You are here

Ana Arı Üretiminde Farklı Koloni Populasyonuna Sahip Analı ve Anasız Başlatma Kolonileri İle Üretim Mevsiminin Ana Arı Kalitesi ve Yetiştiricilik Parametreleri Üzerine Etkileri

The Effects of Different Colony Population Sized Quennright & Queenless Starting Colonies and Rearing Season on Queen Bee (Apis mellifera L.) Quality and Rearing Parameters

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, queens were reared using the starting colonies with several type and colony strength in June-September, 2006. The Doolittle larvae grafting method was used to rear the queens. The larvae acceptance rates, hatching ratios, live weight before & after mating, duration period before mating, mating performance and diameter of spermatecha were determined. The effects of production period, the status and power of starting colonies (with or without queen) and the effect of larva acceptance power of starting colonies on the quality of queens were investigated. The effect of production period on larvae acceptance rate, hatching performance, live weight before mating, duration period before mating, mating performance, live weight after mating and dimensions of spermateka was important (P<0,01). The duration period before mating was shorter for queens produced in June than that of July and August. The larva acceptance rate, hatching performance, live weight before mating, duration period before mating, mating performance, live weight after mating and dimensions of spermateka were higher in June than those obtained in July and August. The effect of status of starting colonies (with or without queen) on live weight after mating was statistically significant (P<0, 05). The effect of differences in strength of starting colonies on larva acceptance rate and the live weight of bees produced in the such colonies was also statistically significant (P<0.01). The live weights of queens produced in the strong colonies and queenless were greater as compared to the others. The hive type was not found significant on larva acceptance rate; however, the larva acceptance rate obtained in stronger colonies was greater as compared to the others
Abstract (Original Language): 
Ardahan İlinde 2006 yılı Haziran-Eylül ayları arasında değişik tip ve koloni gücünde başlatıcı kolonileri kullanılarak ana arı yetiştirilmiş ve bu ana arıların larva kabul oranı, çıkış randımanı, çiftleşme öncesi canlı ağırlığı, yumurtlama öncesi süre, çiftleşme randımanı, çiftleşme sonrası canlı ağırlığı ve spermateka çapları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, üretim döneminin larva kabul oranı, çıkış randımanı, çiftleşme öncesi canlı ağırlığı, yumurtlama öncesi süre, çiftleşme randımanı ve spermateka çapı üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0,01). I. dönemde üretilen ana arılarda yumurtlama öncesi süre (9.96 gün) kısa olurken, II. Ve III. dönemde üretilen ana arılarda daha uzun (10-12 gün) olmuştur. Larva kabul oranı I, II ve III dönemde sırasıyla %62,92; %50,83 ve %41,90, çıkış randımanı sırasıyla % 93,78; %92,13 ve%80,67, çiftleşme öncesi canlı ağırlık sırasıyla 182,00; 178,50 ve166,20 mg, çiftleşme oranı sırasıyla %94,06; %83,43 ve %65,28 olarak ve spermateka çapları sırasıyla 0,97; 0,96 ve 0,95 mm olarak saptanmıştır. Başlatıcı kolonilerinin analı ve anasız olmasının çiftleşme öncesi canlı ağırlık üzerine etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). Ayrıca, başlatıcı kolonilerinin farklı güçlerde olmasının larva kabul oranına ve bu kolonilerde üretilen ana arıların çiftleşme öncesi canlı ağırlığına etkisinin önemli olduğu tespit edilmiştir (P<0.01). Anasız ve güçlü başlatıcı kolonilerinde üretilen ana arıların çiftleşme öncesi canlı ağırlıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Başlatıcının analı veya anasız olması larva kabul oranına etkisi önemli çıkmamış ancak, güçlü başlatıcı kolonilerinde larva kabul oranı daha yüksek olmuştur

REFERENCES

References: 

Anonim, 2010a. UN Agricultural Statistics, Last visit, 12.11.2010 http://faostat.fao.org/site/573/DesktopDefault.aspx?PageID=573#ancor
Anonim, 2010b. Tarım Bakanlığı, Üretim İstatistikleri. http://www.tarim.gov.tr/Files/uretim/aricilik/anaari_ureticileri_2010.xls
Avetisyen, G. A., Rakhmatov, K. K and Ziedov, M., 1976. Influence of Reaering Periods on The External and Internal Characteristics of Queen Bees. XXI. Internaional Apicultural Congress of Apimondia, Bucharest Romania, pp 227-284
Bek, Y. ve Efe, E., 1989. Araştırma Deneme Metodları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:71, Adana.
Cale, G. H., Banker, R. ve Power, J. 1975. Management for Honey Production. pp.335-412. Forom the Hive and the Honeybee. Eds. Dadant and Sons. USA.
Doğaroğlu, M., 2004. Modern Arıcılık Teknikleri Kitabı. T.Ü. Ziraat Fakültesi. Tekirdağ. 975:21, 204–205
Fıratlı, Ç., 1982. Ana Arı Üretim Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma, A.Ü. Ziraat Fakültesi. Zootekni Bölümü. Doktora Tezi, Ankara. s59.
Fıratlı, Ç., Genç, F., Karacaoglu, M. ve Gençer, H. V., 2000. Türkiye’de Arıcılığın Karşılaştırmalı Analizi, Sorunlar-öneriler. Türkiye Ziraat Mühendisligi V. Teknik, Kongresi, (17-21 Ocak 2000), Ankara.
Fıratlı, Ç., 2007. Türkiye’de Ana Arı Yetiştiriciliği. Ege Bölgesi Arıcılık Semineri 15-16 Şubat 2007. İzmir. s13.
Genç, F., 1992. Bal Arısı (Apis mellifer L.) Kolonilerinde Farklı Yaşta Ana Arı Kullanımının Koloni Performansına Etkileri. Doğu Anadolu Bölgesi 1. Arıcılık Semineri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, s76–95.
Genç, F., 1997. Arıcılığın Temel Esasları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum. 166:189–199
Ana Arı Üretiminde Farklı Koloni Populasyonuna Sahip Analı ve Anasız Başlatma Kolonileri İle Üretim
Mevsiminin Ana Arı Kalitesi ve Yetiştiricilik Parametreleri Üzerine Etkileri
88
Güler, A., Korkmaz, A. ve Kaftanoğlu, O., 1999.Türkiye’nin Önemli Balarısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Üreme Özellikleri. Hayvansal Üretim, 39-40:113-119.
Güler, A. ve Alpay, H., 2005. Reproductive Characteristics of Some Honeybee (Apis mellifera L.) Genotypes. Journal of Animal and Veterinary Advences, 4:864-870.
Koç, A. U. ve Karacaoğlu, M., 2004. Ege Bölgesi Koşullarında Ana Arı (Apis mellifera L.) Yetiştirme Mevsiminin Ana Arı Niteliklerine Etkileri. Mellifera, 4: 2-5
Koç, A. U. ve Karacaoğlu, M., 2005. Anadolu Arısı Ege Ekotipi (Apis mellifera anatolica) Ana Arılarında Üreme Özellikleri. ADÜ Ziraat Fak. Dergisi, 2: 73-77
Laidlaw, H. H. J., 1985. Contemporary Queen Rearing. A Dadant Publication, Dadant and Sons, Hamilton Illinois, U.S.A.
Morse, R.A., 1979. Rearing Queen Honey Bees, Wicwas Press, İthaca. N.Y. 128.
Şahinler, N. ve Kaftanoğlu, O., 1997. Yumurta ve Larva Transferinin Anaarı (Apismellifera) Kalitesi Üzerine Etkileri, M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1, 124-138.
Woyke, J., 1971. Correlation Between the Age at Which Honeybee Brood Was Grafted Characteristics of Resultant Queen and Insemination. J. of Apic. Res., 10:45-55.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com