You are here

Hastane Yöneticilerinin İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarına ve Hastane Maliyetlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

A Research into Cost Management Approaches of Hospital Administrators and Views Concerning Factors Affecting Hospital Costs

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Terms of “cost” and “cost management”, as in all other businesses, are the concepts becoming prominent in health sector. It is only possible through a proper management that hospitals can offer quality, effective and efficient service and perpetuate their existence. This research was carried out to determine the views of administrators of public hospitals in Turkey regarding their approaches to advanced cost management and factors affecting hospital costs. In this context, a survey was carried out between 1 June 2013 and 15 December 2013 on administrators in charge of financial works of 70 public and university hospitals with 400 beds capacity or more, belonging to Public Hospitals Administration of Turkey. According to survey results, it was established that hospital administrators were familiar with advanced cost management approaches and that they regard these approaches as applicable/partly applicable to their hospitals. Besides, the most significant 3 factors adversely affecting hospitals cost were found as “determination of Health Practice Notification without taking notice of hospitals’ unique costs”, “agreement of medical equipment suppliers between each other”, and “unilateral determination of the prices of health services”.
Abstract (Original Language): 
Maliyet ve maliyet yönetimi kavramları, tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de önemi gittikçe artan kavramlardır. Sağlık sektöründe yer alan hastanelerin kaliteli, etkili ve verimli hizmet verebilmeleri ve varlıklarını sürekli kılabilmeleri, maliyetlerin doğru bir şekilde yönetilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu araştırma Türkiye'de faaliyet gösteren kamu hastanelerinin yöneticilerinin, ileri maliyet yönetimi yaklaşımlarına ve hastane maliyetlerini etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler ve üniversite hastaneleri olmak üzere, 400 yatak ve daha üstü kapasitedeki 70 hastanenin mali işlerden sorumlu yöneticilerine 1 Haziran 2013-15 Aralık 2013 tarihleri arasında bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre hastane yöneticilerinin genel olarak ileri maliyet yönetimi yaklaşımlarından haberdar oldukları, yaklaşımları bildikleri ve bu yaklaşımları hastanelerinde uygulanabilir/ kısmen uygulanabilir gördükleri anlaşılmıştır. Ayrıca “Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) hastanelerin kendine özgü maliyetlerini dikkate almadan belirlenmesi”, “tıbbi malzeme tedarikçilerinin kendi aralarında anlaşmaları” ve “Sağlık hizmetlerinin fiyatlarının tek taraflı olarak belirlenmesi”, hastane maliyetlerini olumsuz olarak etkileyen en önemli 3 faktör olarak değerlendirilmiştir.
275
298

REFERENCES

References: 

1. Acar D. (2005) Küresel Rekabette Maliyet Yönetimi ve Yaklaşımları. Asil Yayın
Dağıtım, Ankara.
2. Altınbay A. (2006) Kaizen Maliyetleme Sistemi: Dinamik Bir Maliyet Yönetim
Sistemi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi 8(1): 103-121.
3. Aytekin S. (2009) Tam Zamanında Stok Yönetimi (Just in Time) Felsefesinin Hastane
İşletmelerine Uygulanabilirliği ve Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12(21): 102-115.
4. Baker G. R. and Pink G. H. (1995) A Balanced Scorecard For Canadian Hospitals.
Healthcare Management Forum 8(4): 7-21.
5. Bekçi İ. ve Özal H. (2010) Stratejik Maliyet Yönetimin Sağlık Sektöründe
Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar
Dergisi 2(3): 78-97.
6. Bekçi İ. ve Toraman A. (2011) Kalite Maliyetleri ve Bir Hastanede Hesaplanması. SDÜ
İİBF Dergisi 16(2): 39-57.
7. Bengü H. ve Arslan S. (2009) Hastane İşletmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Uygulaması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi XI(II): 55-78.
8. Blake J. W., Channon B. S., Grube M. E. and Sussman J. H. (2012) A Guide to
Strategic Cost Transformation in Hospitals and Health Systems, Hospitals in
Pursuit of Excellence. http://www.hpoe.org/strategic-cost-transformation, Erişim
Tarihi: 22.12.2013.
9. Ceran Y. ve Özdemir Ş. (2013) Sağlık İşletmelerinde Paket İşlem Fiyat
Uygulamalarının Hedef Maliyetleme Yöntemi ve Stratejik Pazarlama Muhasebesi
Açısından Değerlendirilmesi ve Özel X Diyaliz Merkezinde Bir Uygulama. Selçuk
Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13(26): 450-478.
10. Chow-Chua C. and Goh M. (2002) Framework for Evaluating Performance and Quality
Improvement in Hospitals. Managing Service Quality, 12(1): 54-66.
11. Civelek M. ve Özkan A. (2006) Temel ve Tekdüzen Maliyet Muhasebesi. Detay
Yayıncılık, Ankara.
12. Çankaya F. ve Aygün D. (2006) FTM Kamu Hastanesi Uygulaması. Muğla
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17: 93-119.
296 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2017; 20(3): 275-298
13. Doğanay P. (2008) Kaizen-Sürekli İyileştirme ile Hastanelerde İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ankara.
14. Dowless R. (1997) Using ABC to Guide Strategic Decision Making. Healtcare
Financial Management 51(6): 35-44.
15. Dunn L. (2013) 5 Key Principles for Hospitals From Toyota's Lean Production
System. http://www.beckershospitalreview.com/news-analysis/5-key-principles- forhospitals-
from-toyotas-lean-production-system.html, Erişim Tarihi: 31.12.2013.
16. Erdem B. (2006) İşletmelerde Yeni Bir Yönetim Yaklaşımı: Kıyaslama (Benchmarking)
Yazınsal Bir İnceleme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9(15): 66-94.
17. Erdoğan N. ve Saban M. (2010) Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Beta Yayınları,
İstanbul.
18. Erkol Ü. ve Ağırbaş İ. (2011) Hastanelerde Maliyet Analizi ve Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme Yöntemine Dayalı Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mecmuası 64(2): 87-95.
19. Ertaş F. Ç. (1999) İşletmelerde Maliyet Düşürme Yaklaşımı: Kaizen (Sürekli
İyileştirmeye Yönelik) Maliyet Yöntemi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 13(1): 87-
99.
20. Griffith J. R., Alexander J. A. and Warden G. L. (2002) Measuring Comparative
Hospital Performance/Practitioner Response. Journal of Healthcare Management
47(1): 41.
21. Gürdal K. (2007) Maliyet Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi,
Ankara.
22. Hacırüstemoğlu R. ve Şakrak M. (2002) Maliyet Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar.
Türkmen kitabevi, İstanbul.
23. Ildır A. (2008) Faaliyet Tabanlı Maliyetleme İle Sağlık İşletmelerinde Maliyet
Analizi ve Performans Yönetimi. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
24. Kaya S. (2005) Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme. Pelikan Yayınları,
Ankara.
25. Kırlı M. ve Kayalı N. (2010) Stratejik Maliyet Yönetimi ve Kısıtlar Teorisi: Bir
Uygulama. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(2): 93-115.
26. Kısakürek M. ve Elden S. (2011) Hastanelerde En Uygun Stok Kontrol Yönteminin
Analitik Hiyerarşi Süreci İle Seçimi: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma
Hastanesinde Bir Uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi 12(11): 215-233.
27. Knight A. (2013) Theory of Constraints in Health and Social Care.
(http://www.hpoe.org/Reports-
HPOE/guide_strategic_cost_transformation_hospitals_health_systems.pdf), Erişim
Tarihi: 18.12.2013.
Hastane Yöneticilerinin İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımı ve Hastane Maliyetini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri 297
28. Öğüt A., İraz R. ve Zerenler M. (2007) Değer Mühendisliği (Value Engineering)
Uygulamalarının Fonksiyonel Etkinlik Açısından İşletmelerin Somut ve Soyut
Varlıklarına Yönelik Olası Etkileri. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi 13: 51-68.
29. Samani D. Z. and Kohan M. F. (2011) Framework for Implementing Balanced
Scorecard in Hospitals. J. International Business and Entrepreneurship
Development 5(4): 362-368.
30. Tarım M. (2004) Sağlık Sektöründe Performans Ölçme ve Balanced Scorecard.
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2(7): 233-248.
31. Udpa S. (1996) Activitiy Based Costing for Hospitals. Health Care Management
Review 21(3): 83-96.
32. Uz H. M. (1996) Temel Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Sürekli İyileştirilmesi İçin
Gereken Ön Koşullar ve Bu Konudaki Danimarka Tecrübeleri, Birinci Basamak
Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Haberal Eğitim Vakfı Yayınları,
Ankara.
33. West T. D. (1996) Constrasting RCC, RVU and ABC for Managed Care Decisions.
Healthcare Financial Management 50(8): 54-61.
34. Yardan E. D., Demirkıran M. ve Yabana B. (2016) Türkiye Sağlık Harcamaları Trendi.
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(1): 157-175.
35. Yıldız M. S., Kethüda Ö. ve Kurutkan M. N. (2013) Dengeli Ölçüm Kartının Hastane
İşletmelerinde Uygulanması: Örnek Olay Çalışması. Atatürk Üniversitesi İİBF
Dergisi 27(4): 90-109.
36. Yiğit V., Ağırbaş İ. ve Şahin İ. (2012) Üniversite Hastanelerinin Finansal
Sorunlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi
Kongresi, Isparta.
37. Yükçü S. (2007) Yöneticiler İçin Muhasebe Yönetim Muhasebesi. Birleşik
Matbaacılık, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com