You are here

Tarımsal Verimlilik Düzeyleri İle Avrupa Birliği-Türkiye Tarımı

EU-Turkey Agriculture with Agricultural Productivity Levels

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.13002/jafag1046

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
European Union is one of the most important civilization projects. Turkey has been making effort for 55 years to participate in this project. Agricultural sector almost takes half of the EU budget to carry out agricultural policies. In this regard, union takes great care of agricultural production continuity, sustainability and environmentfriendly applications. In this study, wheat, corn, sugar beet and tomato which have an important position in agricultural production value of EU, Germany, France, and productivity difference between 1973 and 2012 in milk yield and carcass meat per cow were investigated. In the study, 124,2% increasing in wheat, 314,4% increasing in sweetcorn, 130,1% increasing in milk productivity and 388,7% increasing in carcass meat weight were determined during the last 40 years in Turkey. These rates are higher than rates of EU, Germany and France. However, only in sweet corn production, Turkey’s productivity level is higher than EU average. Eventually, while agricultural policy applications boost productivity in EU’s agricultural production, due to insufficient agricultural support, Turkey’s productivity levels in agricultural productions are low comparing to EU countries’ productivity levels.
Abstract (Original Language): 
Avrupa Birliği dünyanın en önemli medeniyet projelerinden biridir. Türkiye bu projenin içinde yer alabilmek için yaklaşık 55 yıldır çaba göstermektedir. Birlik içinde tarım politikalarının uygulanmasına yönelik toplam maliyet Avrupa Birliği bütçesinin yarıya yakın kısmının tarım sektörüne ayrılmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda Birlik son yıllarda tarımsal üretimin devamlılığına, sürdürülebilirliğine ve çevreyle uyumlu olmasına büyük özen göstermektedir. Bu çalışmada; Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa’da tarımsal üretim değerinde önemli bir yer tutan buğday, dane mısır, şeker pancarı ve domates ile inek başına elde edilen süt ve kesilen hayvan başına karkas ette 1973-2012 yılları arasında meydana gelen verimlilik değerlerindeki değişimler incelenmiştir. Çalışmada, 40 yıllık dönemde Türkiye’nin tarım ürünleri verim değerlerinde buğdayda %124,2, dane mısırda %314,4, süt veriminde %130,1 ve karkas et ağırlığında %388,7 oranında artış sağladığı ve bu oranların da AB, Almanya ve Fransa’ya ait oranların üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen dönemde sağlanan verimlilik artışlarına rağmen, sadece dane mısır üretiminde Türkiye’nin verim değeri AB ortalamasının üzerinde olmuştur. Çalışma sonucunda; AB’nde uygulanan tarım politikalarının tarımsal üretimde verimliliği önemli ölçüde artırmasına rağmen, Türkiye’de tarım sektörüne verilen desteklerin Tarım Kanununda belirtilen oranın ancak yarısı kadar olması nedeniyle, ülkenin tarım ürünleri verimlilik düzeylerinin AB ülkelerine oranla oldukça düşük düzeylerde kaldığını belirlenmiştir.
203
213

REFERENCES

References: 

Acar M, Aytüre S (2014).Dünyada ve Türkiye’de Tarım
ve Tarım Politikalarının Geleceği. Ekin Basım Yayın
Dağıtım, 397 s., Bursa.
Çakmak EH, Dudu H, Öcal N (2008).Türk Tarım
Sektöründe Etkinlik (Yöntem ve Halkı Düzeyinde
Nicel Analiz). Tepav Yayınları, 154 s..Ankara.
EUROSTAT (2016). Agriculture, forestry and fishery
statistics 2015 edition, Eurostat, Statistical boks.
Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 202 s., Belgium.
GTHB (2014). Domates Hastalık ve Zararlıları İle
Mücadele. 68 s., Ankara.
Gökdoğan O (2012). Türkiye ve Avrupa Birliğinin
Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi
Göstergelerinin Karşılaştırılması. Adnan Menderes
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (2): 1-4.
İnan H ( 2016). Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği.
Güncellenmiş 8. Baskı.İdeal Kültür Yayıncılık, 415
s.,İstanbul.
Kalkınma Bakanlığı (2014). Onuncu Kalkınma Planı
(2014-2018). Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda
Güvenliği. Özel İhtisas Komisyon Raporu. 96 s.,
Ankara.
Kaya P, Aktan HE (2011). Türk Tarım Sektörü
Verimliliğinin Parametrik Olmayan Bir Yöntemle
Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,
3(1): 261-282.
Kızılaslan H (2004) Dünya’da ve Türkiye’de Buğday
Üretimi ve Uygulanan Politikaların Karşılaştırılması.
GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2): 23-38.
Özcan S (2009). Modern Dünyanın Vazgeçilmez Bitkisi
Mısır: Genetiği Değiştirilmiş (Transgenik) Mısırın
Tarımsal Üretime Katkısı. Türk Bilimsel Derlemeler
Dergisi, 2(2): 01-34.
Özertan G (2013). Türkiye Tarım Sektörü’nde Yapısal
Dönüşüm Ve Teknoloji Kullanımının Rolü. Çalışma
Raporu, Boğaziçi Ün. 81s., İstanbul.
Öztürk D, Karkacıer O (2008). Süt Sığırcılığı Yapan
İşletmelerin Ekonomik Analizi (Tokat İli Yeşilyurt
İlçesi Örneği). GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (1):
15-22.
212
SEMERCİ/ JAFAG (2016) 33 (3), 203-213
Pirinççioğlu N (1988). Tarım Sektöründe Verimlilik
(1970-1985 Dönemi). MPM Yayınları, Yayın No:365,
s.129, Ankara.
Şahin İ, Semerci A, Kaya Y, Çıtak N (2010). Ayçiçeği
Tarımında Verimlilik ve Destekleme Politikalarının
Etkinliğinin Belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı AR-GE Destekleri Projesi (Proje No:
Tagem 08/AR-GE/6. Proje sonuç raporu, 353 s.,
Edirne.
Şeker-İş Sendikası (2011). Şekerin Geleceği. Türkiye
Şeker Sanayii İşçileri Sendikası. Mattek Matbaacılık
Bas. Yay. Tan. San. Tic. Ltd. Şti, 254 s., Ankara.
Tuğay M E (2012). Türk Tarımında Bitkisel Üretimi
Artırma Yolları. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5
(1): 01-08.
Ünal RN, Besler T (2012). Beslenmede Sütün Önemi.
Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727. Reklam Kurdu
Ajansı Org. Tan. Tas. Rek. San. Tic. Ltd. Şti, 37 s.,
Ankara.
Uysal ÖK, Oktay E (2008). Türkiye ve Avrupa Birliği
Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması. 2. Ulusal İktisat
Kongresi, 20-22 Şubat 2008, s.215-224, İzmir.
Yaylak E, Taşkın T, Koyubenbe N, Konca Y (2010). İzmir
İli Ödemiş İlçesinde Kırmızı Et Tüketim
Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.
Hayvansal Üretim Dergisi, 51(1): 21-30.
213

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com