You are here

SON 10 YILLIK DÖNEMDE GENÇLİK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA YAŞANAN DEMOKRATİK EVRİM SÜRECİ

THE DEMOCRATIC EVOLUTION PROCESS IN THE LAST DECADE IN THE CONTEXT OF YOUTH POLICIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Turkey, half of whose population is under age 28 and which is consi-dered to be one of the youngest country in Europe could not make use of the potential it had due to custody taking over the political life in the second half of the twentieth century and the youth was defined as the negative power since it was limited and held under control. How-ever, Turkey of twenty first century has gained a tendency which has left the negative discourse concerning youth and the paradigm of the discourse; where the youth has became one of the actors of the society and one of the founding component of society and has been put to the center of the plans for future. The purpose of this article is to survey the transformation concerning youth and youngs in line with the indi-cators of this change.
Abstract (Original Language): 
Nüfusunun yaklaşık olarak yarısının 28 yaşın altında olduğu ve bu yönüyle Avrupa‟nın en genç ülkesi konumunda bulunan Türkiye, 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Türk siyasal hayatına egemen olan vesayetçi anlayıştan ötürü, sahip olduğu bu büyük potansiyeli sağlıklı bir şekilde değerlendirememiş ve gençler çoğunlukla sınırlanması ve kontrol altında tutulması gereken negatif bir güç olarak tanımlanmışlardır. Ancak 21. yüzyıl Türkiye‟si gençlere yönelik bu olumsuz söylemin ve bu söylem uyarınca geliştirilen paradigmaların terk edildiği, gençlerin artık toplumun ana aktörlerinden ve kurucu unsurlarından biri haline geldiği ve tüm gelecek planlamalarının merkezine yerleştirildiği bir yönelime kavuşmuştur. Bu makalenin amacı, gençlere ve gençliğe dair yaşanan bu değişimi çeşitli göstergeler eşliğinde incelemektir.

REFERENCES

References: 

A) Kitap ve Makaleler
Acar, Hakan (2008), “Türkiye‟nin Ulusal Gençlik Politikası Nasıl Yapılandırılmalı-dır?”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1): 1-20.
Güzel, Mehmet (2006), “Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü”, Küre-sel İletişim Dergisi, 1: 1-16.
Neyzi, Leyla (2011), “Türkiye‟de Kamusal Söylemde Gençlik Kurgusunun Deği-şimi”, Der. Aslı Telli Aydemir, Katılımın “e-hali”: Gençlerin Sanal Alemi, (İstanbul: Alternatif Bilişim).
Şentuna, Murat ve Çelebi, Müberra (2010), “Türkiye‟deki Gençlik ve Spor İle İlgili Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Gençlik Politikalarının Değerlendirilmesi ve Bir Model Örneği”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 (3):109-117.
B) İnternet Kaynakları
Adalet ve Kalkınma Partisi, http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum. (28.05.2013).
Gençlik ve Spor Bakanlığı, http://www.gsb.gov.tr/content/files/20130127-8-1.pdf. (28.05.2013).
Gençlik ve Spor Bakanlığı, http://dergi.gsb.gov.tr/2013-2017-GSB-STRATEJIK-PLAN/ . (30.05.2013).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com