You are here

TERÖR SUÇLARI İLE İNSANI GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP AMONG TERROR CRIMES, HUMAN DEVELOPMENT LEVEL AND CULTURAL VALUES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Terror, in general, means to scare, terrify and discourage. The terror crimes are defined as the use of violence systematically to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective.In this study, on the one hand the definitions related to the subject are given and on the other hand culture and human development dimensions of the subject are addressed. The aim of this study is to determine the effects of human development level and cultural factors on the emergence of terror crimes. As a result of the analyses made; out of the six cultural values of Hofstede's model only two (power distance and long term orientation) were found to have significant relationships with terror crimes. It was found a moderate significant negative relationship between the two levels of human development (education and income) and terror crimes and a negative but insignificant relationship between health and terror crimes were found. In addition, it has been found that Hofstede's six cultural values and human development index together explain %15 of terror crimes.
Abstract (Original Language): 
Terör, korkutmak, dehşete düşürmek, caydırmak gibi anlamları ifade etmektedir. Terör suçları ise, toplumda genel bir korku ortamı oluşturmak ve belirli bir siyasi amacı elde etmek için sistematik olarak şiddetin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bir taraftan konuyla ilgili tanımlara yer verilirken diğer taraftan da konunun kültürel ve insani gelişmişlik boyutu üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, terör suçlarının ortaya çıkışında insani gelişmişlik düzeyi ve kültürel değerlerin etkisinin tespit edilmesidir. Yapılan analizler neticesinde; Hofstede'nin modelinde yer alan altı adet kültürel değer boyutundan sadece ikisi (güç mesafesi ve uzun vadecilik) ile terör suçları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Terör suçları ile iki adet insani gelişmişlik düzeyi (eğitim ve gelir) arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki, sağlıkla ise negatif yönde ancak anlamlı olmayan bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca, Hofstede'nin kültürel değer boyutları ile insani gelişmişlik düzeyinin terör suçlarının % 15'ini açıkladığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Acar, Ü. ve Urhal, Ö. (2007) . Devlet, Güvenlik, İstihbarat, Terörizm, Adalet Yayınevi, Ankara.
Blomberg, S.B. ve Rosendorff, B.P.
(2006)
. A gravity model of globalization, democracy and transnational terrorism. University of Southern California Law School.
Çukur, C.Ş. (2007). Kültürel Süreçleri Nitelemek, Ölçmek ve İlişkilendirmek: Karşılaştırmalı Kültürel Yaklaşımlar, R. Erdem ve C. Ş. Çukur (Ed.), Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış, Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 33-87.
Davis, R. D. (2009). Community Value Above Individualism: A Common Cultural Element In Modern Suicide Bombers. Air Command and Staff College.
Erkenekli, M. (2011). Hosftede'nin
Kültüre
l Değerler Modeline Göre Türkiye İle ABD Karşılaştırılması, KHO Bilim Dergisi, C.21, S.2, Ankara.
Hofstede, G. (1984). Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values, Beverly Hills CA: SAGE Publications
Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, İnstitutions, And Organizations Across Nations,
Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
Hofstede, G. (2015). .02 Mayıs
2015.
70
Terör Suçları İle İnsani Gelişmişlik Düzeyi Ve Kültürel Değerler Arasındaki İlişki
Huber, W. D.
(2001)
. Culture and Corruption: Using Hofstede's Cultural Dimensions to Explain Perceptions of Corruption, Social Science Research Network.
Global Terrorism Index Report. 2014. Institute for Economics and Peace .15 Mayıs
2015.
Günsoy, G. (2005). İnsani Gelişme Kavramı ve Sağlıklı Yaşam Hakkı,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Dergisi, Vol.1, No.2, Zonguldak.
Gürbüz, S. ve Bingöl, D. (2007). Çeşitli Örgüt Yöneticilerinin Güç Mesafesi, Belirsizlikten Kaçınma, Eril-Dişil Ve Bireyci-Toplulukçu Kültür Boyutlarına Yönelik Eğilimleri Üzerine Görgül Bir Araştırma, KHO
Savunma Bilimleri Dergisi. C.13, S.2, Ankara.
Güzel, C. (2002). Terörizm, Silinen Yüzler Karşısında Terör, Ayraç Yayınları, Ankara.
Kluch, S. P. ve Vaux, A. (2015). Culture and Terrorism: The Role of
Cultura
l Factors in Worldwide Terrorism (1970-2013). Terrorism and Political Violence, 0: 1-19.
Lai, B. (2007). Draining The Swamp: An empirical examination of the production of international terrorism. Conflict Management and Peace Science 24(4): 297-310.
Peterka-Benton, D. ve Benton, B. (2014). Effects of Cultural Collectivism on Terrorism Favorability. Journal of Applied Security Research, 9, 17¬40.
71
Selami KOÇAL ve Mehmet ERKENEKLİ
Piazza, J. A. (2011). Poverty, minority economic discrimination, and domestic terrorism Department of Political Science. Journal of Peace Research 48(3) 339-353.
Sığrı, Ü. ve Tığlı M. (2006). Hofstede'in Belirsizlikten Kaçınma Kültürel Boyutunun Yönetsel Örgütsel Süreçlere ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, C.21, S.1. İstanbul.
Türkiye Barolar Birliği (2006). Türkiye ve Terörizm, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara.
UNDP, 2014 İnsani Gelişme Raporu, http://www.tr.undp.org.2014.pdf (25.05.2015).
Uzun, A. (2003). Sivil Havacılık Güvenliği, Özen Yayımcılık, Ankara.
Ünalp, A. (2007). Küresel İşletmeler ve Küresel İşletmelerde Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Farklılıkların Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Wiedenhaefer, R.M., Dastoor, B.R., Balloun, J., Sosa-Fey, J. (2007). Ethno-Psychological Characteristics and Terror-Producing Countries: Linking Uncertainty Avoidance to Terrorist Acts in the 1970s.
Studies in Conflict & Terrorism, 30:801-823.
Yılmazer, M. (2002). İnsani Kalkınma Politikaları ve Türkiye Üzerine Bir Deneme, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Aydın.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com