You are here

Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İşDoyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması

Determining the Effects of Leadership Behaviors on the Job Satisfaction of Personnel in Hospitals: A Field Study

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Organizations achive their objectives by means of personnel with high job-satisfaction. It can be proposed that one of the basic factors affecting job satisfaction and personnel dissatisfaction/complaints in organizations is the leadership behavior of the managers. Therefore, managers have to consider job satisfaction level of their personnel. The aim of this study is to determine the effects of leadership behaviors on the job satisfaction of personnel. The study was performed in Tokat Cevdet Aykan State Hospital. The subjects, 335 personnel of this hospital, were interviewed. In order to determine the leadership behaviors of the managers, Factor Analysis and Multi-variate Statistical Analysis were conducted. Correlation Analysis was carried out in order to determine the effects of leadership behaviors on job satisfaction. The results of the study determined the leadership behaviors of the managers as supportive instrumental, participant, and success-oriented and personel satisfaction levelis high. It was also determined that four lidership behaviors had a positive effect on the job satisfaction of personnel
Abstract (Original Language): 
Örgütler amaçlarınıişdoyumu yüksek işgörenler sayesinde gerçekleştirir. Örgütlerde işdoyumu veya doyumsuzluğunu etkileyen temel faktörlerden birisi de, yöneticilerin sergiledikleri liderlik davranışlarıdır. Bundan dolayıyöneticiler örgütün temel kaynağıolan personelin işdoyum düzeyini düşünmek zorundadır. Bu çalışmanın amacı, liderlik davranışlarının personel işdoyumu üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışma, Tokat Cevdet Aykan Devlet Hastanesi’nde çalışan 355 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada anket metodu kullanılmıştır. Yöneticilerin liderlik davranışlarınıbulabilmek için faktör analizi ve çok değişkenli istatistiksel analiz metodu kullanılmıştır. Liderlik davranışlarının işdoyumu üzerindeki etkilerinin bulunabilmesi için korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda çalışanların iş doyumlarının yüksek olduğu, yöneticilerin dört tip liderlik tarzı; destekleyici, araçsal, katılımcıve başarıyönelimli liderlik sergilediği belirlenmiştir. İşdoyumunun en yüksek olduğu liderlik tarzının sırasıyla katlımlı, araçsal, başarıyönelimli ve destekleyici liderlik olduğu ve her dört liderlik tarzınıda personel işdoyumu üzerinde pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

1. AkıncıZ. (2002) Turizm Sektöründe İşgören İşTatminini Etkileyen Faktörler:
BeşYıldızlıKonaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Akdeniz Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi (4):2.
2. Aksayan S. (1990) Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Çalışan
Hemşirelerin İşTatmini Etkenlerinin İrdelenmesi. YayınlanmamışDoktora
Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
3. Aksu G., Acuner A.ve Tabak R. (2002) Sağlık BakanlığıMerkez ve Taşra
TeşkilatıYöneticilerinin İşDoyumuna Yönelik Bir Araştırma (Ankara
Örneği)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55 (4):2.
4. BalcıA. (1985)Eğitim Yöneticisinin İşTatmini. YayınlanmamışDoktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
5. Başaran İ.E. (2000) Örgütsel Davranış, İnsanın Üretim Gücü. 3. Baskı, Feryal
Matbaası, Ankara.
6. Bingöl D. (1997) Personel Yönetimi. 3. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul.
7. Can H, Akgün A. ve Kavuncubaşı Ş. (1998) Kamu ve Özel Kesimde Personel
Yönetimi. Siyasal Kitabevi, Ankara.
8. Cooper C.L., Rote U. and Fragher B, (1989) Mental Health ,Job Satisfaction in
an Organization Setting.British Medical Journal, (298):366-370.
9. Cribbin J.J. (1972) Effeccitive Managerial Leadership. American Management
Association, New York.
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:3 (2005) 399
10. Erdoğan İ. (1997) İşletmelerde Davranış. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Yayın No: 272, İstanbul.
11. Eren E. (2004) Örgütsel Davranışve Yönetim Psikolojisi. 7.Baskı, Beta
Yayınları, İstanbul.
12. Erigüç G. ve Yıldırım Y. (2001) “Değer Algıuyumsuzluğu Modeline Göre
Hastane Yöneticilerinin İşDoyumu ve Görevden Ayrılma İle İlgili
Düşünceleri”. Amme İdaresi Dergisi, 34 (4):183-204.
13. Gürbüz Y. KaravuşM. ve diğerleri. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde
Çalışan Sağlık Personelinin İşTatmin Düzeyleri.3. Ulusal Sağlık ve Hastane
Yönetimi Sempozyumu, Ankara.
14. House R. and Mitchell T. (1982). “Path Goal Theory of Leadership,”
Contemporary Perspectives in Organizational Behavior. içinde, (Ed) D.D.
White, Allyn and Bacon, Inc., Boston.
15. Horozluoğlu Ş. (1995) Çalışanların İşDoyum Düzeylerinin Karşılaştırılması.
YayınlanmışBilim UzmanlığıTezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
16. Işıkhan V. (1993) Sosyal Hizmet Uzmanlarının İşDoyumu.YayınlanmışBilim
UzmanlığıTezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
17. Karayel B. (1999) İşletme Yöneticilerinin Önderlik Davranışlarıve İşgören
Tatmini Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
18. Newstrom J. W and Davis K. (1993) Organizational Behavior: Human Behavior
at Work.9 th Edition, McGraw-Hill, New York.
19. Randolph W. A. (1998) Understanding and Managing Organizational Behavior,
A Developmental Perspective. Richard D. Irwin, Inc., Homewood, IIIinois.
20. Schulz D.P.and Schultz S.E. (1986) Phychology and Industry Today:An
Introduction to Industrial and Organizational Psychology, 4 th Ed. Mc.Millian
Publishing Co.,Inc, New York,
21. Şahin N.H. Ve Batıgün A.D. (1997) Bir Özel Hastanede İşDoyumu ve Stres.
Türk Psikoloji Dergisi 12 (39):57-71.
Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İşDoyumuna Etkisi 400
22. Toplu D.B.(1998) Kamu Arşivlerinde Çalışan Personelin İşTatmini.
YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
23. Umstot D.D. (1984) Understanding Organizational Behavior. West Publishing
Company, New York.
24. Velioğlu S., Vatan F. (2002) “Yönetici Hemşirelerin Liderlik Davranış
Boyutlarının İncelenmesi”. 5. Ulusal Sağlık kuruluşlarıve Hastane Yönetimi
Sempozyumu, Eşkişehir.
25. Yüksel İ. (2002) “Hemşirelerin İşDoyum Düzeyini Ayırt Edici İşDoyum
Öğelerinin Diskriminant Analiziyle Belirlenmesi”.Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3):68.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com