You are here

STRATEJİK SAVUNMA VE GÜVENLİK PLANLAMASINDA ORTAK BİR YAKLAŞIM OLARAK SENARYO TEMELLİ PLANLAMA

A MODEL PROPOSAL FOR STRATEGIC SECURITY PLANNING: SCENARIO APPROACH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Defense and security terms as emerged from same requirement at the origin are the words completing each other and mostly used on behalf of the other. The other threats shaping defence planning and inner threats shaping security planning started combining especially after 9/11 attacks. This situation caused emergence of a much more uniting and coordinated approach on national defense and security issues. Different, non-stable and multi-dimensional structure of security issues are making difficult to prepare united plans on strategic and institutional levels. While searching historical development of national defense planning it is understood that different defense planning approaches have been developed for different conditions. Considering similarities between defense and security issues it is foreseen that as an affective planning approach of modern armies' scenario planning might also be used for strategic security planning.
Abstract (Original Language): 
Savunma ve güvenlik kavramları aynı ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkmış, birbirini bütünleyen ve çoğu kez birbiri yerine kullanılan kavramlardır. Savunma planlamasına şekil veren dış tehditler ile güvenlik planlamasına şekil veren iç tehditler özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında bütünleşmeye başlamıştır. Bu durum ulusal savunma ve güvenlik faaliyetlerinde çok daha koordineli ve bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Güvenlik faaliyetlerinin kendine özgü çok boyutlu ve değişken yapısı stratejik seviyede bütüncül kurumsal planların oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. Ulusal savunma faaliyetlerinin planlamasına yönelik tarihsel süreç incelendiğinde değişen koşullara göre farklı savunma planlaması yaklaşımlarının benimsendiği görülmektedir. Savunma ve güvenlik faaliyetleri arasındaki benzerlikten yola çıkılarak modern ordularda strateji belirlemede etkin olarak kullanılan senaryo temelli planlama yaklaşımının stratejik güvenlik planlamasında da kullanılabileceği öngörülmektedir.

REFERENCES

References: 

Alpar, G. (2013). Güvenliğin Sağlanmasında Bir Kolluk Kuvveti Olan Jandarmanın Geçmişten Günümüze Rolü ve Dünyadaki Konumu.
Güvenlik Bilimleri Dergisi, 2(1), 79-106.
Altunok, T., Korkmazyürek H., Sığrı, Ü. ve Hazır, K. (2010). Stratejik Savunma Yönetimi Yeni Perspektifler/Yeni Yaklaşımlar. Ankara, Bizim Büro Yayınları.
Alyot, H. (2008). Türkiye'de Zabıta, Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum.
Ankara, Kozan Matbaası.
Bacon, D.J. (1998). Second World War Deception Lessons Learned for Today's Joint Planner. USAF Air Command and Staff College Wright Flyer Paper, No. 5.
Baldwin, D.A. (1997). The Concept of Security. Review of International Studies, 23-1, 5-26.
Birdişli, F. (2011). Ulusal Güvenlik Kavramının Tarihsel ve Düşünsel Temelleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31-2,149-169.
Cerrah, İ. (2011), Demokratik Toplumlarda İçgüvenlik, Ankara, Polis Akademisi Yayınları.
Çınar, İ. (2005). İnsan Kaynağı Geliştirme Bağlamında Değişim Yönetimi,
Ege Eğitim Dergisi, 6-1, 81-93.
Davis, P.K. (1994), New Challenges For Defense Planning: Rethinking How Much is Enough, New York, RAND Corporation Supported Research.
Davis, P.K. ve Finch, L. (1993). Defense Planning For The Post-Cold War Era, Giving Meaning to Flexibility, Adaptivenes, and Robustness of Capability, Monterey, California, Naval Postgraduate School Press.
33
Uğur
BERK
Eren, E. (2010). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul, Beta Yayınları.
Ergül, E. (2008). Küresel Köyde Suç ve Adalet, Ankara, Adalet Yayınevi.
Flournoy, M.A. ve Brimley, S.W. (2006). Strategic Planning for National Security - A New Project Solarium, JFQ, Sayı 41-2, Sf. 80-86.
Göksu, H.T. (2010), Savunma Harcamalarının Denetimi: Teorik Gerekçe ve Türk Sayıştayının Normatif Konumu, Sayıştay Dergisi, 76, 47-61.
Görkem, H. ve Işık, S. (2008). Türkiye'de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi IİBF Dergisi, 25-2, 405-424.
Grimes, S.R. (2008), PPBS to PPBE: A Process or Principles? U.S. Army War College Strategy Research Project.
Günday, M. (2004). İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yayınları.
Günlük-Şenesen, G. (2002). 1980-2001 Türkiye'de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Etkileri, İstanbul, TESEV Yayınları.
Güvenlik Felsefesi ve Güvenlik Algısı Yönetimi Dokümanı (2012), Ankara, Jandarma Okullar Komutanlığı Matbaası.
Güvenlik Felsefesi ve Suç Önleme Stratejisi Dokümanı (2012), Ankara, Jandarma Genel Komutanlığı Basımevi.
Hammond, G.T. (1998). Myths of the Gulf War Some "Lessons" Not to Learn, Airpower Journal, Fall, 6-18.
http://nato.int/docu/stanag/aap042/2007 (NATO Glossary of Standardization Terms and Definitions, Allied Administrative Publication No. 42), Erişim Tarihi: 24.12.2014.
http://www.dhs.gov (ABD İç Güvenlik Bakanlığı - Department of Homeland Security) Erişim Tarihi: 14.03.2014.
34
Stratejik Savunma Ve Güvenlik Planlamasında Ortak Bir Yaklaşım Olarak SenaryoTemelli Planlama
http://www.icisleri.gov.tr. (T.C. İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı), Erişim Tarihi: 24.12.2014.
http://www.jandarma.gov.tr. (T.C. Jandarma Gn.K.lığı Teşkilat Tarihi), Erişim Tarihi: 24.12.2014.
http://www.tdk.gov.tr. (Türk Dil Kurumu Sözlüğü), Erişim Tarihi: 24.12.2014. Jones, L.R. ve Mccaffery, J.L. (1994), Aaron Wildavsky, Incrementalism and
Korkmazyürek, H. (2011), Stratejik Savunma Yönetimi Ders Notları, KHO
Savunma Bilimleri Enstitüsü.
Kruszelnicki, K.
(2006)
, Ostrich Head in Sand, ABC Science, 34,145-163.
Meydan, C.H. ve Demirel, A. (2010). Savunma Planlamasında Belirsizlik ve Belirsizlikle Başa Çıkmada Esnek Yaklaşımlar, Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs, 13-27.
Murdock,
C.A.
, Michele, A.F., Williams, C.A. ve Campbell K.M. (2004), Beyond Goldwater-Nichols [BG-N] Phase-1 Report: Defense Reform for a New Strategic Era. Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington.
Öztürk, Y. (2006), Savunma Planlamasında Yeni Yaklaşımlar ve TSK'nde Bir Senaryo Uzayı Çalışması (Yayınlanmamış Y.Lis.Tezi). KHO-SAVBEN, Ankara.
Pfeiffer, H. (2008), Defence and Force Planning in Historical Perspective: NATO as a Case Study, Baltic Security & Defence Review, 10, 103¬120.
Robbins, S.P. ve Judge, T.A. (2012),
Örgütse
l Davranış (Çev. İnci Erdem) Ankara, Nobel Yayıncılık.
Schick, A. (1973). A Death in the Bureaucracy: The Demise of Federal PPB. Public Administration Review, 33-2, 146-156.
35
Uğur BERK
Tulkoff, M.L., Gordon, C.V., Dubin, R.D. ve Hinkle, W.P. (2010). PPBS Guide (Project Leader Planning, Programming, and Budgeting System Multi-year Programming Reading Guide), Virginia, Institute For Defense Analyses.
Wildavsky, A. (1969). Rescuing Policy Analysis from PPBS, Public
Administration Review, 29- 2, 41-66.
Yarger, H.R. (2010). Short Of General War: Perspectives On The Use Of Military Power In The 21st Century, U.S. Army War College Strategic Studies Institute Document.
Yavuz, C. (2010).
Güvenli
k Kavramının Çok Boyutlu Yeni Anlamları.
Uluslararası Ilişkiler
ve
Stratejik Analizler Merkezi, http://www.turksam.org/tr/a1997.html, Yayım Tarihi: 21 Nisan 2010, Erişim Tarihi: 28.06.2013.
Yılmaz, S. (2009). Ulusal Savunma Strateji, Teknoloji, Savaş, İstanbul Kum Saati Yayınları .

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com