You are here

TRUMAN DOKTRİNİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

An Analysis on Truman Doctrine

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Truman doctrine, which was proposed by England and which specifies a foreign aid for Turkey and Greece after the World War II has been investigated in this study. After the War, an aid cake called Truman Doctrine had been offered to Turkey which remained impartial and out of the War. The processes of demanding, receiving and using this aid which has resulted, until now, in the habitualization, or even an addiction, of offering, approving and using loans constitute the focus of this study. The main goal in analyzing this aid named after President Truman is to reach objective conclusions by means of investigating events through historical perspective and reliability and drawing associations with Turkey’s recent past. For this purpose, the suggestion of this aid and how it was perceived by the Americans as well as the Turks have been negotiated along with events and documents presented. The developments have been assessed with utmost objectivity and reasoning. Also, a viewpoint on the impact and results of this aid concerning Turkey has been offered.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin önerisiyle ABD tarafından geliştirilen ve Türkiye ile Yunanistan’a yardımı öngören Truman doktrini incelenmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nda izlediği tarafsızlık politikası ile savaş dışında kalan Türkiye’ye savaş sonrasında Truman Doktrini adıyla anılan bir yardım pastası sunulmuştur. Günümüze kadar devam edecek, borç/kredi alma ve isteme alışkanlığı hatta bağımlılığı yaratacak olan bu yardımın sunumu, alınışı, kullanılması çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. ABD Başkanı Truman’ın adıyla anılan bu yardımın incelenmesinin ve bu çalışmanın yapılmasının amacı; olayları tarihsel yaklaşımla ve tarihsel gerçeklik içerisinde inceleyerek nesnel sonuçlara ulaşmak ve sonuçları Türkiye’nin yakın geçmişiyle ilişkilendirmektir. Bu amaçla yapılan çalışmada, yardımın gündeme gelişi, ABD cephesinde algılanışı ve bakış açısı ile Türkiye tarafının yaklaşımı olay ve belgelerle ortaya koyulmuş ve gelişmeler öznellikten uzak ancak akıl süzgecinden geçen bir yorumsama ile değerlendirilmiş ve yardımın Türkiye üzerindeki etkileri ve sonuçları konusunda bir bakış açısı sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Avcıoğlu, Doğan. 1979. Milli Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e”,
4. Baskı, Tekin Yayınevi, İstanbul.
Aydın, Mustafa. 2004 “İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye”, Baskın
Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular,
Belgeler, Yorumlar, 6. Baskı, c.1, s. 422-424, İletişim Yayınları, İstanbul.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 27.04.1944 tarihli belge, Dosya.
440106, Fon. 30.10.0.0,Yer. 268.805.11.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 09.03.1949 tarih ve 3/8850 sayılı
belge, Dosya. 54-74 Fon. 30.18.1.2, Yer. 118.103.11.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 09.03.1949 tarihli belge, Fon.
030.10, Yer. 268.806.11.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 17.4.1947 tarihli belge, Fon.
30.1.0.0, Yer. 12.70.5.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 17.4.1947 tarihli belge, Fon.
30.1.0.0, Yer. 12.70.6.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 15.01.1948 tarihli belge, Dosya.
030.01, Yer. 101.625.12.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi . 03.07.1957 tarihli belge. Dosya.
E16, Fon. 30.1.0.0, Yer. 88.553.2.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 12.07.1945 tarih ve 3/8850 sayılı
belge, Dosya. 440115, Fon. 30.10.0.0, Yer. 268.805.20.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 02.07.1942 tarihli belge, Dosya.
440102, Fon. 30.10.0.0, Yer. 268.805.7.
Çağrı, Erhan. (2002). “1945-1960 ABD ve NATO ile İlişkiler”,
Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne
Olgular, Belgeler, Yorumlar, 6. Baskı, c.1, s.525, İletişim Yayınları,
İstanbul.
Çelebi, Serdar. 2006. “Johnson'un Mektubu ve İnönü'nün buna
Cevabı.”, O. Metin Öztürk Kişisel Web Sitesi, Sayı: 44,
http://www.habusulu.com/ Erişim Tarihi: 18.07.2006.
Edwards, Lee. (1989). “Congress and the Origins of the Cold
War: The Truman Doctrine.”, World Affairs; Sayı. 151, s.131-141.
http://search.ebscohost.com.onelog.kku.edu.tr:90/login.aspx?dire
ct=true&db=a9h&AN=5847204&lang=tr&site=ehost-live, 17.09.2008.
Erim, Nihat. 1979. Dış Politika Sorunları, Yön, Sayı: 156; aktaran,
Doğan Avcıoğlu. 1979. Milli Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e”, 4. Baskı,
Tekin Yayınevi, İstanbul. s.1598.
Gaddis, John Lewis. (1974) “Was The Truman Doctrine A Real
Turning Point?”, Foreign Affairs, S. 52, s. 386-402.
http://search.ebscohost.com.onelog.kku.edu.tr:90/login.aspx?dire
ct=true&db=a9h&AN=5802808&lang=tr&site=ehost-live 17.09.2008.
Kirby, Dianne. (2000). “Divinely Sanctioned: The Anglo-
American Cold War Alliance and the Defence of Western Civilization
and Christianity, 1945–48”, Journal of Contemporary History, Sayı. 35,
s. 385–412. SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New
Delhi. http://www.jstor.org/stable/261027, 15.07.2009.
Malkoç, Eminalp. (2006). “Türk Basınında Truman Doktrini ve
Türkiye’ye Yardımlar”, Yakın Dönem Araştırmaları, T.C. İ.Ü. Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. Dergisi, Sayı: 9, s. 89-127. İstanbul.
M. Emin Değer. (2004). Emperyalizmin Tuzaklarındaki Ülke,
Oltadaki Balık Türkiye, s. 153, Otopsi Yayınları, İstanbul.
Metin Aydoğan. Bitmeyen Oyun, Türkiye'yi Bekleyen Tehlikeler.
İzmir, Umay Yayınları, 2004. s.135.
Mustafa Aydın. (2002). “İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye, 1939-
1945” , Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, c. 1, 6. Baskı s. 411. İletişim
Yayınları, İstanbul.
Satterthwaite, Joseph, C. (1972). “The Truman Doctrine: Turkey”,
Annals of the American Academy of Political and Social Science,
America and the Middle East, Sayı. 40, s. 74-84, Sage Publications.
http://www.jstor.org/pss/1039114, 15.07. 2009.
Soysal, İsmail. 2000. Tarihçeleri ve Açıklamalarıyla Birlikte
Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, (1920-1945), I. cilt, 3. Baskı, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Sayı 38, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara.
Tanyer, Turan. (1995). "Tophane-i Amireden, Makine Kimya
Endüstrisi Kurumu'na". MKEK Dergisi, Sayı: 99-100, 45. yıl özel sayısı,
s. 57-80, Ankara.
T.B.M.M. Tutanak Dergisi, c.6. Top.1, s.552-556, VIII. Dönem,
79. Birleşim, 01.10.1947.
T.B.M.M. Tutanak Dergisi , Cilt 20, s. 230. 6 Kasım 1985.
T.B.M.M. Tutanak Dergisi, c. 6. Top.1, s. 552-556, VIII. Dönem,
79. Birleşim, 1 Eylül 1947, 1 Eylül 1947 tarih ve 5123 Sayılı Ekonomik
İşbirliği Anlaşmasına İlişkin Kanun, RG: 5 Eylül 1947, 6699.
Tellal, Erel. (2002). “1945-1960 ABD ve NATO ile İlişkiler”,
Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne
Olgular, Belgeler, Yorumlar, 6. Baskı, c.1, s. 507, İletişim Yayınları,
İstanbul.
Tunçkanat, Haydar. 2006. İkili Anlaşmaların İçyüzü, Dördüncü
Baskı, s. 220, Kaynak Yayınları, İstanbul.
Wannall, Ray. “The red road to McCarthyism”. Human Events,
c. 52, Sayı. 14, Aralık 1996, s.5-7. http://search.ebscohost.com. onelog.
kku.edu.tr:90/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=9604142237&la
ng=tr&site=ehost-live 25.07.2009

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com