menemen Arş. Enst. Müd. Yay. Gen.Yay.No:207. Menemen / İzmir. 1995.
2.
Törün
, M.A. Azot Sanayii Atığı Endüstriyel Jips'in (Alçı Şlamı) Sodyumlu Topraklara Katılması ile Toprakta Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal Değişimler. Köy Hiz.Gen.Müd. Samsun Arş. Enst. Müd.Yay. Genel Yay.No:51. Samsun. 1989.
3.
Brohi
, A.R. Sigara Fabrikalarından Çıkan Tütün Artıkları İle Tekelin Depolarında İmha İçin Bekletilen Düşük Kaliteli Tütün Yapraklarından Gübre Olarak Yararlanma Olanaklarının Araştırılması. C.Ü. Tokat Zir. Fak.Yay. No.7. Tokat. 1991.
4.
Sezen,Y
. Toprak Kimyası. A.Ü.Z.F.Yay. No: 127. Erzurum. 1991.
5.
Öze
l Görüşme. Tokat Sigara Fabrikası Ve Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü Yetkilileri ile Özel Görüşme. (02/06/1999).
6.
Tüzüner
, A. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El Kitabı.T.C.Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy. Hiz. Gen. Müd. Ankara. 1990.
7. Richards, L. A. Diagnosis and Improvement of Soil Saline and Alkaline Soils. U.S.A. Agriculture Handbook. No:60. 1951.
8.
Kaçar
, B. Bitki ve ToprağınKimyasal Analizleri.il. Bitki Analizleri. A.Ü.Z.F. Yay. 453. Ankara. 1972.
9. Zelazny, L.W., V.W. Carlisle. Physical, chemical, elemental, and oxygen containing functional group analysis of selected floride histosols. SSSA Sp. Pub., 6, SSSA, Inc. Pub., Madison, Wisconsin, U.S.A., 63-77, 1974.
10.
Bayraklı
, F. Toprak Kimyası. 19 Mayıs Üni. Ziraat Fak. Ders Kitabı. No:26. 113. Samsun. 1998.
Alkali Toprakların iyileştirilmesinde Tütün Tozunun Kullanımı
145
11.
Usta
, S. Toprak Kimyası. A.Ü.Z.F. Ders Kitabı. Yay. No:1387. 116. Ankara. 1995.
12. Singh, N.T. Change in Sodic Soils Incubated Under Saturates Environmerts. Soil. Sci. and Plant Nut.Tokyo 15.1156-160. 1969.
13. Dhawan, C.L., Mahajan, V.P. Reclamation of Saline and Alkali Soils with Rice Hulls. Fertilite. No:32. 27-32. 1968.
14. Gupta, K.R., Singh,R.R., Arol, P.I. Influence of Simultananeous Change in Sodicity and PH on the Hydraulic Conductivity of an Alkali Soil Under Rice Culture. Soil Sci. Vol. 147.28-33. 1989.
15. Sposito.G. The chemistry of Soils. P.37-38. Oxford Uni. Press. 1989.
16. Brady,C.N. The Nature and Properties of Soils. Tennth Edition. P.281. Macmillan Pub. Company. New York.London. 1990.
17. Cruz-Romero, G., N.T. Coleman. Reactions Among CaC03, CO2 and Na- absor bents. Soil Sci. Soc.Am.Proc. 38. 738-742. 1974.
18. Singh,T.N., Hira, S.G., Bajwa, S.M. Use of
Amendments in Reclamation of Alkali Soils in India. Hungaro-Indian Seminar onn Salt Affected Soils.P. 159¬174. Budapest. 1981.
19. Frankel, H., Goertzen, S.O., J.D. Rhoades. Effects of Clay Type and Content, Exchageable Sodium Percentage and Electrolyte Concanration on clay Dispersion Soil Hydraulic Conductivity. Soil. sci. Soc.Am.J., Vol.42. 32-39. 1978.
20. Brohi, R.
A.
, Durak, A. Toprağın Organik Madde ve Besin Elementi Kapsamına Tütün Tozu ve Ahır Gübresinin Etkilerinin Karşılaştırılması. C.Ü. Tokat Zir. Fak. Dergisi. Cilt:4 Sayı:l. Tokat. 1988.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com