You are here

Tüketim Markalarının Anlamlandırılma Süreçleri ve Markalar Arası Zihinsel Hiyerarşi Üzerine Bir Araştırma

A Research on the Interpretation Process and the Cognitive Hierarchy of Brands

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The term cognitive hierarchy of brands refers to qualification- based categorization of the brands that operate in the same branch of production by consumers. With the intention of elaborating the term, which has been derived from the survey data, the determining factors in participants’ perception and interpretation of the brands are mentioned. In this regard, it is aimed to reveal that there is a cognitive and hierarchical structure which constitutes a point of reference in the participants’ brand perceptions and based upon various generalizations and considerations. This study is a conceptualization attempt since neither the term cognitive hierarchy of brands nor any other term that refers to the same meaning was found in literature review made within the scope of the study. The term is derived from the dissertation which discusses the consumption and the interpretation of global brands and the role that brands have in those processes as a result of globalization. In this study qualitative research methods are used and the data are gathered by using semi-structured interview technique. The participants are determined with the snowball sampling technique and are constituted of 30 people who live in Ankara, İstanbul and İzmir, and 15 of whom are Turkish citizens and the other 15 are American citizens. Semi-structured interviews are conducted with the participants and the data are analyzed in accordance with qualitative research techniques. In suggesting a structure of cognitive hierarchy of brands, direct and indirect reference points, which are effective on the categorization of the brands, are used. These reference points include the themes consist of the objective qualifications of products, advertising strategies, brand image, brand’s country of origin and social acknowledgments about brands. Qualification- based categorization of the brands has a hierarchical structure and provides the consumers a reference point in their brand preferences and in their interpretation process of brands. The upper stages of the hierarchy provide higher trust to the quality of the brands and to social approval while the lower stages are attributed to poor quality. Similarly, the stages on which the brands take place shape the brand preference process.
Abstract (Original Language): 
Markalar arası zihinsel hiyerarşi kavramı, aynı alanda üretim yapan markaların, tüketiciler tarafından, çeşitli niteliklerine göre sınıflandırılmasını ifade eder. Araştırma verilerinden elde edilen kavramın ayrıntılı olarak ele alınması amacıyla, katılımcıların markaları algılama ve anlamlandırmasında etkili olan unsurlara değinilmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların marka algılarında referans noktası teşkil ettiği düşünülen, çeşitli genelleme ve yargılara dayanan zihinsel bir hiyerarşik yapının var olduğunun ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen literatür taramasında, markalar arası zihinsel hiyerarşi kavramına ya da aynı anlamda kullanılan benzer kavramlara rastlanmadığı için çalışma bir kavram denemesi niteliğindedir. Kavram, küreselleşmenin bir sonucu olarak küresel markaların tüketimi ve anlamlandırılması ile markaların bu süreçlerde oynadığı rolü ele alan doktora tez araştırmasında elde edilen bulgulardan hareketle oluşturulmuştur. Araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Katılımcılar, kartopu örneklem tekniği ile belirlenen Ankara, İstanbul ve İzmir’de, on beş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve on beş Türkiye’de ikamet eden ABD vatandaşı katılımcıyı içeren toplam otuz kişiden oluşmaktadır. Markalar arası zihinsel hiyerarşik bir yapının varlığı ortaya konurken markaların sınıflandırılmasında etkili olan doğrudan ve dolaylı referans noktalarına başvurulmuştur. Bu referans noktaları ürünlerin nesnel nitelikleri ve tanıtım stratejileri ile marka imajı, markanın menşe ülkesi ve marka ile ilgili toplumsal kabul temalarını içermektedir. Söz konusu temalara dayandırılarak gerçekleştirilen kategorilendirme, basamaklı bir yapıya sahiptir ve tüketicilere marka tercihlerinde ve markaları anlamlandırma süreçlerinde bir referans noktası sağlamaktadır. Hiyerarşinin üst basamaklarında yer alan markaların kalitesine ve tüketiciye sağlayacağı toplumsal onaya duyulan güven artarken alt basamaklarda yer alan markalara duyulan güven azalmaktadır. Aynı şekilde, markaların hiyerarşik yapıda konumlandığı basamak markaların tercih edilme süreçlerini de şekillendirmektedir.
161
181

REFERENCES

References: 

Balmer, J. M.T. & Gray, E. R. , (2003) Corporate brands: what are they? What of them?”, European Journal
of Marketing, 37, 7/8, 972 - 997. 25 Temmuz 2015 tarihinde http://www.emeraldinsight.com/doi/
abs/10.1108/03090560310477627 adresinden erişildi.
Bauman, Zygmunt. (2007). Consuming Life. Cambridge: Polity.
Bocock, Robert. (2009). Tüketim. (3. Baskı). (İrem Kutluk, çev.). Ankara:Dost.
Desmond, John. (2003). Consuming Behaviour. New York: Palgrave Macmillan.
Douglas, Mary& Isherwood, Baron. (1999). Tüketimin Antropolojisi. (E. Atila Aytekin, çev.). Ankara: Dost.
Friedman, Thomas L. (2005). The World is Flat: A Brief History of the Twenty-
First Century. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Gabriel, Y.& Lang, T. (2006). The Unmanagable Consumer. (2.Baskı). London: Sage.
Greider, William.(2003). Tek Dünya: Küresel Kapitalizmin Manik Mantığı. (Yavuz Alogan, çev.). Ankara: İmge.
Goodman, Douglas J.& Cohen, Mirelle. (2004). Consumer Culture: A Reference Handbook. California: ABC Clio.
Hirst, Paul & Thompson, G. (1998). Küreselleşme Sorgulanıyor. (Ç. Erdem& E. Yücel, çev.). Ankara: Dost.
Karanfil, N. (2015). Küreselleşmenin Tüketim Kültürü ve Davranışı Üzerine Etkisi. Doktora tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Muzellec, L. & Lambkin, M. (2006) Corporate rebranding: destroying, transferring or creating brand equity?.
European Journal of Marketing, 40, 7/8, 803 - 824. 25 Temmuz 2015 tarihinde http://www.emeraldinsight.
com/doi/abs/10.1108/03090560610670007 adresinden erişildi.
Paterson, Mark. (2005). Consumption and Everyday Life. Oxon: Routledge.
Rajagopal & Rajagopal, A. (2007) Architecting brands: managerial process and control. Journal of Transnational
Management. 12, 3, 25- 37. 25 Temmuz 2015 tarihinde http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1300/
J482v12n03_03 adresinden erişildi.
Rajagopal & Sanchez, R. (2004) Conceptual analysis of brand architecture and relationships within product
categories. The Journal of Brand Management, 11, 3, 233-247. 25 Temmuz 2015 tarihinde http://www.
ingentaconnect.com/content/pal/bm/2004/00000011/00000003/ art00006 adresinden erişildi.
Robertson, Thomas S. (1970). Consumer Behavior. Illinois: Scott, Foresman and Company.
Veblen, Torstein. (2005). Aylak Sınıfın Teorisi. İstanbul: Babil.
Wall, D. S. & Large, J. (2010) Jailhouse Frocks: Locating the Public Interest in Policing Counterfeit Luxury Fashion
Goods, 50, 6, 1094-1116. 25 Temmuz 2015 tarihinde http://bjc.oxfordjournals.org/content/50/6/1094.full.
pdf+html?sid=a39bfba4-4b2f-4370-8c3c-2f5ca8e3c71f adresinden erişildi.
World of Gucci:1970’s. 14.11.2014 tarihindehttp://www.gucci.com/tr/worldofgucci/articles/history-1970
adresinden erişildi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com