You are here

AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MEDYA POLİTİKALARININ DÖNÜŞÜMÜ

THE TRANSFORMATION OF MEDIA POLICIES IN TURKEY DURING THE EUROPEAN UNION ACCESSION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As an offical candidate to EU membership since the 1999 Helsinki Summit, Turkey is attempting to meet the Copenhagen Criteria and the EU acquis by issuing legal regulations in political, economic and cultural fields. In this frame, one of the fields that must be regulated legally is the media. This study analyses the reflection of EU regulations on media in Turkish legislation. The research put forth that legal trasformations in the field of media are not reflected in the practice and that Turkey still has drawbacks in issues like freedom of expression and press.
Abstract (Original Language): 
1999 Helsinki Zirvesi’yle Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık statüsü resmiyet kazanan Türkiye siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda gerçekleştirdiği yasal düzenlemelerle Kopenhag Kriterlerini ve AB müktesebatını yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede yasal düzenlemeye gidilen alanlardan biri de medya alanıdır. Bu çalışmada resmi belgeler üzerinden Avrupa Birliği’ndeki medya düzenlemelerinin Türk mevzuatına yansıması irdelenmiştir. Medya alanındaki yasal dönüşümlerin uygulamaya yansımadığı; ifade ve basın özgürlüğü konularında Türkiye’nin önünde hala daha sorunlar olduğu ortaya konmuştur.

REFERENCES

References: 

ABGS (2012a). “Avrupa Birliği’nin Tarihçesi.” http://www.abgs.gov.tr/index.php? p=105&l=1. Erişim Tarihi: 11.05.2012
ABGS (2012b). “Avrupa Birliği’nin Hedefleri.” http://www.abgs.gov.tr/index.php? p=3. Erişim Tarihi: 11.05.2012
ABGS (2012c). “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihçesi.” http://www.abgs. gov.tr/index.php?p=111&l=1. Erişim Tarihi: 11.05.2012
ABGS (2012d). “AB Katılım Müzakereleri.” http://www.abgs.gov.tr/files/AB _Iliskileri/AdaylikSureci/MuzakereCercevesi/Muzakere_Cercevesi_2005.pdf. Erişim Tarihi: 11.05.2012
ABGS (2012e). “Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durum.” http://www.abgs. gov.tr/index.php?p=65&l=1. Erişim Tarihi: 11.05.2012
ABGS (2012f). “Ulusal Program” http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=195&l=1. Erişim Tarihi: 11.05.2012
ABGS (2012g). “Katılım Sürecine İlişkin Temel Belgeler”, http://www.abgs.gov.tr /index.php?p=123&l=1. Erişim Tarihi: 15.05.2012
ASKER, Ayşe (2010). “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde (1999-2005) Türkiye’nin Değişen İletişim Politikaları” Global Media Journal, 1(1): 1-17
Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde… 46
http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/guz2010sayisi.html. Erişim Tarihi: 04.04.2012
BEK, Mine Gencel (2003a). “Avrupa Birliği’nde İletişim Alanının Düzenlenmesi: Kültür Ağırlıklı Politikadan Ekonomi Merkezli Politikaya Doğru” (Editörler) Mine Gencel Bek. Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları, Ankara: Ümit Yayıncılık, , s.23-58
BEK, Mine Gencel (2003b). “Küreselleşme, Ulus-Devlet ve İletişim: Avrupa Birliğinin Türkiye’deki İletişim Politikalarına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme.” (Editörler) Mine Gencel Bek. Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları, Ankara: Ümit Yayıncılık, s. 237-286.
BİANET, http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/136903-internet-yasaklari-t..., Erişim Tarihi: 26.01.2013
ÇAKIR, Vedat ve GÜLNAR, Birol (2012). “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Televizyon Yayıncılığına Yönelik Düzenlemeler.” http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_1667/1667_52807.PDF. Erişim Tarihi: 12.03.2012
DE SMAELE, Hedwig. (2009). “The Enlarged Audio-Visual Europe: The Many Faces of Europeanization” (Editörler) Alec Charles. Media in the Enlarged Europe: Politics, Policy and Industry., Bristol, Chicago: Intellect Books, s. 13-23
EUR-Lex (2012a). “2001/235/EC: Council Decision of 8 March 2001 on the principles, priorities, intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership with the Republic of Turkey” http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:085:0013.... Erişim Tarihi: 21.08.2012
EUROPEAN Comission (2012a). “Enlargement: From 6 to 27 Members.” http://ec.europa.eu/enlargement/policy/from-6-to-27members/index_en.htm. Erişim Tarihi: 17.05.2012
Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde… 47
EUROPEAN Comission (2012b). “Enlargement: Conditions for membership” http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en. htm. Erişim Tarihi: 19.05.2012
EUROPEAN Comission (2012c). “History of the Audiovisual Regulatory Framework” http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm. Erişim Tarihi: 17.05.2012
EUROPEAN Comission (2012d). “History of TVwF” http://ec.europa.eu/avpolicy /reg/history/historytvwf/index_en.htm. Erişim Tarihi: 17.05.2012
EUROPEAN Comission (2012e). “Audiovisual Media Services Directive” http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/index_en.htm. Erişim Tarihi: 17.05.2012
EUROPEAN Commission (2012f) “MEDIA 1” http://ec.europa.eu/culture/media/index_ en.htm. Erişim Tarihi: 17.05.2012
EUROPEAN Commission (2012g) “MEDIA 2007” http://ec.europa.eu/culture/media/ about/index_en.htm. Erişim Tarihi: 18.05.2012
EUROPEAN Commission (2012h) “CREATIVE EUROPE” http://ec.europa.eu/culture/ media/creative-europe/index_en.htm. Erişim Tarihi: 18.05.2012
OFFİCİAL Journal, 17.10.1989, “Council Directive of 3 October 1989 (89/552/EEC)” http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0552-19.... Erişim Tarihi: 11.05.2012
POYRAZ, Bedriye (2007). “Türkiye’de Kamu Hizmeti Yayıncılığı: Modası Geçmiş Bir Kavram mı?” Akdeniz İletişim, 6, s.19-46
RTÜK (2012). “Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi (European Convention on Transfrontier Television)” http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster. aspx?icerik_id=6ac52c35-c1e4-4c7f-9768-53b851dd1cae. Erişim Tarihi: 17.05.2012
Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde… 48
SCHİMMELFENNIG, Frank. ve SEDELMEIER, Ulrich. (2004). “Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to the Candidate Countries of Central and Eastern Europe”, Journal of European Public Policy 11(4), s.661-669.
STAMNEN, Theo (2008). “Avrupa Birliği’nin Gelişiminde Genişleme Ve Derinleşme Süreci Arasındaki Diyalektik İlişki” (Çev: Necati İyikan) Akdeniz İİBF Dergisi 15, s. 196-209.
TBMM (2012). “Uluslararası Komisyonlar:Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Komisyonu: Belgeler” http://www.tbmm.gov.tr/ul_kom/ kpk/belgeler.htm. Erişim Tarihi: 13.05.2012
THE Maastricht Treaty (1992). http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf, Erişim Tarihi: 11.07.2012
THODY, Philip (1997) “An Historical Introduction to the European Union” New York: Routledge.
TİMİSİ, Nilüfer (2003). “Anadilde Yayın: Avrupa Birliği ve Türkiye” Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları içinde (der) Mine Gencel Bek, Ankara: Ümit Yayıncılık, s.97-134.
YÜKSEL, Mehmet (2009a). “Radyo ve Televizyon Hukukunun Gelişimi: 1929-1980” (Editör) Korkmaz Alemdar. Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün, Bugün, Yarın. Ankara: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, s.210-212.
YÜKSEL, Mehmet (2009b). “Türkiye’de Radyo ve Televizyon Hukuku” (Editör) Korkmaz Alemdar. Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün, Bugün, Yarın. Ankara: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, s.393-420.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com