You are here

Sinizim, Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

Analysis of the Relationship among Cynicism, Interpersonal Conflict, and Turnover Intention: An Application in Health Sector

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to define the effects of cynicism and interpersonal conflict levels of professionals in health sector on their intention to leave. To test the model other than demographic variables a questionnaire having 26 questions were used. These questionnaires were applied to the employees of public hospitals in Diyarbakır province in South Eastern Anatolia Region of Turkey and 463 valid questionnaires were used for analysis. AMOS 18.0 software and Structural Equation Model was used of the analysis of the data. As a result, a significant effect of cynicism and interpersonal conflict on intention to leave was found and it was determined that conflict has a mediating effect on the relationship of cynicism and intent to leave. Besides it is found that men have a higher conflict level than women; the cynicism level of employees at the age of 41-50 is lower than 20-30; high school graduates have lower cynicism level than employees having undergraduate or graduate degrees. Similarly, nurses and midwives cynicism level is lower than the scores of doctors and health technicians.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, sağlık sektöründeki profesyonellerin sinizm ve kişilerarası çatışma düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 26 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu anketler Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan personele dağıtılmış olup, 463 anket analiz için kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise AMOS 18.0 programıyla Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Analiz sonucunda sinizm ve kişilerarası çatışma ile işten ayrılma arasında önemli derecede ilişki tespit edilmiş olup çatışmanın, sinizmin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde aracı (mediating effect) etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca erkeklerin çatışma puanının kadınlara göre daha yüksek olduğu, yaşı 41-50 olanların siniklik puanının yaşı 20-30 olanlara göre daha düşük olduğu, lise mezunlarının siniklik puanlarının lisans ve lisansüstü eğitimlilere göre daha düşük olduğu, hemşire ve ebelerin siniklik puanlarının doktor ve sağlık teknisyenlerine göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Akça C. ve Erigüç G. (2006) Hastane Çalışanlarının Yöneticileri ve Çalışma
Arkadaşları ile Yaşadıkları Çatışma Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma. Hacettepe
Sağlık İdaresi Dergisi 9(2): 127-153.
2. Akyüz İ. ve Yurduseven N.O. (2016) Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sinizm
Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 16: 61-
76.
3. Alnıaçık Ü., Ciğerim E., Akçim K. and Bayram O. (2011) Independent and Joint Effects
of Perceived Corporate Reputation, Affective Commitment and Job Satisfaction on
Turnover Intentions. Procedia Social and Behavioral Sciences 24: 1177-1189.
90 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2017; 20(1): 81-92
4. Andersson L. M. (1996) Employee Cynisim: An Examination Using a Contract
Violation Framework. Human Relations 49(11): 1395-1418.
5. Bakan İ., Erşahan B., Büyükbeşe T. ve Sezer B. (2014) Motivasyon (İçsel ve Dışsal),
Yabancılaşma ve Sinizm İlişkisi: Bir Alan Araştırması, 2. Örgütsel Davranış Kongresi
Bildiriler Kitabı, (s:223-230), Kayseri.
6. Bashir S. and Nasir M. (2013) Breach of Psychological Contract, Organizational
Cynicism and Union Commitment: A Study of Hospitality İndustry in Pakistan.
International Journal of Hospitality Management 34: 61–65.
7. Beğenirbaş M. ve Çalışkan A. (2014) Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten
Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü. Business and
Economics Research Journal 5(2): 109-127.
8. Brandes P. (1997) Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents and Consequences.
The University of Cincinnati, Dissertation of Doctora of Philosophy, Ohio.
9. Cartwright S. and Holmes N. (2006) The Meaning of Work: The Challenge of
Regaining Employee Engagement and Reducing Cynicism. Human Resource
Management Review 16(2): 199–208.
10. Chiaburu D. S. Peng A. C., Oh I. S., Banks G. and Lomeli L. C. (2013) Antecedents and
Consequences of Employee Organizational Cynicism: A Meta-Analysis. Journal of
Vocational Behavior 83(2): 181-197.
11. Çağ A. (2011) Algılanan Örgütsel Adaletin, Örgütsel Sinizme Ve İşten Ayrılma
Niyetine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Afyon.
12. Çınar O., Karcıoğlu F. and Aslan İ. (2014) The Relationships among Organizational
Cynicism, Job Insecurity and Turnover Intention: A Survey Study in Erzurum/Turkey.
Procedia - Social and Behavioral Sciences 150: 429-437.
13. Dean W. J., Brandes P. and Dharwadkar R. (1998) Organizational Cynicism. The
Academy of Management Review 23(2): 341-352.
14. Eaton, J. A. (2000) A Social Motivation Approach to Organizational Cynicism. York
University, Master of Arts Thesis, Toronto.
15. Erdoğan P. ve Bedük A. (2013) Örgütsel Sinizm İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve
Teknik Araştırmalar Dergisi 3(6): 17-36.
16. Erdost H. E., Karacaoğlu K. and Reyhanoğlu M. (2007) The Concept of Organizational
Cynicism and Being Tested of the Related Scales with a Company in Turkey. 15.
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, (s:514-524), Sakarya.
17. Güzel B. ve Ayazlar G. (2014) Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma
Niyetine Etkisi: Otel İşletmeleri Araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi 16(26): 133-142.
Sinizim, Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Analizi 91
18. Güzeller C. O. ve Kalağan G. (2008) Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması
ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi, 16. Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, (s:87-94), Antalya.
19. Haq I. U. (2011) The Impact of Interpersonal Conflict on Job Outcomes: Mediating
Role of Perception of Organizational Politics. Procedia-Social and Behavioral
Sciences 25: 287-310.
20. Kalağan G. and Aksu M. B. (2010) Organizational Cynicism of the Research Assistants:
A Case of Akdeniz University. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2(2): 4820–
4825.
21. Karacaoğlu K. ve İnce F. (2012) Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999), Örgütsel
Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Örneği. Business and Economics Research Journal 3(3): 72-
92.
22. Kıngır S. (2006) İşletme Becerileri Grup Çalışması. Türkmen Kitabevi, İstanbul.
23. Kim S. S., Im J. and Hwangc J. (2015) The Effects of Mentoring on Role Stress, Job
Attitude and Turnover Intention in the Hotel Industry. International Journal of
Hospitality Management 48: 68–82.
24. Koç B. (2014) Kişilerarası İlişki Tarzlarının Saldırganlık ile İlişkisi. Uluslararası
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 3(4): 160-182.
25. Liu J. Y. C, Chen H. G., Chen C. C. and Sheu T. S. (2011) Relationships among
Interpersonal Conflict, Requirements Uncertainty, and Software Project Performance.
International Journal of Project Management 29(5): 547–556.
26. Mulki J. P., Jaramillo F., Goad E. A. and Pesquera, M. R. (2014) Regulation of
Emotions, Interpersonal Conflict and Job Performance for Salespeople. Journal of
Business Research 68(3): 623-630.
27. Peker Ö. ve Aytürk N. (2002) Yönetim Becerileri. Yargı Yayınevi, Ankara.
28. Polat M. ve Meydan C. H. (2010) Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm ve İşten Ayrılma
Niyeti ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi 9(1): 145-172.
29. Polatcan M. and Titrek O. (2014) The Relationship between Leadership Behaviors of
School Principals and Their Organizational Cynicism Attitudes. Procedia - Social and
Behavioral Sciences 141: 1291–1303.
30. Schumacker R. E. and Lomax R. G. (2004) Beginner’s Guide to Structural Equaiton
Modeling. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
31. Shahzad A. and Mahmood Z. (2012) The Mediating-Moderating Model of
Organizational Cynicism and Workplace Deviant Behavior: Evidence from Banking
Sector in Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research 12(5): 580-588.
32. Sığrı Ü. ve Gürbüz S. (2015) Örgütsel Davranış. Beta Yayınları, İstanbul.
92 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2017; 20(1): 81-92
33. Tett R. and Meyer J. (1993) Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover
Intention, and Turnover: Path Analyses Based on Meta-Analytic Findings. Personnel
Psychology 46(2): 259-293.
34. Tutar H. (2016) Örgütsel Davranış. Detay Yayıncılık, Ankara.
35. Walsh J. P., Ashford S. J. and Hill T. E. (1985) Feedback Obstruction: The Influence of
the Information Environment on Employee Turnover Intention. Human Relations
38(1): 23-46.
36. Wong C. A. and Laschinger H. K. S. (2015) The Influence of Frontline Manager Job
Strain on Burnout, Commitment and Turnover Intention: A Cross-Sectional Study.
International Journal of Nursing Studies 52(12): 1824–1833.
37. Yıldız K. (2013) Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet
Arasındaki İlişki. Turkish Studies - International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic 8(6): 853-879.
38. Yıldız S. and Şaylıkay M. (2014) The Effect of Organisational Cynicism of Alienation.
Procedia - Social and Behavioral Sciences 109: 622-627.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com