You are here

Aydın Bölgesi Yüzey Araştırmaları Işığında Çatalkaya, Dedekuyusu ve Bahçetepe Yerleşimleri

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Aydın region, which is being investigated within the framework of the Archaeological Survey of Aydın and Muğla Regions, is located in a varied landscape dominated by high mountain ranges and a wide intermontane plain formed by the Büyük Menderes River. Aydın region opens to the Aegean Sea to the west, and joins the Central Anatolian plateau in the east through natural routes. Archaeological investigations in this varied landscape have demonstrated that the cultu¬ ral background of the region can be pulled back to prehistoric periods. The settlements of Çatalkaya acropolis, located in close proximity to the Kuşadası coastline on the Aegean Sea, and Dedekuyusu and Bahçetepe mounds, located on the Menderes plain, supply new data for the little known Bronze Age cultures of the region. These settlements yielded important surface finds which provide evidence for the extent of the Western Anatolian cultural development towards the south especially during the 3rd and 2nd millennia BC.
Abstract (Original Language): 
Aydın ve Muğla İlleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları kapsamında ele alman Aydın Bölgesi, yüksek dağ sıralarının hakim olduğu ve bu dağlar arasında Büyük Menderes Nehrinin oluşturduğu geniş ovalık alanın uzandığı farklı coğrafi şartlara sahip bir bölge özelliğini taşımaktadır. Aydın Bölgesi, batıda Ege denizine açılmakta, doğuda ise, doğal yollar aracılığıyla İç Anadolu Platosuyla birleşmektedir. Böylesine zengin bir coğrafyaya sahip bu bölgedeki araştırmalar, kültürel birikimin tarihöncesi dönemlere uzatılabileceğini ortaya koymuştur. Buna göre, Ege kıyı şeridin¬ de, Kuşadası sahiline yakın konumuyla Çatalkaya akropolü, öte yandan Menderes ovası üzerinde yer alan Dedekuyusu ve Bahçetepe Höyükleri, bölgenin yeterince bilinmeyen Tunç Çağlarına ait kültürlerin varlığını kanıtlayan yerleşmelerdir. Söz konusu merkezler, özellikle M.Ö. 3. bin ve M.Ö. 2. bini kapsayan kültürel gelişimin Batı Anadolu'nun güney yönündeki yayılım alanını gös¬ termesi açısından aydınlatıcı yüzey buluntuları sunmuştur.
53-70

REFERENCES

References: 

Akdeniz, Engin. (1996). „1995 Yılı Büyük Menderes Ovası ve Çevresi Yüzey Araştırmaları", ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 14: 233-254.
Blegen, C. W. ve diğerleri. (eds). (1950). Troy I. General Introduction. The First and Second Settlements, Princeton: Princeton University Pres.
Blegen, C. W. ve diğerleri. (eds). (1951). Troy II. The Third, Fourth and Fifth Settlements, Prin¬ceton: Princeton University Pres.
Blegen, C. W. ve diğerleri. (eds). (1953). Troy III. The Sixth Settlement, Princeton: Princeton Uni¬versity Pres.
Darkot, B.
v
e M. Tuncel. (1978). Ege Bölgesi Coğrafyası, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayın¬ları.
Duru, Refik. (1994). Kuruçay Höyük 1:1978-1988 Kazılarının Sonuçları, Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağ Yerleşmeleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
Duru, Refik. (1996). Kuruçay Höyük II: 1978-1988 Kazılarının Sonuçları, Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
Efe, Turan. (1988). Demircihüyük. III.2. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1978. Die Ke-ramik 2, c. Die Frühbronzezeitliche Keramik der jüngeren Phasen. Mainz am Rhein: Ver-lag Philipp von Zabern.
Erol, Oğuz. (1983). Die naturraumliche Gliederung der Türkei, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.
French, David. H. (1969). "Prehistoric Sites in Northwest Anatolia" ANATOLIAN STUDIES 19:
41-98.
French, David. H. (1997). „Early Bronze Age Pottery in Western Anatolia. A Summary 1970¬1995", Doumas, Chr. G.-Rosa, V. La. (ed.), POLIOCHNIE UANTICA ETA DEL BRON-ZO NELUEGEO SETTENTRIONALE içinde (569-595) Atene: Scuola Archeologica Ita-liana Di Atene.
63
Aydın Bölgesi Yüzey Araştırmaları Işığında Çatalkaya, Dedekuyusu ve Bahçetepe Yerleşimleri
Günel, Sevinç. (1999a). M. Ö. 2. Bine Tarihlendirilen Panaztepe Seramiğinin Batı Anadolu ve Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi / Die Keramik von Panaztepe und ihre Bedeutung für Westkleinasien und die Âgais im 2. Jahrtausend, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
Günel, Sevinç. (1999b). „Vorbericht über die mittel- und spâtbronzezeitliche Keramik vom Li¬man Tepe" ISTANBULER MITTEILUNGEN 49: 41-82.
Hood, Sinclair. (1982). Excavations in Chios 1938-1955: Prehistoric Emporio and Ayio Gala.II. BSA Supplement 16. Oxford.
Joukowsky, M. S., (1986). Prehistoric Aphrodisias. An Account of the Excavations and Artifact Studies, Louvain and Providence: Brown University / Erasme.
Kull, Brigitte. (1988). Demircihüyük. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1978. Die mittelb-ronzezeitliche Siedlung. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern.
Lamb, Winifred, (1936). Excavations at Thermi in Lesbos. Cambridge.
Lloyd, S. ve J. Mellaart. (1955). "Beycesultan Excavations: First Preliminary Report" ANATOLI¬AN STUDIES 5: 39-92.
Lloyd, S. ve J. Mellaart. (1962). Beycesultan I: The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels, London: The British Institute of Archaeology at Ankara.
Lloyd, S. ve J. Mellaart. (1965). Beycesultan II: Middle Bronze Age Architecture and Pottery, London: The British Institute of Archaeology at Ankara.
Marchese, Ronald. (1976). "Report on the West Acropolis Excavations at Aphrodisias: 1971¬1973" AMERİCAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 80: 393-412.
Mellaart, James. (1955). „Some Prehistoric Sites in North-Western Anatolia" ISTANBULER
MITTEILUNGEN 6: 55-88.
Meriç Recep. (1988). "1987 Yılı Alaşehir Kazısı" KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 10 (1): 157¬170.
Meriç Recep. (1989). „1987 İzmir-Manisa-Aydın İlleri Yüzey Araştırmaları" ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 6: 385-392.
Milojcic, Vladimir, (1961).
Samos
I. Die
Prahistorische Siedlung unter dem Heraion. Grabung 1953 und 1955. Bonn.
Philippson, Alfred, (1911). Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien II: Ionien und das westliche Lydien, Gotha: Justus Perthes.
Tül, Şükrü,
(1986)
. "Prehistoric Settlements on the Maeander Plain (Appendix 1) in: Oustinoff, E.-Joukowsky, M.S. (Ed.) Prehistoric Aphrodisias. An Account of the Excavations and Artifact Studies, Louvain and Providence: Brown University / Erasme.
Yakar, Jak. (2000). Ethnoarchaeology of Anatolia-Rural Socia-Economy in the Bronze and Iron Ages, Tell Aviv University, Jarusalem: Graphit Press.
64

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com