You are here

Tokat İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi

A Study on Investigation of Soil and Water Sources In Tokat

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Rational use of soil and water resources is an obligation to increase the agricultural production. Thus, soil and water resources have to be both qualitatively and quantitatively assessed, and these resources have to be improved in order to solve the present problems. Although irrigated land is increasing very rapidly each year in Tokat province, available water resources are not used properly and irrigation is not applied consciously. In order to provide sound agricultural development, necessary investments on water resources development programs need to be done. This study is important in providing necessary data base for the future studies which will focus on solution of problems regarding on soil and water resources.
Abstract (Original Language): 
Tarımsal üretimin artırılmasında toprak ve su kaynaklarının rasyonel biçimde kullanımı zorunluluktur. Bunun için mevcut toprak ve su kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak belirlenmesi, sorunların çözümü için bu kaynakların geliştirilmesi üzerinde çalışılmalıdır. Tokat ilinde sulu tarıma açılan alanlar her yıl artmasına karşın mevcut su kaynaklarından yeterli ölçüde yararlanılamamakta, istenilen şekilde sulama yapılamamaktadır. Bölgenin tarımsal yönden kalkınması için su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Tokat ilinin toprak ve su kaynaklarına ilişkin yapılan çalışmalar ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm olanaklarının incelendiği bu çalışmada gelecekte yapılacak yeni çalışmalara ön bilgi olması bakımından gerekli bilgiler verilmiştir.
37-44

REFERENCES

References: 

Abalı, İ., 1997, Akhisar civarındaki rüzgar erezyonu etkisi altındaki arazilerin toprak özellikleri ile erezyon arasındaki ilişkileri ve rüzgar erezyonu denklemi faktörlerinin hesaplanması. Toprak Su Kaynakları Araştırma Yıllığı. KHGM APK Daire Bşk. Yayın No: 102, s:40-51, Ankara.
Aküzüm, T., Çakmak, B. ve Gökalp, G., 2003, Dünyada su ve yaklaşan su krizi, 2. Ulusal Sulama Kongresi, Bildiriler Kitabı (16-19 Ekim), Aydın.
Anonim, 1997, Tokat İli Arazi Varlığı. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yay., No:60, Ankara.
Anonim, 2002a, Tokat İli Master Planı. İl Tarım Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasında Destek Projesi.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Tokat Tarım il Müdürlüğü, Özdilek Matb. Tokat.
Anonim, 2002b, Hizmet Uygulamaları Genel Envanteri (1998 Köy Envanteri). Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müd. APK Dairesi Başk. No: 2662, Ankara.
Anonim, 2004, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayıtları, Ankara.
Anonim, 2005a, 2005-2006 Program-Bütçe Taktim Raporu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Müdürlüğü VII. Bölge Müdürlüğü Yay., Samsun
Anonim, 2005b, Köy Hizmetleri Tokat İl Müdürlüğü Raporu. Köy Hizmetleri 5. Bölge Müdürlüğü, Tokat
Anonim, 2005c, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Brifing Dosyası,Tokat.
Çevik, B. ve Tekinel, O., 1990. Sulama şebekeleri ve İşletme Yöntemleri. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. No: 229, Ders Kitapları No: A-74, 188 s, Adana.
Durak, A., 1986, Türkiye Genel Toprak Haritasının Toprak Taksonomisine Göre Düzenlenebilme Olanaklarının Tokat Bölgesi Örneğinde Araştırılması. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Adana.
Gemalmaz, E. ve Hanay, A., 1995 Topraksu Yapıları, Ata.Üniv. Ziraat Fak. Yay., No: 181, Erzurum
Güngör.Y. ve Yıldırım,O., 1989, Tarla Sulama Sistemleri. Ankara Üniv. Ziraat Fak.Yay., No.1115, Ankara.
Kanber, R., 2002, Sulama, Ç.Ü.Ziraat Fak. Genel Yay., No:174, Ders Kitapları Yayın No: A-52.
Kaya, S., 1998, Erzurum ili toprak ve su kaynaklarının incelenmesi üzerine bir çalışma. Doğu Anadolu Tarım Kongresi (14-18 Eylül), Erzurum.
Özkaldı, A., Ataç., A., Orhan, H., Üzücek, N., 2003, Türkiye’de sulama projelerinin önemi, ve karşılaşılan sorunlar. 2. Ulusal Sulama Kongresi (16-19 Ekim), Aydın.
Şimşek, H., ve Yılmaz, N., 1997, Konya-Altınekin İlçesi sulama kooperatiflerinde sulama işletmeciliğinin problemleri ve çözüm Yolları.6.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri (5-8 Haziran) 136-144.
Tetik, A. ve Oğuz, İ, 2004, Gübre uygulamalarında toprak analizlerinin ve Türkiye yöresi topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile besin elementleri ihtiyaçları, Türkiye III. Ulusal Gübre Kongresi (11-13 Ekim), Tokat
Uçan, K., 2001, Kahramanmaraş ili su kaynaklarının tarımsal açıdan değerlendirilmesi, II. Ulusal Hidroloji Kongresi, (27-29 Haziran), İzmir.
Volkan, F., Ataç, A ve Kuzum, L, 2001, Türkiye’de sulama alt yapısı yatırımları. I. Ulusal Sulama Kongresi, Bildiriler Kitabı (8-11 Kasım), Antalya.
Yağanoğlu, A.V., 2003, Sulama projelerinde arazi toplulaştırmasının gerekliliği, 2. Ulusal Sulama Kongresi, Bildiriler Kitabı (16-19 Ekim), Aydın.
Yıldırım, O., 2003, Sulama sistemlerinin tasarımı. A. Ü. Ziraat Fak. No: 1536, Ders Kitabı 489, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com