You are here

Bazı İklim Parametrelerinin Çukurova’da Yetiştirilen Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri

Impacts of Some Climate Parameters on the Yield and Quality of Maize Growth in the Çukurova Region, Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study was conducted to investigate of direct and indirect impacts of climatic events during the last 11 years (1996-2006) in the Çukurova Region, the greatest maize production potential of Turkey. In conclusion, it was determined that decreases in maize yield in Çukurova region was depending on both high temperature and low relative humidity or high temperature and high relative humidity. In growth stage of maize was determined to be important polynomial relationships among yield with average temperature and relative humidity values. It can be said that generative and vegetative growth of maize crop slows down under the unfavorable climate conditions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, 1996- 2006 yılları arasında geçen süreçte Türkiye‟nin en büyük mısır üretim potansiyeline sahip Çukurova‟da meydana gelen iklimsel olayların mısır yetiştiriciliği üzerine olan doğrudan ve dolaylı etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Sonuçta, incelenen bölgede 11 yıllık süreçte bazı yıllarda mısır verimindeki azalmanın temel nedeninin iklimsel değişikliklerine bağlı olarak görülen yüksek sıcaklık ve istenmeyen düşük oransal nem değerleri ile yüksek sıcaklık ve yüksek oransal nem değerleri olduğu belirlenmiştir. Mısırın yetişme dönemi ortalama sıcaklık ve nispi nem değerleri ile verim değerleri arasında önemli polinomsal ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Mısırın gelişim ve verimi üzerine oldukça etkili olan anılan değerlerin bitkinin istediği sınırı aşmasıyla mısır verimi üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır. Söz konusu, olumsuz iklim koşullarında danelerin içleri dolmamakta veya koçanlar yeterli olarak büyüyememekte olduğundan mısır veriminde önemli ölçüde düşüşlerin olduğu saptanmıştır.
9-19

REFERENCES

References: 

Anonim, 2001. Ana ürün Mısır Tarımı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara
Anonim, 2003. Cotton: Review of the World situation. İnternational Cotton Advisory Committee.
Anonim, 2008. Meteorolojik Veriler (1997-1998). T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Adana Bölge Müdürlüğü.
Anonim, 2009-a. Türkiye'nin İklim Özellikleri http://www.aof.anadolu.edu.tr
Anonim, 2009-b. Türkiye‟ de İklim Tipleri. http://tr.wikipedia.org
Ateş, F., 2009. Polen Tohumculuk Teknik Arşivi.
Bayrak,F., 1997. Bafra Ovası Koşullarında İkinci Ürün Mısır‟ın Su Tüketimi T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Samsun Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No:91, Samsun.
Cerit, İ., Turkay, M. A., Sarıhan, H, Şen, H.M., 2001. “Mısır Yetiştiriciliği”. www.tarimsalbilgi.org.
Derviş, Ö., 1986, Çukurova Koşullarında Buğdaydan Sonra İkinci Ürün Mısır‟ın Su Tüketimi T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarsus Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 106 Tarsus.
Evans,R.O., 1969. Biological and agricultural engineering department, North Carolina State University, Raleigh,NC.
FAO, 1997. Food And Agriculture Organization. www.fao.org
Gençoğlan C, 2008. Sulama Programlama Ders Notları, Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Kahramanmaraş.
Günbatılı, F., 1979. Tokat-Kazova Koşullarında Mısır‟ın Su Tüketimi, T.C. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Toprak Su Genel Müdürlüğü , Tokat Bölge Topraksu Araştırma Enst. Müd. Yayınları, Gen. Yay. No:33 Rapor Serisi No:21, Tokat.
Jones, Jr. J.B., Wolf, B. and Mills, H.A., 2000. Plant Analysis Handbook. A Practical Sampling, Preparation, Analysis and Interpretation Guide. Micro-Macro Publishing Inc. Athens, Georgia, USA.
Kapur, B, Kanber, R. ve Ünlü, M., 2008. Aşağı Seyhan Ovasında İklim Değişikliği ve Buğday-Mısır ve Pamuk Üretimi Üzerine Etkileri, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ VI. Bölge Müdürlüğü, 5. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci DSİ Yurtiçi Bölgesel Su Toplantıları Sulama –Drenaj Konferansı Bildiri Kitabı, 10 – 11 Nisan 2008, Adana.
Bazı İklim Parametrelerinin Çukurova‟da Yetiştirilen Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkiler
A.B.UÇAK, A.ERTEK, M.GÜLLÜ, S.AYKANAT, A.AKYOL
19
Kaya, M.; Yanıkoğlu, S., 1990. Adapazarı İklim Koşullarında Sulama Yapmanın Mısır Verimine Etkisi, T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adapazarı.
Kaymaz, B., İkiel, C., 2004. The Effects of Climatic Conditions on Fruit Productions in Geyve. Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences, Sf: 801-810, Istanbul-Turkey
Kırtok, Y., 1998. Mısır Üretimi ve Kullanımı. Akoluk Yayınları, İstanbul.
Kün, E., 1997. Tahıllar II (Sıcak İklim Tahılları). Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No: 1452, Ders kitabı No: 432, Ankara.
Oylukan, S. ve Güngör, H., 1975. Orta Anadoluda Mısır Su Tüketimi. Eskisehir Bölge Topraksu Arastırma Enstitüsü Yayınları. Genel Yayın No: 129. Rapor Seri No: 88, Eskisehir. 43 s.
Öztürk, P.K., 2007. Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Yerfıstıklarında Zararlı Virüs Hastalılarının Saptanması ve Tanımlanması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Master tezi, Adana.
Süzer, S., 2003. Mısır Tarımı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne.
Şahin, S., 2001. Türkiye‟de Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı ve Mısır Üretimi. Gazi Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı:1, 73-90, Ankara.
Şensoy, S., 2007. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd. http://www.meteor.gov.tr/2005/genel/iklim/iklim.
TÜİK, 2008. Türkiye İstatistik Kurumu Yıllığı, Adana Bölge Müdürlüğü.
Tümertekin, E., Özgüç, N., 1997. Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul http://www.gap.gov.tr/Turkish/Tarim/Tarlayt/misir.html
Uçan, K., 2009. Kuraklık Model ve Analizleri Ders Notları, Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Kahramanmaraş.
WU, H.; Hubbard, K.G., Wilhite, D.A., 2004 “An Agricultural Drought Risk-Assessment Model For Corn And Soybeans” International Journal of Climatology, volume: 24, pp: 723-741.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com