You are here

AB-Türkiye’de Gıda Mevzuatı ve Tokat İli Gıda Sanayi İsletmelerinin Yapısal Analizi

Food Regulation in EU-Turkey and Food Industry Farms Stucture in Tokat

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study; conformity of food industry operations located in Tokat city and it is districts were investigated in terms of European community food protucts technical regulations. Eighty two food industry operations out of six sectors were selected using basic random sampling method. The complete counting was applied to the less numbered industry operations. The questionnaire method was used to gather the data from food industry operations. The values obtained from industrial operations were presented as the mean of operations for each individual operation. Food products regulations applied in Turkey and EU was particularly examined and clearly manifested in theory. In the next step, the data on input procurement, production attainments, marketing managements, the existence of research-development unit, the status of credit utilization, social activities, food security and export capacity of food industry operation in Tokat were collected and interpreted. The study revealed that the most important problems encountered in food industry operations of Tokat are; inadequate food hygiene, difficulties in supplying raw material at desired quality and standarts, low quality of end products due to the problems encountered in raw material supply and inadequate legal conformity to the EU food regulations
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmada; Tokat ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren gıda sanayi isletmelerinin Avrupa Birligi gıda ürünleri teknik mevzuatına uyumu arastırılmıstır. Arastırmanın amacına uygun olarak belirlenen altı sektörde 82 adet gıda sanayi isletmesi basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilirken, sayıca az olan isletmelerde tam sayım uygulanmıstır. Gıda sanayi isletmelerinden verilerin toplanması asamasında anket yöntemi kullanılmıs olup isletmelerden analiz sonucu belirlenen degerler, sektörler itibariyle isletmeler ortalaması seklinde ortaya konulmustur. Çalısmada özellikle AB ve Türkiye’de uygulanan gıda ürünleri mevzuatı incelenmis ve teorik olarak ortaya konulmustur. Daha sonra Tokat ilinde gıda sanayi isletmelerinin girdi temini, üretim bilgileri, pazarlama sekilleri, AR-GE biriminin varlıgı, kredi kullanma durumları, sosyal faaliyeti, gıda güvenligi ile bilgiler ve isletmelerin dıs ticareti (ihracatı) ile ilgili bilgiler toplanmıs ve yorumlanmıstır. Çalısma sonucunda, Tokat ili gıda sanayi isletmelerinde yasanan en önemli sorunların; gıda hijyen kosullarının saglanamaması, istenilen kalite ve standartlarda hammadde temin edilememesi ve buna baglı olarak son ürün kalitesinin düsük olması, yasal açıdan AB gıda mevzuatına uyumun tamamen gerçeklestirilememis oldugu belirlenmistir.

REFERENCES

References: 

Anonim, 2006/a. ISIC,
http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListe
Action.do?surumId=127&kod=311&ustKod=311&s
eviye (06.06.2006).
Anonim, 2006/b. ISO,
http://www.aycertkalite.com/iso9001.htm-
(17.06.2006).
Anonim, 2006/c. ISO 14001,
http://www.aycertkalite.com/iso14001_faydalari.ht
m-(17.06.2006).
Anonim, 2006/d. EFSA,
http://www.gdf.org.tr/dosyarapor/gdokonferans.pdf-
(10.10.2006).
Anonim, 2006/e. Tarım l Müdürlügü Kontrol Sube
Müdürlügü Kayıtları, Tokat.
Anonim, 2008/a. Yesil Doküman,
http://www.kobifinans.com.tr/tr/sektör/010605/
14120-(21.01.2008).
Anonim, 2008/b. Beyaz Doküman,
http://www.kobifinans.com.tr/tr/sektör/010605/
14151-(21.01.2008).
Anonim, 2008/c. 560 Sayılı KHK,
http://www.kkgm.gov.tr/kanun/560.html-
(23.01.2008).
Anonim, 2008/d. AB ve Türkiye Gıda Mevzuatının
Karsılastırılması ve Sorunları,
http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/dergi/sayı04-
(23.01.2008).
Dalga, Z., 2003. Türkiye ve AB Arasında Tarım ve Gıda
Ürünleri Dıs Ticaretinde Uygulanan Teknik
Mevzuat ve Türkiye’nin AB Teknik Mevzuatına
Uyumu Üzerine Bir Arastırma. (Yüksek Lisans
Tezi), Ege üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Izmir.
Emiroglu, M., 1998. Türk Gıda Sanayi ve Gıda
Standartları, TSE, Standart Dergisi, No: 51, Ankara.
Esin, A., Aydın, C., Bakır, M.A., Gürbüzsel, E., 2001.
Temel Örnekleme Yöntemleri, Literatür Yayıncılık,
Istanbul.
Giray, H., Soysal, A., 2007. Türkiye’de Gıda Güvenligi
Mevzuatı, Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007:6(6),
Izmir.
Gündüz, M., 2002. Tarımda Güvenli, Kaliteli, Çevreye
Duyarlı, Sosyal Sorumluluk Tasıyan Küresel Adil
Ticarete Dogru, IGEME’den Bakıs Tarım ve Gıda
Özel Sayısı, 20:57-63, Ankara.
IGEME, 2003. HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol
Noktaları, 30s, Izmir.
Karkacıer, O., 2001. Tokat Ili Tarıma Dayalı Sanayi
Sektörünün Yapısal Analizi Bir Input-Output
Analizi, Gaziosmanpasa Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi Yayınları, No: 57, Arastırma Serisi: 18,
Tokat.
Karluk, R., 1999. Türkiye Ekonomisi (Tarihsel Gelisim,
Yapısal ve Sosyal Degisim), 6. Baskı, Beta Yayın
Dagıtım, istanbul.
Kılıç, C., 2006. Türkiye’nin Avrupa Birligine Uyum
Sürecinde Dıs Ticaret Politikası. (Yüksek Lisans
Tezi), Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Çanakkale.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com