You are here

Ordu Ġli Merkez Ġlçede Ailelerin Fındık Yağı Tüketim Durumları

Hazelnut oil consumption of families in the central town of Ordu province

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.13002/jafag188

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, a comparative analysis of consumption of edible oil of families in Central Town of Ordu Province. In addition, factor analysis was conducted on factors which affect the consumption of hazelnut oil. The data used in the study in January 2013 was a result of a survey conducted with 272 people. According to the survey, the most consumed oils, butter (71.32%) and hazelnut oil (61.76%), which is the amount of total fat consumption of 6.71 kg/month per family and 1.89 kg/month per person. Families with more than 5 litter containers prefer buying oil. Hazelnut oil is thought to be healthy and of good quality too much is consumed by local people. As a result of factor analysis, three factors (image and highly attractive, odour and low weight, quality and health) affecting hazelnut oil consumption has been collected under the title.
Abstract (Original Language): 
Bu araĢtırmada, Ordu Ġli Merkez Ġlçedeki ailelerin yemeklik yağ tüketim durumları incelenmiĢtir. Ayrıca fındık yağı tüketimine etki eden faktörlere iliĢkin faktör analizi yapılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan veriler Ocak-2013 yılında 272 adet kiĢi ile yapılan anket çalıĢması sonucu elde edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, en fazla tüketilen yağlar tereyağı (%71,32) ve fındık yağıdır (%61,76). Toplam yağ tüketim miktarı aile baĢına 6,71 kg/ay ve kiĢi baĢına ise 1,89 kg/ay’dır. Aileler yağ satın alırken en fazla 5 lt’lik ambalajları tercih etmektedirler. Fındık yağı sağlıklı ve kaliteli olması düĢüncesiyle bölge halkı tarafından çok fazla tüketilmektedir. Faktör analizi sonucunda, fındık yağı tüketimini etkileyen faktörlerin 3 baĢlık (görüntü ve albenisi yüksek, koku ve hafiflik, kalite ve sağlık) altında toplandığı görülmüĢtür.

REFERENCES

References: 

Akgül A ve Çevik O (2005). Ġstatistiksel Analiz Teknikleri. Emek Ofset Ltd. ġti., Ġkinci Baskı, Ankara.
Anonim (2013a). http://www.bysd.org.tr/Istatistikler.aspx
Anonim(2013b).http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&re...
Azabağaoğlu MÖ Ġnan Ġ.H Gaytancıoğlu O ve Unakıtan G (2003). Tüketicilerin Bitkisel Sıvıyağ ve Margarin Satın Alma DavranıĢlarının Analizi. Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu, 22-23 Mayıs, TEAE Yayın No:107, Ġstanbul, 103-113.
BaĢ T (2008). Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlendirilir? Seçkin Yayıncılık, BeĢinci Baskı, Ankara.
Gökçek A ve Emeksiz F (1999). Adana kentsel alanda ailelerin yemeklik yağ tüketimi ve yağın harcama esnekliğinin tahmini. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (1): 93-98.
GümüĢkesen AS (1999). Bitkisel Yağ Teknolojisi. Asya tip Yayıncılık, Ġzmir.
Gündüz O ve Esengün K (2010). Ailelerin bitkisel yağ tüketimleri üzerine bir araĢtırma: Samsun Ġli Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomi k AraĢtırmalar Dergi si, 12 (19): 67-72.
GüneĢ E Albayrak M ve Gülçubuk B (2002). Türkiye’de Gıda Sanayi. Tek Gıda-ĠĢ Sendikası Eğitim Yayını, Semih Ofset, Ankara.
Kalaycı ġ (2010). SPSS Uygulamalı Çok DeğiĢkenli Ġstatistiksel Teknikleri, 5.Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
Kayahan M (2002). Yağ Tüketimi ve Sağlık. Gıda Mühendisliği Dergisi, 12: 39-47.
Kolsarcı Ö Bayraktar N ĠĢler N ve Mert M (1995). Yağlı Tohumlu Bitkilerin Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri. TMMMOB, 4. Teknik Kongresi, Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 26, 467-483, 9-13 Ocak, Ankara.
KurtuluĢ K (1998). Pazarlama AraĢtırmaları. Avcıol Basım Yayın, GeniĢletilmiĢ Altıncı Baskı, Ġstanbul.
Miran B ve Tunalıoğlu R (1996). Türkiye’de Zeytinyağı Tüketimi Üzerine Etkili Bazı Faktörlerin Değerlendirilmesi. Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül, Cilt:1, 214-221, Adana.
Ness M (2002). MultivariateTechniques in Market Research. Course of Agro-Food Marketing, 2001-2002, Zaragoza, Spain.
Norusis JM (1988). SPSS/PC + Advanced Statistics V2.0 forthe IBM PC/XT/AT and PC/2.SPSS Inc. Chicago, Illinois, U.S.A.
Öztekin EÖ (2006) Tekirdağ Ġlinde Bitkisel Yağ Ürünlerinde Tüketici Eğilimleri Ve MüĢteri Memnuniyet Analizi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
Sayılı M Akca H and Vuray I (2005). Edible oil fat consumption and ıncome-expenditure elasticity: A
SAYILI ve ark./ JAFAG (2013) 30 (1), 84-90
90
Cross section study. Journal of Applied Sciences, 5(4): 716-719.
ġengül S ve Yurdakul O (1998) Sınırlı Bağımlı DeğiĢkenli Modeller: Zeytinyağı Talebinin Double Hurdle Modeli Ġle Analizi. International Conference on Economics-II, 9-12 Eylül, Ankara.
Yıldız Z Yılmaz V KaĢkır F ve BaĢ M (2012). Çok değiĢkenli istatistikler ile tüketicilerin sıvı yağ ambalaj tercihlerine göre bölümlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1): 255271.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com