You are here

Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Samsun ili Çarşamba ve Terme Ovası Örneği)

Economic Analysis of Farms Growing Hazelnut (Case of Çarşamba and Terme Plains of Samsun Province)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Study covers economic analysis of hazelnut grown in Çarşamba and Terme Plains of Samsun. The main data was gathered through questionnaires using stratified random sampling method from 96 hazelnut companies in Çarşamba Plain and 94 companies in Terme Plain during 2007-2008 production term. According to the results; the share of field capital in active capital was found as %87,12 in Çarşamba Plain and %92,72 in Terme Plain. Pure Revenue and Agricultural Income were found to be positive in both of the plains. While the average hazelnut field and average hazelnut yield per decare were found to be 29,22 decare in Çarşamba Plain and 124,33 kg, it was found to be 40,67 decare and 112,09 kg in Terme Plain.
Abstract (Original Language): 
Araştırma Samsun ili Çarşamba ve Terme Ovasında fındık yetiştiriciliği yapan işletmelerin ekonomik analizini kapsamaktadır. Araştırmaya esas olan veriler, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle Çarşamba ovasından 96, Terme ovasından ise 94 adet fındık işletmesinden, 2007-2008 üretim döneminde anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; arazi sermayesinin aktif sermaye içindeki payı, Çarşamba ovasında %87,12 ve Terme ovasında ise %92,72 olarak bulunmuştur. Saf hasıla ve tarımsal gelir iki ovada da pozitif bulunmuştur. Ortalama fındık arazisi ile dekara ortalama fındık verimi Çarşamba ovasında 29,22 da ve 124,33 kg iken, Terme ovasında 40,67 da ve 112,09 kg olarak tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akay, M., 1996. Tokat İli Niksar Ovası Tarım İşletmelerinin Yapısal Analizi, İşletme Sonuçlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi ve Doğrusal Programlama Yöntemi Planlanması Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi (yayınlanmamış), Tokat.
Alkan, H. I.,2006. Samsun İli Terme İlçesinin Ova ve Yüksek Kesiminde Fındık Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi. OMÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
Anonim, 2003. 2000 Genel Nüfus Sayımı T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Yayın No: 2759, Ankara.
Anonim, 2008a. Türkiye İstatistik Kurumu, Tarımsal İşletmeler.
http://www.tuik.gov.tr/Preıstatistiktablo.Do?_stab__d=126 (15.10.2008).
Anonim, 2008b. TC Ziraat Bankası. http://www.ziraat.com.tr. (09.12.2010).
Anonim, 2008c. Türkiye İstatistik Kurumu, Kişi Başına Düşen Milli Gelir.
http://www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=197 (15.10.2010).
Anonim, 2009a. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri.
http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (03.04.2011).
Anonim, 2009b. FAO İstatistikleri. http://www.fao.org.tr. (08.02.2011).
Anonim, 2009c. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu İşbirliği ile, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları.
http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul. (12.10.2010).
Anonim, 2009d. Türkiye İstatistik Kurumu İşbirliği ile, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Eğitim Durumu.
http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul?kod=2 (12.01.2009)
Anonim, 2011. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri.
http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (03.04.2011)
Aras, A., 1988. Tarım Muhasebesi. E.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 486, 323 s, İzmir.
Cinemre, H.A., Ceyhan V., Kılıç O., 1995. Çarşamba Ovası Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Araştırma Seri No:2, 104 s, Samsun.
Cinemre, H.A., ve Kılıç O., 2011. Tarım Ekonomisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:11 (4. Baskı), 179 s., Samsun.
Çabuk A., ve Lazol, İ., 2010. Mali Tablolar Analizi. Ekin Basım Yayın Dağıtım, 10. Baskı, Bursa.
Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, A.F. ve Demirci, R., 1995. Tarım Ekonomisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:15, 298 s, Ankara.
İnan, İ.H., 1994. Tarım Ekonomisi. Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 30, Tekirdağ.
Karkacıer, O., 1991. Tokat Turhal Sığır Besiciliği İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Basılmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, İzmir.
D.ÖZTÜRK, Y.AKÇAY
83
Kılıç, O., 1997. Samsun İli Çarşamba ve Terme İlçelerinin Ova Köylerinde Fındık Üretimine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Fındığa Alternatif Üretim Planlarının Araştırılması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 170 s, Ankara.
Rehber, E., ve Tipi, T., 2005. Tarımsal İşletmecilik ve Planlama. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Kitabı, Uludağ Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, Yayın No: 2.05-049-0425, ISBN: 975-6149-06-X, Bursa.
Sayılı, M., 2001. Amasya İli Suluova İlçesinde Sığır Besiciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tokat.
Sıray, E., 2010. Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
Taslak S., ve Kara M., 2009. İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik). Murathan Yayınevi, Yayın No: T 118, Cantekin Matbaası, Trabzon.
Yamane, T., 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri. 1. Baskı, (Çev. A. Esin, M.A. Bakır, C. Aydın ve E. Gürbüzsel). İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com