You are here

Amasya İlinde Kuru Soğan Yetiştiren İşletmelerin Risk Davranışına Göre Sosyo-Ekonomik Analizi

Socio-economic Analysis Of Dry Onion Growing Farms According To Risk Attitude In Amasya Province

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed to determine of risk behaviors, capital structures and annual performances on dry onion growing farms in Amasya province. The data, used in the study are belong to the 2007–2008 production period and were obtained through questionnaire from 101 farms, selected by stratified sampling method. Reference game and preference curve were used for determining of risk behaviors of farmers. According to the study results, it was determined that 36 farms were risk lover group and 65 farms were risk averse group. Average farm land size is 198 da for farms that are risk lovers and 155 da for those that are risk averse. Nearly 99% of the land has field land characteristics. Dry onion areas constitute 21% of the total farm land of risk lover and 27% of the total farm land of risk averse. The study results showed that risk lover farms had more income. Agricultural incomes are TL 18662 for risk lover and TL 13029 for risk averse. Total family incomes per capita are TL 3853 for risk lover and TL 3347 for risk averse.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Amasya ilinde kuru soğan yetiştiriciliği yapan tarım işletmelerinin risk tutumlarının, sermaye yapılarının ve yıllık faaliyet sonuçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kullanılan veriler, 2007-2008 üretim dönemine ait olup, tabakalı tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan 101 tarım işletmesinden yüz-yüze anket yoluyla elde edilmiştir. İncelenen işletmelerin riske karşı tutumları referans kumarı ve tercih eğrisi yardımı ile belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre işletmelerin 36 tanesi risk seven, 65 tanesi de risk sevmeyenler grubunda yer almıştır. Risk seven işletmelerin sahip olduğu işletme arazisi büyüklüğü ortalama 198 dekar iken, risk sevmeyen işletmelerin arazi büyüklüğü 155 dekardır. İşletme arazilerinin yaklaşık %99’u tarla arazisidir. Kuru soğan yetiştirilen alanlar toplam işletme arazisinin risk seven işletmelerde yaklaşık %21’ini, risk sevmeyen işletmelerde %27’sini oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlar risk seven işletmelerin daha fazla gelire sahip olduklarını göstermektedir. Risk seven işletmelerde 18662 TL, risk sevmeyen işletmelerde 13029 TL tarımsal gelir elde edilmektedir. Kişi başına düşen toplam aile geliri risk seven işletmelerde 3853 TL, risk sevmeyen işletmelerde 3347 TL’dir.

REFERENCES

References: 

Açıl, F., 1956. Samsun İli Tütün İşletmelerinde Rantabilite, A.Ü. Basımevi, s.19, Ankara.
Akay, M., 1996. Tokat İli Niksar İlçesi Tarım İşletmelerinin Yapısal Analizi, İşletme Sonuçlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi ve Doğrusal Programlama Yöntemiyle Planlanması Üzerine Bir Araştırma. (Doktora Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tokat.
Akçaöz, H., Özkan, B., Kızılay, H. 2006. Tarımsal Üretimde Çiftçi Davranışları: Çiftçiliği Uygulama Ölçeği (FIS), Bahçe Dergisi, Cilt:34, Sayı: 2, 63-71.
Anonim, 2001. Genel Tarım Sayımı. http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=125 (23.11.2009).
Anonim, 2008. http://www.tuik.gov.tr/Preıstatistiktablo.Do?_stab__d=126 (10.02.2010).
Anonim, 2009a. İl, Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus. www.tuik.gov.tr (12.01.2010).
Anonim, 2009b. Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar, 2010. http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/ WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FC9F38684094BC4B9B (09.04.2010).
Anonim, 2010a. Amasya İl Tarım Müdürlüğü, Proje ve İstatistik Şubesi Kayıtları. Amasya.
Anonim, 2010b. Ekonomik Gelişmeler. http://www.koc.com.tr/tr-tr/Yatirimci_Iliskileri/EkonomikGelismeler/Ekon... (09.04.2010).
Anonim, 2011. Bitkisel Üretim İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
Baquet, A. E., Halter, A. N., Conklin, F. S., 1976. The Value of Frost Forcasting: A Bayesian Appraisal. American Journal of Agricultural Economi, Vol.58: 511-520.
Baydaroğlu, N., 1999. Tokat İli Erbaa Ovası Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Planlaması. (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tokat.
Binici, T., Koç, A., Zulauf, C.R., Bayaner, A., 2003. Risk Attitudes of Farmers in Terms of Risk Aversion, A Case Study of Lower Seyhan Plain Farmers in Adana Province, Turkey. Turkish Journal of Agricultural and Forestry, Vol.27, 305-12, Ankara.
Binswanger, H.P., 1978. Attitudes Towards Risk: Experimental Measurement In Rural India. Economic Growth Center Disc. Pap. No.285, Yale University.
Bozoğlu, M., Ceyhan, V., Cinemre, H. A., 2001. Tonya İlçesinde Süt İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve Karşılaştıkları Riskler: Risk Ölçümü ve Uygun Risk Yönetimi Stratejileri. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları No: 228, Ankara.
Ceyhan, V., Cinemre, H.A., Demiryürek, K., 1997. Samsun İli Terme İlçesinde Çiftçilerin Risk Davranışlarının Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Araştırma Serisi No:3, Samsun.
Çiçek, A. ve Erkan, O.,1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat.
Dillon, L. J. ve Scandızzo, P. L., 1978. Risk Attitudes of Subsistence Farmers In Northeast Brazil. A Sampling Approach, American Journal of Agricultural Economics, Vol.60, Number.3.
Gündüz, O., 2007. Tokat İli Merkez İlçede Domates Yetiştiren İşletmelerde Karşılaşılan Riskler ve Optimum İşletme Organizasyonunun Riskli Koşullarda Tespiti. (Doktora Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tokat.
Halter, A.N. ve Mason, R., 1978. Utility Measurement for Those Who Need to Know. Western Journal of Agricultural Economics, Vol.03, No:02, 99-110.
Hazneci E., 2009. Amasya İli Merzifon İlçesinde Süt Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmelerinde Risk Analizi. (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Samsun.
Holloway, C., 1979. Decision Making Under Uncertainty: Models and Choices. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
İnan, İ.H., 1994. Tarım Ekonomisi. Trakya Üniversitesi, Ziraat Fak. Yay. No: 30, Tekirdağ.
Karahan, Ö., 2002. Tarımda Üreticilerin Risk Karşısındaki Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Ege Bölgesinden Bir Örnek Olay. (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, İzmir.
Karberg, S., 1993. Developing A Sensible And Successful Marketing Attitude. Purdue University, Cooperative Extension Service, West Lafayette, Indiana, EC-673, http.//www.ces.purdue.edu/extmedia/EC/EC-673.html.
Lansink, A. O., 1999. Area Allocation Under Price Uncertainly On Dutch Arable Farm. The Journal of Agricultural Economics, Vol.50, No:1, 93-105.
Moscardi, E. ve de Janvry A., 1977. Attidudes Toward Risk Among Peasants: An Econometric Approach. American Journal of Agricultural Economi, Vol.59, No: 4, Nov.: 710-716.
Zuhair, S.M.M., D.B. Taylor, R.A. Kramer, 1992. Choice of Utility Function Form: Its Effect on Classification of Risk Preferences and The Prediction of Farmer Decisions. The Journal of Agricultural Economics, Vol. 6:333-334.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com