You are here

GELECEĞİN ASKERİ LİDERLİĞİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Leadership is a concept that originates from the beginning of the world and appears in ali size of the institutions. Changes in strategic environment make civilian and military leadership more important and also difficult. In this study; leadership, leadership theories and military leadership have been described briefly. The characteristics of military leadership in this changing world are also the topics evaluated in this study. Military leadership looks like the leadership concept in the management literature, in the peace time, effective management approaches will be enough, but in the war time, the only thing that will be valid to manage Armed Forces effectively will be effective leadership approaches. This îssue emphasizes the search for defining the characteristics of the military leadership in the future.
Abstract (Original Language): 
İnsanlığın var olusundan beri süregelen bir olgu olarak liderlik, en küçük gruplarda ortaya çıkabildiği gibi, en büyük kurumlarda da temel ve dinamik bir öğe olabilmektedir. Stratejik ortamda meydana gelen hızlı değisimler dikkate alındığında, liderlik yapmak hem önemli hem de zordur. Askeri ve sivil liderler, birkaç yıl öncesine kadar hayal bile edilmesi zor olan yeni güçlüklerle karsı karsıyadır. Bu çalısma; liderlik kavramını, geçmisten günümüze ana hatlarıyla liderlik teorilerini incelemekte ve ardından askeri liderlik kavramını ele alarak, değisen ve gelisen dünyada askeri liderin gelecekte sahip olması gereken nitelikler üzerinde durmaktadır. Askeri liderlik, temel esaslarıyla genel liderlik teorileri ve yaklasımlarına benzer bir nitelik tasımaktadır. Barıs zamanında Silahlı Kuvvetler genellikle iyi bir idarecilik ve yöneticilikle ayakta kalabilirken; savas zamanında ordu bütün kademelerde yetkin bir liderliğe ihtiyaç duyacaktır. Savas esnasında taktik ve stratejik seviyede duyulan bu ihtiyaç uzun bir eğitim ve etkili askeri liderler gerektirmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak askeri liderliğin sahip olması gereken nitelik ve vasıflar konusunda çesitli arayıslar devam etmektedir.

REFERENCES

References: 

1) Aklar, Yılmaz. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tasarruf Yapılabilecek Alanlar,
Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 1998.
2) Aktulga, Doğu. "Liderlik" Konferansı Metni, Kara Harp Okulu, 10.12.2002.
http://www.kho.edu.tr.
3) Atatürk, Mustafa Kemal. Subay ve Komutan Đle Konusmalar. Harp Ak.
Basımevi, İstanbul, 1989.
4) Blake, Mc Conse. Leadership Dilemmas.Grid Solutions, Gulf Publishing
Company, Texas, 1991.
5) Büyükanıt, Yasar. Teğmen, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 1996.
6) Covey, R.Stephen. Etkili İnsanların Yedi Alıskanlığı,(Çev.: Gönül
Suveren), Varlık Yayınları, istanbul, 2000.
7) Dandeker, Christopher. "The U.K.: The Overstreched Military", The
Postmodern Military: Armed Forces After The Cold War, 2000.
8) Dandeker, Christopher, "New Times for the Military: Sonle Sociological
Remarks on the Changing Role and Structure of the Armed Forces of the
Advanced Societies", BJS, 45, 4, 1994.
9) Dandeker, Christopher. "21nci Yüzyıl İçin Esnek Kuvvetlerin Tasarımı:
Liderlikte Karsılasılabilecek Kritik Zorluklar". Kara Harp Okulu Uluslar Arası
Liderlik Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara,
2004.
10) Davis, Keith. Đsletmede Đnsan Davranısı, l.Ü. Yayını, istanbul 1984.
11) Deliç, Rasim. "Savasta Liderlik". Kara Harp Okulu Uluslar Arası Liderlik
Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 2004, s.
227-244.
12) Dubrin, Andrew J.. Leadership, Prentice Hail, Houghton Mifflin Company,
1995.
13) Eren, Erol. Örgütsel Davranıs ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları,
Đstanbul, 2000.
14) Güney, Salih. Davranıs Bilimleri, Nobel Yayınları, Ankara, 2000.
15) Güven, Rana. "Gelismekte Olan Ülkelerin Küresellesme Đle ilgili Sorunları",
Harp Akademileri Bülteni, istanbul, Kasım 2004.
16) Heifetz, A. Ronald. Leadership VVithout Easy Answers, Harvard
University Press, London-England, 1998.
17) House, Robert J.. "A Path - Goal Theory of Leader Effectiveness",
Administrative Science Ouarterly, 1999.
18) Johnson, Gregory G.. "21nci Yüzyılda NATO: Liderlik Sayesinde Krizden
Dönüsüme". Kara Harp Okulu Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Bildiri
Kitapçığı, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 2004.
19) KKT 100-5: Harekat (Sevk ve Muharebe), K.K.Basımevi Basılı Evrak Depo
Müdürlüğü, Ankara, 1998.
20) KHO Liderlik Gelistirme ve Değerlendirme Yönergesi, Kara Harp Okulu
Basımevi, Ankara, 1995.
21) Kırım, Arman. "Liderler için Rekabetçi Avantaj Önerisi: Farklılasma". Kara
Harp Okulu Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Kara Harp
Okulu Basımevi, Ankara, 2004.
22) Koçel, Tamer. İsletme Yöneticiliği, Beta Basım Yay. Dağ. A.S., İstanbul,
2001.
23) Manigart, Philippe. "Restructring of the Armed Forces", Military Sociology,
2002.
24) Marsap, Akın. "Bilgi Toplumu ve Geleceğin Liderlik Anlayısı",20.03.2000.
http://www.kho.edu.tr
25) Moskos, Charles. "What Ails the All-Volunteer Force: An Institutional
Perspective"; Parameters: US Army War College, 00311723, Vol. 31, Issue 2,
Summer2001.
26) Moskos, Charles C.. "Toward A Postmodern Military: "The U.S. As a
Paradigm", The Postmodern Military: Armed Forces After The Cold War,
2000.
27) Nahavandi, Afsaneh. The Art and Science of Leadership, (2.Basım),
Prentice Hail, New Jersey, 2000.
28) Necioğlu, Safter. "Komutanlık Öğrenilebilir mi?, Hava Harp Okulu
Konferansı, 22 Mart 1991.
29) Northouse, Peter G.. Leadership, Sage Publications, California, 1997.
30) Raparone, Christopher R. "Military Leadership". Military Review, USA,
Ocak-Subat2004.
31) Robbins, Stephen P.. Organizational Behavior, Prentice Hail Inc., New
Jersey, 1986.
32) Rossen, H.Robert. İnsan Yönetimi (Çev.: Gündüz Bulut), BZD Yayıncılık,
istanbul, 1999.
33) Safty, Adel. "Liderliğin Geleceği". Kara Harp Okulu Uluslar Arası Liderlik
Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 2004.
34) Scanlan, B. ; Keys,B.. Management and Organizational Behavior, John
Wiley & Sons Inc., London, 1983.
35) Senge, Peter M.. Besinci Disiplin, (Çev.: Aysegül ildeniz, Ahmet
Doğukan), YKY, istanbul, 1993.
36) Soeters, Joseph. "Küresellesen Dünyada Halkları Bir Araya Getirmek".
Kara Harp Okulu Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Kara
Harp Okulu Basımevi, Ankara, 2004.
37) Stoner, James A.F.; Freeman R. Edward. Management, Prentice Hail
International Inc., New Jersey, 1992.
38) Snider, Don M.. VVatkins, Gayle L.. "The Future of Army Professionalism: A
Need for Renewal and Redefınition", Parameters, Güz 2000.
39) Süzer, Ahmet. Profesyonellesmenin K.K.K.lığında Uygulanabilirliğinin
Analizi. KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamıs Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 2006.
40) Toffler, Alvin; Toffler, Heidi. 21. Yüzyılın Safağında Savas ve Savas
Karsıtı Mücadele, Sabah Yayınları, istanbul.
41) Van Der Meulen, Jan S.. "The Netherlands: The Final Professionalization of
the Military", The Postmodern Military: Armed Forces After The Cold War,
2000.
42) Vogelaar, Ad. "Her Yönüyle Liderlik: Bir Denge Unsuru". Kara Harp Okulu
Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Kara Harp Okulu
Basımevi, Ankara, 2004.
43) VVerner, Isabel. Liderlik ve Yönetim (Çev.: Vedat Üner) Rota Yay. Yap.
Tanıtım Ticaret Ltd.S., İstanbul, 1993.
44) VVilliams, John Ailen. "Postmodern Silahlı Kuvvetlerde Liderlik: Zorluklarla
Basa Çıkabilmek". Kara Harp Okulu Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu
Bildiri Kitapçığı, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 2004.
45) Yukl, Gary. Leadership in Organizations, (5.Basım), Prentice Hail, New
Jersey, 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com