You are here

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlaması yöntemlerini kullanmalarını etkileyen faktörler

Factors influencing the family planning method usage among married males in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, we aimed to determine the influencing factors on family planning methods usage of married males enrolled in the Turkish Population and Health Survey, which was conducted in 1998. Eight thousand and fifty nine (94%) out of 8596 houses selected for exampling were accessed. There were 3043 married men appropriate for interviewing, and 1971 (64.8%) of these responded the questionnaire. The ratio of using a modern method among family planning methods was 67.6%. These ratios were 58.5% and 61.5% for "urban" and "rural" regions, respectively. Using any method by males decreased by the increase in the duration of marriage, and increased by the age, educational status, number of child(ren), having social insurance (Social Insurance Organization, Retirement fund, and Bað-Kur), and hearing any information about AIDS. Using any modern method by males also decreased by the increase in the duration of marriage, and increased by the number of child(ren), living in the south part of the country, having social insurance, and hearing any information about AIDS. The ratio of condom using decreased by the duration of marriage and increased by the educational status. The use of withdrawal method increased by living in the western, southern and eastern parts of the country; and decreased by hearing any information about AIDS and by talking with friends about family planning. Results of the present study demonstrates the insufficiency of male involvement in family planning usage. "Consultation services on family planning" presented by Ministry of Health is highly recommended to become widespread. Equalizing the women's role with men in terms of gender issues is one of the additional basic solutions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 1998 yılında yapılmış olan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) kapsamında bulunan evli erkeklerin aile planlaması yöntemi kullanma durumlarını etkileyen faktörleri incelemektir. Araştırma kapsamında örnekleme seçilen 8596 haneden 8059'una ulaşılmıştır (%94). Bu hanelerde yaşayan ve görüşülmesi uygun bulunan 3043 erkeğin 1971'i ile görüşülmüştür (%64.8). Araştırmaya katılan evli erkeklerin %62.6'sı gebeliği önleyici yöntemlerden herhangi birini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Gebeliği önleyici yöntem kullananlar arasında modern yöntem kullanma yüzdesi 67.6'dır. Bu yüzdeler kentsel ve kırsal bölgeler için sırasıyla %58.5 ve %61.5 olarak bulunmuştur. Evli erkeklerin herhangi bir yöntem kullanımı evlilik süresi ilerledikçe azalmakta; yaş, öğrenim durumu, yaşayan çocuk sayısı, ülke içinde yaşadığı bölge, SSK-Emekli Sandığı-Bağ-Kur güvencesine sahip olma, AIDS hastalığını duyma ile artmaktadır. Modern yöntem kullanımı ise evlilik süresi ile azalmakta, yaşayan çocuk sayısı, ülkemizin batı ve güney bölgesinde oturanlarda, SSK-Emekli Sandığı- Bağ-Kur'lu olanlarda, AIDS'i duyma ile artmaktadır. Kondom kullanımı evlilik süresi ile azalmakta, öğrenim durumu ile artmaktadır. Geri çekme yöntemi ise ülkede batı, güney ve doğu bölgesinde yaşayanlarda artmakta; AIDS'i duyan ve aile planlaması konusunda arkadaşı ile konuşanlarda artış göstermektedir. Bu araştırmanın sonuçları, aile planlaması hizmetlerine erkek katılımının yeterli durumda olmadığını ortaya koymaktadır. Bu konuda, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü hizmetler arasında yer alan "aile planlaması danışmanlık hizmetleri"nin yaygınlaştırılması önerilmektedir. Bunun yanı sıra, kadınların toplumsal cinsiyet rollerinin erkeklerle eşit hale getirilmesi de temel çözümlerden birisi olarak düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Özvarýþ ÞB. Aile planlamasý. Aktüel
Týp Dergisi Kadýn Saðlýðý Özel Sayýsý
2001; 6: 45-51.
2. Özvarýþ ÞB. Üreme Saðlýðý ve Aile
Planlamasý, Aile Planlamasýnda Temel
Bilgiler Kitabý. Ýstanbul: Ýnsan
Kaynaðýný Geliþtirme Vakfý Yayýnlarý,
1997: 1-4.
3. Özvarýþ ÞB. Aile planlamasý. Saðlýk ve
Toplum 1998; 8: 49-54.
4. Hodoðlugil NÞ, Akýn A. Cinsiyet
eþitliði, barýþ ve geliþme yolunda
Pekin+5 sonuçlarý ve Türkiye'de
durum. Aktüel Týp Dergisi 1999; 6:
56-59.
5. Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý,
1998. Saðlýk Bakanlýðý-HÜNEE.
Ankara: Macro International Yayýnlarý,
1999.
6. Ringhem K. Reversing the downward
trend in men's share of contraceptive
use. Reprod Health Matt 1999; 7: 83-
96.
7. Lee RB. Men's involvement in
women's reproductive health projects
and porgrammes in the Philippines.
Reprod Health Matt 1999; 7: 106-117.
8. Gökmen O, Birgili N. Cinsel yolla
bulaþan hastalýklarýn önlenmesi:
Türkiye ve dünyadaki durum. Aktüel
Týp Dergisi 2001; 6: 56-59.
9. Helmer JF. Men's involvement in
family planning. Reprod Health Matt
1996; 4: 146-154.
10.Mistik S, Naçar M, Mazicioðlu M,
Çetinkaya F. Married men's opinions
and involvement regarding familyCilt 48 · Sayý 2· Gülhane TD Evli erkekler ve aile planlamasý yöntemleri · 69
planning in rural areas. Contraception
2003; 67: 133-137.
11.Akýn A, Aslan D. Kadýn saðlýðý. Yeni
Türkiye Dergisi 2001; 39: 524-534.
12.Aslan D, Üner S.Türkiye'nin saðlýk
durumu. Hacettepe Halk Saðlýðý Vakfý
Yayýnlarý, 2001.
13.Pinkerton SD, Dyatlov RV,
DiFranceisco W, et al. HIV/AIDS
knowledge and attitudes of STD clinic
attendees in St. Petersburg, Russia.
AIDS Behav 2003; 7: 221-228.
14.Dikbayýr G, Karaduman TA. Women
and health insurance: the situation of
women as dependants in Turkey.
Presented at the Seminar Social and
Economic Patterning of Health among
Women on January 20-22, 2000,
Tunis, organized by CICRED
(Committee For International
Cooperation in National Research In
Demography) and will appear in
CICRED book in 2003, 2000.
Eriþilebilir URL adresi:
http://www.cicred.ined.fr/sante_femm
es/actes/Com_Dikbayir.pdf (Eriþim
tarihi: 25 Ocak 2004).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com