You are here

Dünya’da ve Türkiye’de Buğday Üretimi ve Uygulanan Politikaların Karşılaştırılması

Wheat Production and Comparison of Applied Policies in Turkey and in the World

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, grain production statuses in Turkey and in the world were examined. The research topic was chosen for wheat. Area of planting amounts of yield, productivity import-export values, and price trend of wheat crop in Turkey and in the worl given in this study. In this research, supporting policies have been considered by comparing agricultural policies at EC, OECD countries and Turkey. According to results, definite fluctuations on wheat production has been seen in the world. The most important reason of this fact is decreased production in countries which are in the first line in the production of wheat as a result of natural disasters. Targeted production and yield has not been reached due to irradical supporting policies followed in Turkey. Agricultural policies should be developed and it must be considering the relationship of Turkey with EC and OECD countries, and it must be suitable to Turkey and world’s standards. In addition it must be targeted to reach modern and powerfull agriculture
Abstract (Original Language): 
Bu araĢtırmada, Türkiye’de ve Dünya’daki tahıl üretim durumu incelenmiĢtir. AraĢtırma konusu buğday ürünü olarak seçilmiĢtir. Dünyada ve Türkiye’de buğday ürününe iliĢkin ekim alanı, üretim miktarı, verim, ihracat, ithalat değerlerine ve fiyat seyirlerine yer verilmiĢtir. AraĢtırmada AB ve OECD Ülkeleri ile tarım politikaları açısından karĢılaĢtırmalara yer verilerek uygulanan destekleme politikaları değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma sonucuna göre, son yıllarda Dünya buğday üretiminde belirgin dalgalanmalar yaĢandığı görülmüĢtür. Bunun en önemli nedeni ise Dünya buğday üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerde yaĢanan afetler sonucu üretimin azalması ve dolayısıyla ithalata yönelmeleri olarak açıklanmıĢtır. Türkiye’de izlenen destekleme politikalarındaki istikrarsızlık nedeniyle üretimde ve verimde istenen baĢarı elde edilememektedir. Türkiye ve Dünya Ģartlarına uygun, Türkiye’deki tarımsal yapı ve tarımsal sorunları esas alan, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği ile iliĢkilerimizi göz önünde bulunduran bir tarım politikası oluĢturulmalı, modern ve güçlü bir tarım sektörü hedefine ulaĢılmalıdır.
23-38

REFERENCES

References: 

Anonim, DĠE, Türkiye Ġstatistik Yıllığı, ÇeĢitli Yıllar.
Anonim, DPT, Yıllık Programlar, ÇeĢitli Yıllar.
Anonim, TMO Kayıtları, ÇeĢitli Yıllar.
Anonim, ĠGEME Kayıtları, ÇeĢitli Yıllar.
Anonim, 1994, “Ülke Tarım Politikaları ve Ticareti”, OECD Ülke Raporu Türkiye, s:61-65, Paris, 1994.
Anonim, 2000/a,“Zirai ve Ġktisadi Rapor 1999-2000”, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Yayın No:204, Ankara, 2000.
Anonim, 2000/b, “Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları-Türk Tarımının Sorunları ve Reform Gereği”, T.C. Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı Yayın No:5, Ankara, Mayıs 2000.
Anonim, 2001,“Buğday Raporu”, T.C.Tarım Ve Köy ĠĢleri Bakanlığı AraĢtırma Planlama Ve Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığı AraĢtırma ve Ġstatistik Dairesi BaĢkanlığı, Ankara, Nisan 2001.
Anonim, 2003, TZOB, Buğday ÇalıĢma Grubu Raporu, Sayı:1, Haziran 2003.
Anonymous, Fas Usda Grain World Markets and Trade,2003.
Anonymous, International Grains Council (Grain Market Report ), 2003.
AydoğuĢ, O.,Ege, H.,Ertürk Y.E., Zöğ N., 1997, “Buğday Durum ve Tahmin:1997/98”, TEAE Yayını, Ankara, Aralık 1997.
AydoğuĢ O., Ege, H., Ertürk Y., 1998, “Buğday Tahmin:1998/99”, TEAE Yayını, Ankara, Temmuz 1998.
AydoğuĢ O., Ege,H., Köse,N.,1999, “Buğday Durum ve Tahmin:1999/2000”, TEAE Yayını, Ankara,Haziran 1999.
Çakmak, E., H.,Akder H., 1999,“Dünya Ticaret Örgütü-Tarım AnlaĢması’nın Yeni GörüĢme Dönemi ve Türkiye: Olanaklar, Kısıtlar ve Stratejiler”, TEAE Yayını, Yayın No:34, Ankara, Aralık 1999.
Eraktan,G., 2001., Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları,ISBN 975-8437-01-1, Ġstanbul.
Özkaya T., IĢın F., Uzmay, A., 2000, “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Tarım Sektörüne Yönelik Desteklemeler” Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ġzmir, 2000.
Yükseler, Z., 1999, “Tarımsal Destekleme Politikaları ve Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin Değerlendirilmesi”, Ağustos 1999.
Yararlanılan Ġnternet Adresleri:
http://tarim.gov.tr/arayuz/5/icerik.asp?efl=üretim/ürün-raporları/ürün-index-2002..
http://faostat.fao.org/faostat/form?collection=Production
.Crops.Primary.Crops.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com