You are here

Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi

Effect of Breastfeeding Education Model Supported Through Home Visits on the Exclusive Breastfeeding Behaviour During the Postpartum Six Month

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The study was conducted experimentally, to determine the impact of the breastfeeding education model on exlusive breastfeeding behaviour supported beginning at the hospital and continuing through house visits for a period of six months. The study was conducted at the postpartum care units of two major hospitals in Ankara and at the women’s homes. The sampling consisted of a total of 46 women, with 23 in the study group and 23 control group. Breastfeeding education was provided to the women in the study group. The data were collected using four forms. The data were analyzed using SPSS for windows 10.01 software and evaluated with chi-square and Fisher’s Definitive chi-square tests in cross-tabulations. Parametric data on the two groups’ averages were assessed using the test for the significance of the differential between two averages (student t), while the Mann Whitney-U test was employed to evaluate non-parametric data. Before education, majority of the women were breastfeeding their baby in the post partum care unit, late, short time and from single breast. The number of nighttime breastfeedings, durations of daytime breastfeeding and nighttime breastfeeding, total duration of breastfeeding, exclusive breastfeeding behavior, median day of starting additional foods, and status of effective breastfeeding behavior was higher in the study group than in the control group.Breastfeeding education with postpartum support through house visits is recommended.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, doğum sonrası ilk altı ayda ev ziyareti yoluyla desteklenen emzirme eğitimi modelinin etkili emzirme davranışı üzerine etkisini saptamak amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma, Ankara’da, kadın sağlığı ve doğum alanında hizmet veren iki büyük hastanenin doğum sonrası servislerinde ve kadınların evlerinde yapılmıştır. Örneklemi, araştırmaya katılmayı kabul eden 23’ü çalışma (Ç), 23’ü kontrol (K) grubunda olmak üzere toplam 46 kadın oluşturmuştur. Çalışma grubu kadınlara araştırmacılar tarafından hazırlanan emzirme eğitim modeli uygulanmıştır. Veriler, dört form aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS for Windows 10.01 bilgisayar ortamında, çapraz tablolarda ki-kare, ve Fisher Kesin ki-kare testi, iki grubun ortalamaları parametrik verilerde iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (student t), non parametrik verilerde Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Eğitim öncesi, her iki grupta kadınların çoğu bebeklerini doğum sonrası kliniklerinde, geç, kısa süreli ve tek memeden emzirmişlerdir. Çalışma grubu kadınların ortalama gece emzirme sayısı, gündüz emzirme süresi, gece emzirme süresi, toplam günlük emzirme süresi ortalamalarının kontrol grubu kadınlardan fazla olduğu, çoğunun bebeklerini sadece anne sütü besledikleri ve ek gıdaya geç başladıkları saptanmıştır. Emzirme eğitiminin etkinliğinin artırılarak, ev ziyareti ile desteklenmesi önerilir.

REFERENCES

References: 

1. Biliker MA. Güvenli annelik. Aktüel Tıp Dergisi 2001;6(1) 37-41.
2. Başarılı emzirme teknikleri kitapçığı. UNİCEF, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, AÇSAP
Genel Müdürlüğü. Ankara.Barok Yayıncılık.
3. Emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi. WHO/UNICEF ortak raporu. Ankara:
Ajanstürk Matbaacılık
4. WHO/UNICEF:2000’li Yıllarda Bebeklerin Anne Sütü İle Beslenmesi. UNICEF Türkiye Temsilciliği,
Ankara: 2000.
5. Kennedy KI, Kotelchuck M. Policy considerations for the introduction and promotion of the lactational
amenorrhea method: Advantages and disadvantages of LAM. J Hum Lact 1998;14(3):191-203.
6. Cindy Lee Dennis. Breastfeeding Initiation And Duration:A 1990-2000 Literature Review. JOGNN
2002; 31(1):12-30.
7. _____Maternal Newborn Nursing, Newborn Nutrıtıon, Chapter 30,A Familly- Centreated Approach,
Fifth Edition, The Benjamin/Cumming Campany INC
8. Anne Sütü İle Beslenmenin Önemi. Available from: http://www.gebelik.org. Accessed: 05.10.2004.
9. Kontraseptif Yöntemler. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. SB.AÇS/AP Genel Müdürlüğü.
Ankara: 2000.
10. Perez,A, Labbok M,Queenan JT. Clinical study of the lactational amenorhea metod for familly planning.
The Lancet 1999; 339 (18), 968-970.
11. Özerk B. Emzirme ile Gebeliğin Önlenmesi. Aile Planlaması Temel Bilgiler Kitabı. İnsan Kaynağını
Geliştirme Vakfı. İstanbul: 1997.
12. Doğum Sonrası Kontrasepsiyon. Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı.
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı İstanbul:1996.
13. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 SB/AÇS/AP Genel Müdürlüğü, H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü.
Ankara:2003.
14. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998, SB/AÇS/AP Genel Müdürlüğü, H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü.
Ankara: 1998.
15. Akan N. İlk Dört Ayda Sadece Anne Sütü ile Beslenmede Hemşire Etkinliğinin İncelenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara: 1995.
16. Gökçay G, Turan M, Çoşkun A. Doğum sonrası Erken Dönemde Doğru Teknikle Emzirmenin Tek
Başıma Anne Sütü ile Beslenme Süresine Etkisi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası
200: 63(3):286-292.
17. ———“Module 8: Breastfeeding And The Lactational Amenorrhea Method (LAM)”, Betty Farrell
Medical Services Pathfinder International, December; 1997. sayfa. 30, 36, 37, 39, 40, 48, 49, 62
18. Eroğlu K. İsteyerek Yapılan Düşüklerin Önlenmesinde Sağlık Eğitimin Etkinliği. Klinik Bilimlerr &
DOKTORLAR. Kasım 1997:3 (6).
19. Caleb LE, Townsend JW. The Lactational Amenorrhoea Method (LAM) for Birth Spacing in Uttar
Pradesh, India.. Population Council, Operation Research and Tecnical Assistance ;Project, 1996.
20. Tommaselli GA, Guida M. Palomba S. Useing Complete Breastfeeding and Lactational Amenorrhoea as
Birth Spacing Methods. Contraception 2000;61: 253-257.
21. Taylor HW, Samuels SJ. Continuously Recorded Suckling Behaviour And Its Effect On Lactational
Amenorrhoea. Cambridge University Press Printed in the United Kingdom Sci. 1999; 31, 289-310.
22. The World Health Organization Multinational Study of Breast-feeding and Lactational
Amenorrhea. III” Factors Associated With Leng of Amnorrhea World Health Organization Task Force
On Methods For The Natural Regulation Of Fertility Fertility and Sterility. 1999; 72, NO. 3, September
23. Shawky Sherine. Abalkhail Bahaa A. Maternal factors associated with the duration of breast feeding in
Jeddah, Saudi Arabia. Blacwell Publishing Ltd. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2003; 17. 91-96.
24. Pardue Naomi L. On The LAM – Lactational Amenorrhea Method – and Pregnancy Prevention
Mothering Fall, 1994.
25. Cui N Tang, G Li M. An Analysis of breastfeeding patterns and menses returning in Chengdu, China. J
Obstet Gynaecol Res1999. 25(4):266-70.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com