You are here

DİSİPLİN TOPLUMU VE HABER SÖYLEMİ: GÖKKUŞAĞI DERNEĞİ’NCE YAPILMASI PLANLANAN YÜRÜYÜŞÜN ENGELLEMESİNE İLİŞKİN HABERLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

THE DISCIPLINARY SOCIETY AND NEWS DISCOURSE: ANALYSIS OF THE NEWS REGARDING THE FACT THAT THE PLANNED WALKING OF THE GÖKKUŞAĞI UNION WAS PREVENTED

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study is concerned with the presentation of the event in the press when the walking arranged on August 6th, 2006 in Bursa by the Gökkuşağı Union in order to support the rights and freedom of Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders (LGBT)was prevented violently by a group of Bursaspor fans in a couple of shakes. The supposition that the norms that enable the government to produce power over the individual are reproduced through media in modern societies that Foucault describes as the disciplinary society forms the basis of this study. The related news of the 13 Turkish newspapers are analysed through the critical analysis model of Teun A. van Dijk. As a result of the analysis of the news of the newspapers representing different political ideologies and different ideological atmospheres, it is found out that all the news present a certain perspective to the reader and gender norms are reproduced.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel ve Travesti (LGBTT) bireylerin haklarını ve özgürlüklerini savunmak amacıyla kurulan Gökkuşağı Derneği’nin 6 Ağustos 2006 tarihinde Bursa’da düzenlediği yürüyüşün Bursaspor taraftarı bir grup tarafından şiddete varan eylemlere dönüştürülmesi olayının yazılı basındaki sunumu konu edilmiştir. Çalışmada, Foucault’nun disiplin toplumları olarak tanımladığı modern toplumlarda iktidarın birey üzerinde tahakküm kurmasını sağlayan normların medya aracılığıyla yeniden üretildiği varsayımından yola çıkılmıştır. Türkiye yazılı basınından 13 gazetenin konuyla ilgili haberleri Teun A. van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi modeli kullanılarak çözümlenmiştir. Farklı siyasal çizgileri temsil eden, farklı ideolojik atmosferlere sahip gazetelerin haberleri üzerinde yapılan çözümleme sonucunda, haberlerin tümünde okuyucuya belirli bir çerçeve sunulduğu ve toplumsal cinsiyet normlarının yeniden üretildiği belirlenmiştir.
106-132

REFERENCES

References: 

AKAY, Ali (1995). Michel Foucault: Ġktidar ve Direnme Odakları, Ġstanbul: Bağlam Yayıncılık.
BÜYÜKKANTARCIOĞLU, S. Nalan (2012). Söylem Ġncelemelerinde EleĢtirel Dilbilimsel Boyut: EleĢtirel Söylem Çözümlemesi ve Ötesi, Ömer Özer (Ed.), Haberi EleĢtirmek, Konya: Literatürk.
131
Disiplin Toplumu Ve Haber Söylemi: …
DĠNÇEL, B. (2006). Bursada EĢcinsel Saldırıda Taraftar Vardı!, http://bianet.org/bianet/bianet/83361-bursada-escinsel-saldirida-tarafta..., EriĢim Tarihi: 28.02.2013.
FOUCAULT, Michel (1987). Söylemin Düzeni, (Çev. Turhan Ilgaz,) Ġstanbul: Hil Yayın.
FOUCAULT, Michel (1993). Cinselliğin Tarihi, (Çev. Hülya Uğur Tanrıöver,), Ġstanbul: AFA Yayınları.
KESKĠN, Ferda (2012). Michel Foucault Ġktidarın Gözü: Seçme Yazılar 4, (Çev. IĢık Ergüden,), Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları.
MEGĠLL, Allan (1998). AĢırılığın Peygamberleri, (Çev. Tuncay Birkan,), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
MERGUOĠR, J. G. (1986). Foucault, (Çev. Nurettin Elhüseyni,), Ġstanbul: AFA Yayınları.
ÖZER, Ömer (1999). “Haber Söylemi: Türk-Yunan ĠliĢkilerine Yönelik Haberlerin Türk Basınında Sunumu”, ĠletiĢim, Sayı:1, s. 121–150.
ÖZER, Ömer (2001a). Haber Söylem Ġdeoloji: EleĢtirel Haber Çözümlemeleri, Konya: Literatürk Yayınevi.
ÖZER, Ömer (2001b). “KazanılmıĢ Hakkın Tersine Çevrilmesi: 1 Mayıs 1996 Olaylarının Türk Basınında Sunumu”, ĠletiĢim, Sayı: 9, s. 109–136.
ÖZER, Ömer (2008). “Ġdeolojik Atmosferin Kapsama Alanı: Bozüyük Olaylarının Ortadoğu ve Ülkede Özgür Gündem Gazetelerinde Sunumu Örneğinde Haber Söyleminde Yapılan Ġdeolojik Üretime ĠliĢkin Yeni Bir Çözümleme”, Türkiye'de Sivil Ġtaatsizlik Toplumsal Hareketler ve Basın (Der: E. DağtaĢ). Ankara: Ütopya Yayınevi, s. 377–432.
REVEL, Judith (2012). Foucault Sözlüğü, Ġstanbul: Say Yayınları.
URHAN, Veli (2000). Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme, Ġstanbul: Paradigma Yayınları.
132
Disiplin Toplumu Ve Haber Söylemi: …
van DĠJK, Teun A. (1988). New Analysis: Case Studies of International and National News in the Press, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
TĠMUR, Taner (2005). Felsefi Ġzlenimler. Sarte, Althusser, Foucault, Derrrida, Ankara: Ġmge Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com