You are here

Değer Yaratımında İç Girişimciliğin Değişen Boyutu: Bilgi Girişimcilerinin Rolü

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Recently, the globalization of economy is growing faster and requires businesses to produce a high competitive product. Intrapreneurship practices have developed in response to the modern world's rapidly changing marketplace. Intrapreneurs are employees who work within a business in an entrepreneurial capacity, creating innovative new products and developing processes for the organization. The intrapreneur's creativity in the project can be tremendously helpful in further developing the process or product for future use. Moreover, they usually possess the most knowledge and understanding of the various issues under consideration. Knowledge creation is becoming increasingly important to that success of organizations because it is the source of most innovation. Therefore, there is an urgent requirement for knowledge entrepreneurs who know how to acquire, develop, share, manage and exploit knowledge and understanding. The single most important factor in establishing an "intrapreneur-friendly" organization is making sure that organization’s employees are placed in an innovative working environment. Rigid and conservative organizational structures often have a stifling effect on intrapreneurial efforts.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda ekonomide küresellesme hızla artmıs ve isletmelerin daha rekabetçi ürünler üretmesini zorunlu kılmıstır. ç girisimcilik olgusu modern dünyanın hızla gelisen piyasa yapılarına bir cevap olarak ortaya çıkmıstır. ç girisimciler, girisimci yetenekleriyle isletme içerisinde yenilikçi ürünler üreten ve süreçler gelistiren çalısanlardır. İç girisimcinin bir projede ortaya koyacagı yaratıcılık, ilgili ürün ya da sürecin üst düzeyde gelistirilmesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca, iç girisimciler ürün ya da süreçle ilgili en iyi bilgiye ve anlayısa sahip olan kisilerdir. Bilgi yaratımı, isletmelerin basarılı olmasında en önemli yenilik kaynagı olması nedeniyle giderek daha da önemli bir hale gelmektedir. Bu nedenle, bilgiyi toplamayı, gelistirmeyi, paylasmayı, yönetmeyi ve çıkarları dogrultusunda kullanmayı bilen ve anlayan bilgi girisimcilerine önemli derecede ihtiyaç duyulmaktadır. “ç girisimci dostu” bir isletme olusturmak için, çalısanlara yenilikçi bir çalısma ortamının saglanması en önemli faktördür. Esnek olmayan ve tutucu nitelikteki organizasyon yapıları iç girisimcilik faaliyetlerini engelleyici etkiye sahiptir.
123-134

REFERENCES

References: 

ATK, Selahattin; (2002), “Kültürün Girisimcilige Etkileri”, Kara Harp Okulu
Bilim Dergisi, Sayı: 3, ss. 38-51.
BASAR, Mehmet, TOSUNOGLU, B. Tugberk ve DEMRC, A. Emre; (2001),
Girisimcilik ve Girisimcinin Yol Haritası: s Planı, Eskisehir Ticaret Odası Yayınları, No: 14.
DAVIES John, HIDES Mick ve POWELL James; (2002), “Defining the
Development Needs of Entrepreneurs in SMEs” Education + Training, Volume 44, Number
8/9, ss. 406-412.
HISRICH, D. Robert ve PETERS, P. Michael; (1998), Entrepreneurship, USA
Irwin/McGraw-Hill Publication.
KATRNL, E. Alev; (1994), Bir Örgüt Gelistirme Aracı Olarak ç Girisimciler,
zmir.
KIRBY, A. David; (2003), Entrepreneurship, Berkshire, McGraw-Hill Publication.
KURATKO, F. Donald ve HODGETTS, M. Richard; (1998), Entrepreneurship,
Orlando, The Dreyden Press.
MORRIS Michael ve KURATKO, F. Donald; (2002), Corporate Entrepreneurship,
Orlando, Harcourt, Inc..
RAE, David ve CARSWELL, Mary; (2001), “Towards a Conceptual Understanding
of Entrepreneurial Learning”, Journal of Small Business and Enterprise Development,
Volume 8, Number 2, ss. 150-158.
THOMAS, C Colin; (1999), “Individuals And Enterprise: Developing Entrepreneurs
For The New Millennium”, Industrial and Commercial Training, Vol:31, Number:37, s.258
THOMAS, Coulson Colin; (2000), “Developing and supporting information
entrepreneurs” Industrial and Commercial Training, Volume 32, Number 6, ss. 196-200.
THOMAS, Coulson Colin; (2004), “The Knowledge Entrepreneurship Challenge:
Moving on from Knowledge Sharing to Knowledge Creation and Exploration”, The Learning
Organization, Vol. 11. No: 1, ss. 84-93.
TOSUNOGLU, B. Tugberk; (2003), Girisimcilik ve Türkiye’nin Ekonomik
Gelisme Sürecinde Türkiye’nin Yeri, Eskisehir, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Basılmamıs Doktora Tezi.
WITT Ulrich ve Christian, ZELLNER; (2005), “Knowledge-based Entrepreneurship:
The Organizational Side of Technology Commercialization” Paper provided by Max Planck
Institute of Economics, Evolutionary Economics Group in its series Papers on Economics and
Evolution with number 2005-04.ftp://papers.econ.mpg.de/evo/discussionpapers/2005-04.pdf

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com