You are here

Koitus interruptus (geri çekme) yönteminin etkinliği ve eğitim seviyesinin önemi

Efficacy of withdrawal method and the importance of education level

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of our study was to evaluate the usage of the withdrawal method and interaction of the education degree on the efficacy of this method in women who applied to Gulhane Military Medical Obstetrics and Gynecology Department Family Planning Unit. A questionnarie form was performed to 472 women who applied to our Family Planning Unit to take consultancy about birth control methods. The data analysis was performed with SPSS 11.0 program. The percentage of women who use the withdrawal method as a birth control method any time in their life was 68.6%. Fourteen point four percent of these women was still using the withdrawal method by that time. The percentage of getting pregnant while using the withdrawal method was 38.1%. The percentage of getting pregnant in women who went to school less than five years was 63.3%. On the other hand for the women whose education level was more than twelve years, getting pregnant while using coitus interruptus was 12.3%. Although modern contraception methods are currently present, the withdrawal method is still an important method in our country. The effectiveness of the withdrawal method is increasing parallel with educational level, so that the method can be used in couples whose educational background is more satisfactory.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamızda, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD aile planlaması ünitesine başvuran kadınların, geri çekme yöntemini kullanma düzeyleri ve eğitim seviyesinin başarı oranları üzerine etkisi araştırılmıştır. Aile planlaması ünitesine danışmanlık amacı ile başvuran 472 kadına anket uygulanmış ve karşılıklı soru cevap uygulaması yapılmıştır. Veriler SPSS 11.0 programında analiz edilmiştir. Hayatının herhangi bir döneminde kontrasepsiyon yöntemi olarak geri çekmeyi kullanan kadınların oranı %68.6'dır. Kadınların %14.4'ü, halen kontrasepsiyon olarak geri çekme yöntemi kullanmaktadır. Geri çekme yöntemi kullanılırken gebe kalanların oranı, %38.1 olarak tespit edilmiştir. Geri çekme yöntemini kullanırken gebe kalan kadınlardan %63.3' ünün eğitim süresi 5 yıldan daha az iken, %18.6'sının eğitim süresi 12 yıl ve üzerindedir. Modern kontrasepsiyon yöntemlerinin varlığına rağmen, geri çekme yöntemi ülkemiz için halen önemini koruyan bir korunma yöntemidir. Kişilerin eğitim seviyesi yükseldikçe geri çekme yönteminin etkinliğinin arttığını göz önü-ne alırsak, geri çekme yöntemi daha ileri eğitim seviyeli çiftler arasında kontrasepsiyon amaçlı olarak tercih edilebilir.

REFERENCES

References: 

1. Mc Laren A. A history of contraception:
from antiquity to the present day. Oxford:
Basil Blackwell Press, 1990.
2. UN (2000). Levels and trends in contraceptive use as assesed in 1998. New York:
United Nations. Department of Economic
and Social Affairs, ST/ESA/SER.A/190.
3. Özvarýþ SB, Derviþoðlu AA. Operational
research for an effective information and
training apporach for surgical contraception
knowledge and attitude in Turkey. Nüfus
Bilim Dergisi 1996; 17-18: 41-53.
4. Ýnce N, Özyýldýrým BA. Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. Jinekoloji ve
Obstetrik Dergisi 2003; 17: 180-182.
5. Ünsal A, Öner SD, Nuhoðlu S, Ýnan O,
Metintaþ S. Eskiþehir’de 15-49 yaþ grubunda evli kadýnlarýn aile planlamasý ile ilgili
bilgi, tutum ve davranýþlarý. Klinik Bilimler
& Doktor 1999; 5: 36-41.
6. Akýn A, Enünlü T. Türkiyede isteyerek
düþükler. Türkiye'de ana saðlýðý aile planlamasý hizmetleri ve isteyerek düþükler.
Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý 1998
Ýleri Analiz Sonuçlarý. Akýn A (ed).
Hacettepe Üniversitesi, TAP Vakfý ve
UNFPA 86, 2002.
7. Finger WR. Withdrawal popular in some
cultures. Contaceptive update. Network
1996; 17: 15-16.
8. Egemen A. Sincan'da 15-44 yaþlar arasý evli
kadýnlarýn saðlýk düzeylerinin saptanmasý
ile ilgili araþtýrma. Araþtýrma özetleri (tezler
1968-1979). Öztek Z (ed). Hacettepe
Üniversitesi Toplum Hekimliði Enstitüsü
Yayýný. Ankara: Çað Matbaasý, 1980.
9. Öztürk Y. Yenikent Saðlýk Ocaðý bölgesinde 15-44 yaþ grubu kadýnlarýn ve
kocalarýnýn aile planlamasý ile ilgili bilgitutum ve davranýþlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý.
Araþtýrma özetleri (tezler 1968-1979).
Öztek Z (ed). Hacettepe Üniversitesi
Toplum Hekimliði Enstitüsü Yayýný.
Ankara: Çað Matbaasý, 1980.
10. Genç M, Güneþ G, Þahin M, Karaoðlu L,
Pehlivan E. Yeþilyurt Malatya merkezindeki 15-49 yaþ grubu arasýndaki evli kadýnlarýn aile planlamasýna iliþkin bilgi ve uygulamalarý. Nüfus Bilim Dergisi 1996; 17-18,
61-81.
11. Toksöz P, Çelik Y, Aydýnalp A, Ýçlin E.
Diyarbakýrda doðurgan çaðdaki kadýnlarýn
aile planlamasý uygulamalarýna iliþkin bir
çalýþma. Dicle Týp Bülteni 1991; 18: 7-16.
12. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri
Enstitüsü ve Makro International. Türkiye
Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý. Ankara: 1998:
52-54.
13. Yardýmcý (Önal) E, Sabuncu H, Yardýmcý
O, Baysal B, Onat I. Ýstanbul Üniversitesi
Ýstanbul Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý
Polikliniðine baþvuran 15-49 yaþ grubunda
evli kadýnlarýn bildikleri ve kullandýklarý
kontraseptif yöntemler: kullanýmý etkileyen
faktörler. Ýstanbul Týp Fakültesi Dergisi
1997; 60: 71- 75.
14. Akýn Derviþoðlý, A (Çev Ed): Kontraseptif
yöntemler, uluslararasý basým. Ýnsan
Kaynaðýný Geliþtirme Vakfý Yayýný. Ankara:
Demircioðlu Matbaasý, 1990; Yayýn No 1:
427-432.
15. Ergör G. Türkiye'de geleneksel yöntem
kullanýmýný etkileyen faktörler. IV. Ulusal
Halk Saðlýðý Kongresi Kongre Kitabý, 12-16
Eylül 1994.
16. T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ana Çocuk Saðlýðý ve
Aile Planlamasý Genel Müdürlüðü ve Gazi
Üniversitesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý:
Türkiye'de üreme saðlýðý hizmetleri durum
analizi araþtýrmasý. Ýstanbul, 1994.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com