You are here

STRATEJİK YOL HARİTASI OLUŞTURULMASINDA DENGELİ SONUÇ KARTI: SAVUNMA PLANLAMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BALANCED SCORECARD AS A WAY TO DEVELOP STRATEGIC ROADMAP: A MODEL PROPOSAL FOR DEFENSE PLANNING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Balanced Scorecard (BSC) is a management system which brings together knowledge, talent and energy of employees in an organization to achieve long term strategic objectives. BSC is also, in the broadest sense, a tool to follow the performance of the whole organization. BSc helps organizations monitor their performance in terms of financial, customer, organizational processes and learning and development and shows what they need to do for improvement. Defense planning is a framework concept that includes the creation of strategies and policies at the national level, the development of defense programs, and the preparation of action plans to be implemented during times of peace and crisis. In this study, the use of balanced scorecard for the national defense planning as a strategic management tool is discussed and a model is proposed.
Abstract (Original Language): 
Dengeli Sonuç Kartı (DSK), uzun dönem için oluşturulan stratejik hedefleri gerçekleştirmek için bir örgütteki çalışanların bilgi, yetenek ve enerjilerini bir araya getiren bir yönetim sistemidir. DSK aynı zamanda geniş anlamıyla bir organizasyonun tamamına yönelik performans takibi için kullanılan bir araçtır. DSK finansal, müşteri, örgüt içi süreçler ile öğrenme ve gelişme boyutlarında örgütlerin performanslarını kontrol etmeye ve gelişme için yapmaları gerekenleri göstermeye yardım etmektedir. Savunma planlaması, ülke düzeyinde stratejilerin ve politikaların oluşturulması, savunma programlarının geliştirilmesi ve barış ve kriz dönemlerinde uygulanacak harekât planlarının hazırlanması faaliyetlerini kapsayan, bir çerçeve konsepttir. Bu çalışmada, stratejilerden bireysel hedeflere kadar geniş bir yelpazeyi içine alan ve örgüt stratejisinin gerçekleştirilmesi için bireylerin neler yapması gerektiğine kadar uzanan bir araç olan DSK’nın savunma planlaması özelinde kullanılabilirliği ele alınmakta ve DSK’nın bir stratejik yönetim aracı olarak savunma planlama sürecinde kullanılabilmesine yönelik bir öneride bulunulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Baban, N. (2004). Elements of Force Planning within the Air Force, Braşov,
The Regional Center of Defense Resources Management.
Barbak, A. (2008), Balanced Scorecard (Dengelenmiş Puan Kartı) İle Altı
Sigma’nın Bütünleştirilmesi ve Milli Savunma Bakanlığında Bir
Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Bekmezci, M. (2010). Stratejik Bir Yönetim Yaklaşımı Olan Dengeli
Başarı Göstergesinin (Balanced Scorecard) Türkiye’nin En
Büyük 500 Firmasına Uygulanması, Yönetim Bilimleri Dergisi, 8,
2, 203-227.
Caudle S. (2008). The Balanced Scorecard: A Strategic Tool in
Implementing Homeland Security Strategies, Homeland Security
Affairs, 4 (3), 1-17.
Constantinescu, M. (2011). Balanced Scorecard As An Integrated Tool In
The Adl Systems Management, Conference proceedings of"
eLearning and Software for Education"(eLSE), 192-196.
Davis, P.K. ve Finch L., 1993. Defense Planning for the Post-Cold War Era,
Giving Meaning to Flexibility, Adaptiveness and Robustness of
Capability, RAND National Defense Research Institute.
Defense Business Board (2016). Management Information Task Group,
Recommendations on the implementation of balanced scorecard
metrics for the Department of Defense (Report FY02-2),
http://dbb.defense.gov/Portals/ 35/Documents/Reports/2002/FY02-
2_Management_Information_2002-12. Pdf, Erişim Tarihi: 25 Aralık
2016.
Domingo, Francis C. (2015). The contexts of strategy as a guide for
defense planning in the Philippines, Defense & Security Analysis,
31:2, 159-167.
Ensari, H. (2005). 21. y.y. Okulları İçin Etkili Bir Stratejik Yönetim Aracı:
Balanced Scorecard, İstanbul, Sistem Yayıncılık A.Ş.
Faber, P. (2003). NATO Long-Term Defense Planning: Implications for the
Future – Findings and Conclusions, Rome, Long-Term Defense
Planning (LTDP) Seminar for Planners from 21 Alliances and
Partner Nations.
Helmer, O. (1983). Looking Forward: A Guide to Futures Research, Beverly
Hills: Sage Publications.
Cem Harun MEYDAN – Mustafa POLAT
78
https://karthikchakkarapani.wordpress.com/2011/07/29/strategy
management-alignment-execution-through-collaboration-whats-thebusiness-
value, Erişim Tarihi:14.03.2017.
Kaplan, R. S. ve Norton, D. P. (1999). Balanced Scorecard, (Çev. S. Egeli),
İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Kaplan, R. S. ve Norton, D.P. (2001). The Strategy Focused Organization:
How Balanced Scorecard Organizations Thrive in The New
Business Environment, Harvard Business School Publishing
Company, ABD, 1. Basım.
Kaplan, R. S. ve Norton, D.P. (2003). Balanced Scorecard Şirket
Stratejisini Eyleme Dönüştürmek, (Çev. S. Egeli), İstanbul,
Sistem Yayıncılık, 3. Basım.
Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği Yönetim ve Organizasyon,
Organizasyonlarda Davranış, Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel
Yaklaşımlar, 9. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.
Korkmazyürek, H. (2011). Stratejik Savunma Yönetimi ve Savunma
Planlaması Ders Notları, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri
Enstitüsü.
NATO web sayfası, (2015). NATO Defence Planning Process NDPP,
http://www.act.nato.int/article-25Erişim T.: 01 Aralık 2015,
Öztürk, Y. (2005). Savunma Planlamasında Yeni Yaklaşımlar ve Türk
Silahlı Kuvvetleri’nde Bir Senaryo Uzayı Çalışması.
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). KHO Savunma Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Sohn, M., You, T., Lee, S. ve Lee, H. (2003). Corporate Strategies,
Environmenal Forces and Performance Measuers: a Weighting
Decision Support System Using the K-nearest Neihgbor Technique,
Expert Systems with Applications, Vol. 25.
Ülgen H. ve Mirze K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul:
Literatür.
Weldeghiorgis, K.Y. (2004). Performance Measurement Practices In
Selected Eritrean Manufacturing Enterprises, Republic of South
Africa, University of Free State. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi).
Yıldız M.S., Karagöz Y. ve Mesci M. (2010). Performans Değerlendirme
ve Süreç Yönetim Aracı Balanced Scorecard’ın Boyutlarına
Katılım Düzeyi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir
Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24,
3, 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com