You are here

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyleri

Self-Esteem and Assertiveness Levels of Nursing and Midwifery Students

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nursing and midwifery education is a difficult and stressful process. In this process, nursing and midwifery students are expected to have a high self-confidence, to express themselves, to communicate effectively, and to be able to defend his/her herself. The population of our descriptive study, which was conducted to determine self-esteem and assertiveness levels of nursing and midwifery students, consisted of the students of Çukurova University Adana Health College. Data is collected by questionnaire to determine the socio-demographic characteristics of students, Stanley Coopersmith Self-Esteem Inventory (SEI) and Rathus Assertiveness Schedule (RAS). It has been found that 61.4% of the students had a high level of self-essteem and 70.7% of them was found to be assertive. The SEI scores of midwifery department students were higher than nursing department students (p<0.05). It has also been found that SEI is affected by the high school from which students graduate, the number of the children in the family, the place where they grew up, and the amount of monthly income they described; RAS was affected from the place where they grew up and their mothers’ educational status (p<0.05).
Abstract (Original Language): 
Hemşirelik ve ebelik eğitimi zor ve stresli bir süreçtir. Bu süreç içerisinde öğrencilerin öz güveninin yüksek olması, kendilerini ifade edebilmesi, etkili iletişim kurabilmeleri, kararlarını savunabilmeleri istenir. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeylerini tespit etmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin tümü oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen anket formu, Stanley Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) ve Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) uygulanarak toplanmıştır. Öğrencilerin %61.4’ünün benlik saygısı düzeyinin yüksek, %70.7’sinin atılgan olduğu saptanmıştır. Ebelik bölümü öğrencilerinin BSÖ ortalamasının hemşirelik bölümü öğrencilerinin ortalamasından yüksek olduğu (p<0.05), BSÖ ortalamasının mezun olunan lise, ailedeki çocuk sayısı, hayatın büyük bir bölümünün geçirildiği yer, ortalama aylık gelirlerini tanımlama biçiminden, RAE ortalamasının ise öğrencilerin hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri yer ile annenin eğitim durumundan etkilendiği saptanmıştır (p<0.05) .
22-33

REFERENCES

References: 

1. Çam O, Khorshid L, Özsoy S A. Bir hemşirelik yüksekokulundaki öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi. Hemşirelik Araştırma Dergisi 2000 Ağustos;1: 33-40.
2. Begley CM, Glacken M. Irish nursing students’ changing levels of assertiveness during their pre-registration programme. Nurse Education Today [online]. 2004;24:7501-510.URL: http://www.sciencedirect.com May 15, 2007.
3. Kutlu Y, Buzlu S, Sever A D, Batmaz M, Pektekin Ç. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin 4 yıllık eğitim süresi içindeki atılganlık düzeyi ve benlik saygılarının araştırılması. In: IV. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu; 10-12 Eylül 1997; Kıbrıs, KKTC. Çevik Matbaacılık:İstanbul; 1999.s.244 -249.
4. Pektekin Ç. İstanbul Üni. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda uygulanan eğitimin öğrencilerin davranışları ve benlik saygısı üzerine etkisi. In: III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, 8-13 Eylül; İstanbul-Türkiye. İstanbul Üni. Basımevi: İstanbul;1993.s.38-45.
5. Buzlu S. Hemşirelerde girişkenlik hakları ve beden dili. Hemşirelik Bülteni 1999;11(43-44):337-342.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal
32
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2009) 22-33
6. Timmins F, McCabe C. Nurses’ and midwives’ assertive behaviour in the workplace. Journal of Advanced Nursing [online]. 2005;51:138-45. URL: http://wwwhttp://www3.interscience.wiley.com/journal/118698683/issue.Jan... 15, 2007.
7. Üstün B. Hemşirelerin atılganlık ve tükenmişlik düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara:1995.
8. McCartan PJ, Hargie ODW. Assessing assertive behaviour in student nurses: A comparison of assertion measures. Journal of Advanced Nursing [online]. 1990;15:121370-1376.URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/119378709/issue. January 15, 2007.
9. Timmins F, McCabe C. Teaching assertiveness to undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice[online]. 2003;3:130-42.URL: http://www.sciencedirect.com January 18, 2007.
10. Özdağ Ş. Psikodrama gruplarının hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı atılgan davranış empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara:1999.
11. Yalım E. Yüksekokul öğrencilerinde benlik saygısının akademik başarı ve ana – baba ile iletişime etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, Kocaeli:2001.
12. Sasat S, Burnard P, Edwards D, Naiyapatana W, Hebden U, Boonrod W, Arayathanitkul B, Wongmak W. Self-esteem and student nurses: A cross-cultural study of nursing students in Thailand and the UK. Nursing & Health Sciences [online]. 2002;4:1-29-14.URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/120771525/issue.February 20, 2007.
13. Begley CM, White P. Irish nursing students’ changing self-esteem and fear of negative evaluation during their preregistration programme. Journal of Advanced Nursing [online]. 2003;42:4390-401.URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/118883346/issue. January 15. 2007.
14. Lo R. A longitudinal study of percieved level of stress, coping and self-esteem of undergraduate nursing students: An Australian case study. Journal of Advanced Nursing [online]. 2002;39:2119-126. URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/118952788/issue.January 20, 2007.
15. Öz F. Sağlık alanında temel kavramlar. Ankara: İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ; 2004.
16. Sanford LT, Donovan ME. (Çev: Katlan, S.) Kadınlar ve Benlik Saygısı. Ankara: HYB Yayıncılık; 1999.
17. Du Toit D. A sociological analysis of the extent and influence of professional socialization on the development of a nursing identity among nursing students at two universities in Brisbane, Australia. Journal of Advanced Nursing [online]. 1995;21:1164-171.URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/119248349/issue.April 28, 2007.
18. Suikkala A, Leino-Kilpi H. Nursing student-patient relationship: A review of the literature from 1984 to 1998. Journal of Advanced Nursing [online]. 2001;33:142-50.URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/120713572/issue.April 28, 2007.
19. Ohlen J, Segesten K. The professional identity of the nurses. Concept analysis and development. Journal of Advanced Nursing [online]. 1998;28:4720-727.URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/119123290/issue.September 20, 2007.
20. Özcan A. Hemşire-hasta ilişkisi ve iletişim. 2. Baskı. Ankara, 2006.s. 229-256.
21. Randle J. The effect of a 3-year pre-registration training course on student’s self esteem. Journal of Clinical Nursing [online]. 2001;10:2293-300. URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/119022848/issue. February 10, 2007.
22. Randle J. Changes in self-esteem during a 3-year pre-registration diploma in higher education (nursing) programme. Journal of Clinical Nursing [online]. 2003;12:1142-143.URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/118847556/issue. June 15, 2007.
23. Arthur D, Thorne S. Professional self-concept of nurses: A comperative study of four strata of nursing students in a Canadian university. Nurse Education Today [online]. 1998;18:5380-388.URL: http://www.sciencedirect.com January 18, 2007.
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyleri
Self-Esteem and Assertiveness Levels of Nursing and Midwifery Students
33
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2009) 22-33
24. Arthur D. Measuring the professional self-concept of nurses: A critical review. Journal of Advanced Nursing [online]. 1992;17:6712-719.URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/119330325/issue.January 15, 2007.
25. Yılmaz S. Atılganlık eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin atılganlık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum:2005.
26. Turan N, Tufan B. Coopersmith benlik saygısı envanteri’nin (SEI) geçerlik-güvenirlik çalışması. In: 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi; 1987; İstanbul-Türkiye, 816-817.
27. Voltan N. Rathus Atılganlık Envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikoloji Dergisi 1980; (10):23-25.
28. Kahriman İ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygıları ve atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (Elektronik Dergi) 2005 9(1):124-32.URL: http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/dergi. Ocak 20, 2007.
29. Yılmaz S. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,Erzurum:2000.
30. Yıldız S, Erdim L. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin ilk-orta öğrenim deneyimlerinin sınav kaygıları ve benlik saygıları ile iliksi. In: IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu; 10-12 Eylül 1997; Kıbrıs, KKTC. Çevik Matbaacılık:İstanbul;1999.s.229-233.
31. Batmaz M, Buzlu S, Kutlu Y, Pektekin Ç. İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları hemşirelik programı son sınıf öğrencilerinin girişkenlik düzeyi ve benlik saygısının araştırılması. Hemşirelik Bülteni 1999;11(43-44)173-183.
32. Sever AD, Hotun N, Sabuncu H, İşsever H. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin benlik saygıları ve ruhsal durumlarının araştırılması. Hemşirelik Bülteni 1993; 7: 95-101.
33. Ünsar S, İşsever H. Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Hemşirelik Forumu 2003 Ocak-Şubat; 6(1):7-11.
34. Terakye G. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinde benlik saygısı ve ruhsal durum etkileşiminin değerlendirilmesi. In: XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları;1989; Mersin, Türkiye. UDK Yayınları:Ankara; 1989.s.144-146.
35. Aştı N, Bilgin H. Hemşirelik yüksekokulu ile diğer üniversiteli kız öğrencilerde benlik saygısının karşılaştırılması. In: IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu; 10-12 Eylül 1997; Kıbrıs, KKTC. Çevik Matbaacılık:İstanbul;1999.s.250-258.
36. Burnard P, Hebden U, Edwards D. Self-esteem and student nurses: An account of a descriptive study. Nursing & Health Sciences [online]. 2001; 3:19-13.URL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/118985107/issue. January 18, 2007.
37. Çam O, Khorshid L, Özsoy S A. Öğrencilerin çalışma davranışı, sınav kaygısı ve benlik saygısının başarı düzeyine etkisinin incelenmesi. In: VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi; 14-16 Mayıs 1998; Ankara, Türkiye. Delta Basım: İstanbul;1998.s.355-361.
38. Yörükoğlu A. Gençlik çağı. 11. Baskı, İstanbul: Özgür Yayınları; 2000.
39. Çam O, Karaaslan A. Öğrenci hemşirelerin girişkenlik ve kişilerarası ilişki tarzlarının eğitim süreçleri içinde longitudinal olarak incelenmesi. In: I. Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi; 29 Ekim-2 Kasım 2000; Antalya, Türkiye. 2001.s.165-170.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com