You are here

BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESS ROLE OF HUMAN CAPITAL: A THEORETICAL ASSESSMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the literature of economy, the concept of economic development is different from the concept of economic growth. In the economic development as a multidimentional process many factor such as demography, technology, agriculture, financial development and human capital have an important role. In theoretical and empirical studies of recent years especially have taking attention to the role of human capital and on the investment of countries on this field. The aim of this study is to provide theoretical framework on the role of human capital during the economic development process. However, because development is a very controversial topic in the literature of economy, in the first part the critical assessment of the concept of development is made. In the second part, the concept of human capital is discussed from a broad framework. Finally the study ended by looking on the effect of economic development of the investment of education and health area which are important part of human capital.
Abstract (Original Language): 
Ekonomik kalkınma, iktisat yazınında büyümeden farklı olarak çok geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Çok boyutlu bir süreç olan ekonomik kalkınmada, nüfus, teknoloji, dış ticaret, tarım, finansal gelişme ve beşeri sermaye gibi çeşitli faktörler önemli rol oynamaktadır. Son yıllardaki gerek teorik gerekse ampirik çalışmalarda kalkınma sürecinde özellikle beşeri sermayenin rolüne dikkat çekilmekte ve ülkelerin bu alanda yatırım yapmalarına vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, beşeri sermayenin ekonomik kalkınma sürecindeki rolüne ilişkin teorik bir çerçeve sunmaktır. Fakat kalkınma, iktisat yazınında çok tartışmalı bir konu olduğu için, ilk bölümde kalkınmaya yönelik eleştirel bir değerlendirme yapılmaktadır. İkinci bölümde, beşeri sermaye geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Çalışma, beşeri sermayenin önemli unsurlarından olan eğitim ve sağlık alanındaki yatırımların ekonomik kalkınmaya etkisiyle son bulmaktadır.

REFERENCES

References: 

ALPUGAN, Oktay, Mete Oktav, M. Hulusi Demir ve Nurel Üner. (1995). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi. 4. Baskı, Beta Basım Dağıtım ve Yayınevi: İstanbul.
APPELBAUM, H. Steven, Chahrazad Abdalları ve Barbara T. Shapiro. (1999). "The Self-Directed Team: A Confict Resolution Analysis". Team Performance Management. 5 (2).
APPELBAUM, H. Steven, Barbara T. Shapiro ve David Elbaz. (1998). "The Management of Multicultural Group Confict". Team Performance Management. 4 (5).
ARTAN, E. İnci. (2002). Örgütte Kişisel Gelişim. (Editör: A. Esra. Aslan). "Çatışma Yönetimi" Nobel Yayın Dağıtım: Ankara. s. 201-238.
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:1) 2011
Journal of Entrepreneurship and Development
262
Cafer TOPAI OĞI U
BAGSHAW, Mike. (1998). "Conflict Management and Mediation: Key Leadership Skills for the Millenium". Industrial and Commercial Training. 30 (6).
BERLEW, E. David. (1980). "Is Conflict a Creative Force?". International Management. (2).
CAN, Halil. (1997). Organizasyon ve Yönetim. Adım Yayıncılık: Ankara.
CAN, Halil. (2001). Yönetim ve Organizasyon. (Editör: Salih Güney). "Yönetim Bilimi ve Tarihçesi" Nobel Yayın Dağıtım: Ankara. s. 1-23.
CÜCELOĞLU Doğan. (1997)._ İyi Düşün Doğru Karar Ver. 16. Baskı, Sistem Yayıncılık: İstanbul.
DARLING, R. John ve Earl W. Walker. (2001). "Effective Conflict Management: Use of Behavioral Style Model". Leadership & Organization Development Journal.
22 (5).
DOĞAN, Muammer. (1998). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi. Anadolu Matbaası: İzmir.
EFİL, İsmail. (1987). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Bursa.
ERDOĞAN, İlhan. (1999). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No: 5: İstanbul.
EREN, Erol. (2003). Yönetim ve Organizasyon. 6. Bası, Beta Basım Dağıtım ve Yayınevi: İstanbul.
ERTEKİN, Yücel. (1982). Yönetim Psikolojisi. (Editör: T. Ergun). "Örgütsel Çatışma" Türkiye ve Orta
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:1) 2011
Journal of Entrepreneurship and Development
Yönetim Kuramları ve Örgütiçi Çatışmalar
263
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 201: Ankara.
ERTEKİN, Yücel. (1993). Stres ve Yönetim. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 253: Ankara.
ESQUIVEL, A. Michael ve Brian H. Kleiner. (1997). "The Importance of Conflict in Work Team Effectiveness". Team Performance Management. 3 (2).
HUCZYNSKI Andrzej ve David Buchanan. (1991). Organizational Behaviour. 2. Edition, Prentice Hal.: New York.
KILIÇ, Mustafa. (2001). Yönetim ve
Organizasyon. (Editör: Salih Güney). "Örgütsel Çatışma ve Çatışma Yönetimi" Nobel Yayın Dağıtım: Ankara. s. 87¬104.
KILINÇ, Tanıl. (1985). "Örgütlerde Çatışma:
Mahiyeti ve Nedenleri". İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 1 (14).
KOÇ, Erdoğan. (2008). Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri. (Editörler: Fevzi Okumuş ve Umut Av

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com