You are here

"Tarım Reformu Uygulama Projesi" Kapsamında Kırsal Kalkınma Projeleri: Çanakkale İli Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Örneği

THE RURAL DEVELOPMENT PROJECTS WITHIN THE SCOPE OF "AGRICULTURAL REFORM IMPLEMENTATION PROJECT": THE CASE OF VILLAGE BASED PARTICIPATORY INVESTMENT PROGRAM IN ÇANAKKALE PROVINCE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
After 2000s in Turkey, some reforms have been made in the agricultural policies implemented since the planning period. The most important step taken in this issue is the Agricultural Implementation Program (ARIP) started to be implemented in 2000. The Village Based Participatory Investment Program (VBPIP) is an application implementing in 16 provinces as a pilot project within the context of the rural components of ARIP and providing 50% grant to project based agricultural investments. The most important goal of the project is to increase the potential benefiting from the international funds on rural development. In this study, a general evaluation of project implementation was made based on the questionnaires made with all investors applied to this project in Çanakkale Province.
Abstract (Original Language): 
Türkiye'de planlı dönemden beri uygulanan tarım politikalarında 2000'li yıllardan itibaren bazı reformlara gidilmiştir. Bu konuda atılan en önemli adım 2000 yılında uygulanmaya başlayan Tarım Reformu Uygulama Projesidir (ARIP). Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı (KBKYP), ARIP in kırsal kalkınma bileşenleri kapsamında 16 ilde pilot olarak uygulanan ve projeye dayalı tarımsal yatırımlara %50 hibe desteği sağlayan bir uygulamadır. Projenin en önemli amacı ise kırsal kalkınma konusunda sağlanan uluslarası fonlardan faydalanma potansiyelinin artırılmasıdır. Bu çalışmada Çanakkale İlinde bu projeye başvuruda bulunan yatırımcıların tamamıyla yapılan anketlerle proje uygulamasının genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKDER, A. H. 2007. Policy formation in the process of implementing agricultural reform in Turkey. International Journal of
Agricultural Resources, Governance and Ecology Vol.6 Issue: 4/5: 514¬532.
ANONİM, 2005. Köy Bazlı katılımcı Yatırım Programı Uygulama Rehberi. T.C. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü. Ankara.
ANONİM, 2006 . http://www.mevzuat.dpt.gov.tr/ypk/ ANONİM, 2008, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları, Ankara.
ANONİM, 2008, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kayıtları, Ankara.
ANONİM, 2009a. http://www.arip.org.tr
ANONİM,2009b.http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23320.html ANONİM, 2009c. http://www. tuik.gov.tr (15. 02. 2009)
ERAKTAN, G. 2001. Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye'de
Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları: ISBN: 975-8437-01-1. s: 97. Istanbul.
FAWSON, C., THILMANY, D. and John E. KETH. 1998. Employment Stability and the Role of Sectoral Dominance in Rural Economies, American Journal of Agricultural Economics. Vol. 80, No. 3 /
521-533.
GÜLÇUBUK, B. 2006. Kırsal Kalkınma. s: 69-94. Editör: F. Yavuz.
Türkiye'de Tarım. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara.
YALÇINKAYA, N., YALÇINKAYA, M.H. ve ÇILBANT, C. 2006. Avrupa Birligi'ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi, Manisa Celal Bayar Üniv. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 13, Sayı:2 98-118, Manisa.
YAVUZ, F. 2006. Türkiye'de Tarım Politikaları. s: 43-67. Editör: F. Yavuz. Türkiye'de Tarım. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com