You are here

Psikolojik Sermayenin Çalışan Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Effects of Psychological Capital on Performance of Employees: An Investigation on Health Workers

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Increasing the performance of the health workers who working labour-intensive sector is important both in terms of ensuring the promotion of service quality and patient satisfaction and achieving the organizational goals. Positive psychological capital that is one of the growing areas of organizational behavior at the individual level is seen as a psychological resource that can stimulate growth and performance. Raising the levels of psychological capital of health worker can be effective in increasing the efficiency and performance required of them. The aim of this research is to investigate the effects of psychological capital on performance of employees. As data collection tool was used the Psychological Capital Questionnaire and the Employee Performance Scale. The research was applied to the 152 health professionals working in administrative and clinical units of a public hospital. The findings of the study indicated that that there was a statistically significant positive correlation in the medium level between psychological capital (r=0.685, p<0.001) and employee performance and with all the dimensions of psychological capital (self-efficacy, hope, optimism and resiliency) explained the 47% of variance of employee performance.
Abstract (Original Language): 
Emek yoğun bir sektörde çalışan sağlık çalışanlarının performanslarının artırılması, hem sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve hasta memnuniyetinin sağlanması açısından hem de örgütsel amaçlara ulaşmak açısından önem arz etmektedir. Pozitif örgütsel davranışın gelişen alanlarından biri olan psikolojik sermaye, kişisel seviyede gelişim ve performansı teşvik edebilen psikolojik bir kaynak olarak görülmektedir. Sağlık çalışanlarının psikolojik sermaye düzeylerinin yükseltilmesi onlardan istenilen verimin alınması ve performanslarını artırmada etkili olabilir. Bu araştırmanın amacı psikolojik sermayenin çalışan performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Psikolojik Sermaye Ölçeği ile İşgören Performans Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bir kamu hastanesinin idari ve klinik birimlerinde çalışan 152 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Araştırma sonucunda psikolojik sermaye ile çalışan performansı arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (r=0,685, p<0,001) ve psikolojik sermayenin tüm alt boyutlarıyla (öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık) beraber çalışan performansındaki değişimin % 47’sini açıkladığı görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 
271
281

REFERENCES

References: 

1. Akdoğan A. ve Polatcı S. (2013) Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki
Etkisinde İş Aile Yayılımı ve Psikolojik İyi Oluşun Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi 17(1): 273-293.
2. Alpar R. (2000) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Başbakanlık Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü, Ankara.
3. Avey J. B., Reichard R. J., Luthans F. and Mhatre K. H. (2011) Meta-Analysis of the
Impact of Positive Psychological Capital on Employee Attitudes, Behaviors, and
Performance. Human Resource Development Quarterly 22(2): 127-152.
4. Bahçecik N. ve Öztürk H. (2009) The Occupational Safety and Health in Hospitals from
the Point of Nurses. Coll. Antropol 33(4): 1205–1214.
5. Büyüköztürk Ş. (2013) Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik,
Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Pegem Yayıncılık, Ankara.
6. Cole K., Daly A. and Mak A. (2009) Good for the Soul: The Relationship Between
Work, Wellbeing and Psychological Capital. The Journal of Socio-Economics 38(3):
464-474.
7. Çöl G. (2008) Algılanan Güçlendirmenin İş gören Performansı Üzerine Etkileri. Doğuş
Üniversitesi Dergisi 9(1): 35-46.
8. Çetin F. ve Basım H. N. (2012) Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama
Çalışması. Amme İdare Dergisi 45(1): 121-137.
280 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2016; 19(3): 271-281
9. Çetin F., Şeşen H. ve Basım H. N. (2013) Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik
Sürecine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Anadolu University Journal of
Social Sciences 13(3): 95-107.
10. Erkmen T. ve Esen E. (2013) Psikolojik Sermaye Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik
Çalışması. Öneri Dergisi (10)39: 23-30.
11. Erkuş A. ve Afacan Fındıklı M. (2013) Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı
ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Journal of the
School of Business Administration 42(2): 302-318.
12. Keser S. ve Kocabaş İ. (2014) İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve
Psikolojik Sermaye Özelliklerinin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi 1(1): 1-22.
13. Kirkman B. L. and Rosen B. (1999) Beyond Self-Management: Antecedents and
Consequences of Team Empowerment. Academy of Management Journal 42(1): 58-
74.
14. Kutanis R. Ö. ve Oruç E. (2014) Pozitif Örgütsel Davranış ve Pozitif Psikolojik Sermaye
Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. The Journal of Happiness & Well-Being 2(2): 145-
159.
15. Luthans F., Avolio B. J., Avey J. B. and Norman S. M. (2007) Positive Psychological
Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Personnel
Psychology 60(3): 541-572.
16. Luthans F., Avolio B. J., Walumbwa F. O. and Li W. (2005) The Psychological Capital
of Chinese Workers: Exploring the Relationship with Performance. Management and
Organization Review 1(2): 249–271.
17. Morgan H. S. (2007) Personality Traits as Risk Factors for Occupatıonal Injury in Health
Care Workers. University of Florida Doctor of Philosophy Thesis, Florida.
18. Roberts S. J., Scherer L. L. and Bowyer C. J. (2011) Job Stress and Incivility: What Role
Does Psychological Capital Play? Journal of Leadership & Organizational Studies,
18(4): 449-458.
19. Sigler T. H. and Pearson, C. M. (2000) Creating an Empowering Culture: Examining
the Relationship Between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment.
Journal of Quality Management 5(1): 27-52.
20. Sümbüloğlu K. ve Sümbüloğlu V. (2005) Klinik ve Saha Araştırmalarında
Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğü. Alp Ofset Matbaacılık, Ankara.
21. Sweetman D., Luthans F., Avey, J. B. and Luthans B. C. (2011) Relationship Between
Positive Psychological Capital and Creative Performance. Canadian Journal of
Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration 28(1):
4-13.
22. Topçu M. K. ve Ocak M. (2012) Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Algısı Üzerine
Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Türkiye ve Bosna-Hersek Sağlık Çalışanları
Psikolojik Sermayenin Çalışan Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma 281
Örneği. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, 24-26 Mayıs,
İzmir. 685-690.
23. Tösten R. ve Özgan H. (2014) Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. Ekev Akademi Dergisi 18(59): 429-442.
24. Walumbwa F. O., Peterson S. J., Avolio B. J. and Hartnell C. A. (2010) An Investigation
of the Relationships Among Leader and Follower Psychological Capital, Service
Climate, and Job Performance. Personnel Psychology 63(4): 937-963.
25. Walumbwa F. O., Luthans F., Avey J. B. and Oke A. (2011) Retracted: Authentically
Leading Groups: The Mediating Role of Collective Psychological Capital and Trust.
Journal of Organizational Behavior 32(1): 4-24.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com