You are here

BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

EFFECTS OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS ON ATTITUTES TOWARDS MATHEMATICS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the effect of Maple software which is a Computer Algebra System, on attitudes towards mathematics. In this research; research group which consist of 47 freshmen students, are selected from Elementary Science Education Program of Kastamonu University in the spring semester of 2005–2006 academic year. The class has been divided into two groups as group-1 and group-2 by their pre-calculus knowledge and attitudes towards mathematics. There are 23 students in the group-1 and 24 students in the group-2. One of these groups took the definite integral concept only in constructivist environment. The other group took the definite integral concept in constructivist environment by using some interactive worksheets and applets developed by researcher by using Maple software. After 28 hours (7 weeks) of lectures, mathematics attitude scale post-test applied to the groups. Collected quantitative data analyzed and results of analyses are interpreted. ANCOVA results show that students which used Maple in learning environment have more positive attitudes toward mathematics than the others when mathematics attitude scale pre-test scores are used as common variable.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada; bilgisayar cebiri sistemlerinden biri olan Maple programının, matematiğe yönelik tutuma etkisi araştırılmıştır. Uygulama grubunu, 2005–2006 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 1.Sınıfa devam eden 47 öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler, Genel Matematik hazır bulunuşluk testi ve matematik tutum ölçeği öntest kullanılarak 23 ve 24’er kişilik iki gruba ayrılmıştır. Araştırma gruplarından biri, sadece yapılandırmacı yaklaşım prensiplerine göre belirli integral kavramını işlerken diğer grup yapılandırmacı yaklaşım prensiplerine ek olarak Maple programı ile araştırmacı tarafından geliştirilen yazılımlardan da yararlanarak belirli integral kavramını işlemiştir. 28 ders saati (7 hafta) süren uygulamanın ardından matematik tutum ölçeği sontest uygulanmış, nicel veriler analiz edilerek yorumlanmıştır. Matematik tutum ölçeği öntest puanlarının kontrol değişkeni olarak alındığı ANCOVA sonuçları, öğrenme ortamında Maple kullanan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğunu göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Aksoy, Y. (2007). Türev kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Aktumen, M. ve Kabaca,T. (2007). Constructing the disk method formula for the volume obtained by revolution a curve
around an axis by the help of cas. Teaching Mathematics and Computer Science, 5(2), 363-376.
Aktümen, M. (2007). Belirli integral kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi. Yayınlanmamış Doktora
Tezi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Altınok, H. ve Açıkgöz., K., Ü. (2006). İşbirlikli ve bireysel kavram haritalamanın fen bilgisi dersine yönelik tutum
üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 21-29.
Altun, M. (2005). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için: matematik öğretimi. Bursa:Alfa Yayıncılık.
Baglivo, J. (1995). Computer algebra systems: maple and mathematica. The American Statistician, 49(1), 86-92.
Baykul, Y. (2001). İlköğretim matematik öğretimi 1-5. sınıflar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Bilgin, İ. ve Karaduman, A. (2005). İşbirlikli öğrenmenin 8. sınıf öğrencilerinin fen dersine karşı tutumlarına etkisinin
incelenmesi. İlköğretim-Online, 4(2), 32-45.
Bilkent Üniversitesi Matematik Yerleştirme Sınavı. 11.12.2005 tarihinde
http://www.fen.bilkent.edu.tr/~cvmath/placement2005/sinav_konulari.htm adresinden alınmıştır.
Caldwell, D., Gleaton, J. & Bratina, T. (2002). Grading student projects and free-response questions consistently, through
scoring guides. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. 12.12.2005 tarihinde
http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/bratinat.pdf adresinden alınmıştır.
Chapman, E.N. (1999). Tutum. 30.11.2007 tarihinde http://www.gata.edu.tr/kutuphane/kitap_ozetleri/Tutum.htm, adresinden
alınmıştır.
Duatepe, A. ve Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
16-17: 45-52.
Ginsburg, D., Groose, B., Taylor, J. & Vernescu, B. (1997). The history of the calculus and the development of computer
algebra systems. an interactive qualifying project. 17/02/2007 tarihinde
http://www.math.wpi.edu/IQP/BVCalcHist /calctoc.html adresinden alınmıştır. M. AKTÜMEN – A. KAÇAR / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 35 (2008), 13-26
24
Ersoy, Y. (2003). Bilişim teknolojileri ve matematik eğitimi. 09/02/2007 tarihinde
http://www.matder.org.tr/bilim/btvme2.asp?ID=3 adresinden alınmıştır.
Ellington, A., J. (2004). A modeling-based approach to collage algebra. Academic Exchange Quarterly. 01.06.2008 tarihinde
http://www.thefreelibrary.com/A+modeling-based+approach+to+college+algeb... adresinden
alınmıştır.
Işıksal, M. & Aşkar, P. (2003). Elektronik tablolama ve dinamik geometri yazılımını kullanarak çalışma yapraklarının
geliştirilmesi. İlköğretim-Online, 2(2), 10-19.
İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri, The Turkish Online Journal of
Educational Technology, 1(1).
Juozapavièius, A. (1998). Symbolic computation: systems and applications. Nonlinear Analysis: Modelling and Control,
Vilnius, IMI, 3.
Kabaca, T. (2006). Limit kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Karaçay, T. (1985). Orta öğretim kurumlarında matematik öğretimi ve sorunları. Türk Eğitim Derneği.
Kutzler, B. (2000). The algebraic calculator as a pedagogical tool for teaching mathematics, The International Journal of
Computer Algebra in Mathematics Education, 7(1), 5 – 24.
Majewski, M. (1999). Pitfalls and benefits of the use of technology in teaching mathematics. Proceedings of the Asian
Technology Conference in Mathematics, 52-59.
Murphy, D. L. (2002). Computer algebra systems in calculus reform. 10.02.2007 tarihinde
http://www.mste.uiuc.edu/users/Murphy/Papers/CalcReformPaper.html adresinden alınmıştır.
Nazlıçiçek, N. & Erktin, E. (2002). Ilköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış matematik tutum ölçeği, V.Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 20.11.2007 tarihinde www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK-
5/b_kitabi/PDF/Matematik/Poster/t194.pdf, adresinden alınmıştır.
Özdaş, A. (1998). (Ed.) Matematik öğretimi. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları: No: 1072, Açıköğretim Fakültesi
Yayınları: No: 591.
Putz, J. F. (1996). The cas in multivariable calculus. Electronic Proceedings of the Eighth Annual International Conference
on Technology in Collegiate Mathematics. 05.02.2007 tarihinde http://archives.math.utk.edu/ICTCM/EP-8.html
adresinden alınmıştır.
Sugeng, K. A. (2003). Maple and abstraction process. Dept. of Mathematics- University of Indonesia, Depok 16424.
Şengül, S. & Ekinözü, İ. (2006). Canlandırma yönteminin öğrencilerin matematik tutumuna etkisi, Kastamonu Eğitim
Dergisi, 14(2), 517-526.
TDK, 12.10.2007 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/TR adresinden alınmıştır.
Tuluk, G. (2007). Fonksiyon kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Vlachos, P. & Kehagias, A. (2000). A computer algebra system and a new approach for teaching business calculus, The
International Journal of Computer Algebra in Mathematics Education, 7(2).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com