You are here

“SOSYAL FİZİK KAYGI ENVANTERİ”NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

RELIABILITY AND VALIDITY OF “SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY SCALE”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to test the reliability and validity of the “Social Physique Anxiety Scale (SPAS)” for 14-25 years old Turkish students. 491 female (Xage=17.17±3.05 koymuşyears) and 514 male (Xage=17.33±3.36 years) total 1005 students voluntarily participated in this study. SPAS is a 12-item self-report inventory developed to measure the construct of social physique anxiety. SPAS and “Berscheid, Walster and Bohrnstedt Body Image Satisfaction Questionnaire (BISQ)” were administered to 1005 participants. SPAS was also administered to randomly selected 71 females and 67 males from total of 1005 with two week interval for testing the test-retest reliability of SPAS. Principal Component Factor Analysis showed that two factors explain %44.86 of whole scale for 1005 students. Pearson Product Moment Correlation coefficient was used to test the criterion related validity between SPA and BIS scores. The correlations coefficients were negative and ranged between 0.43 and 0.57. Test-retest correlation coefficients of Factor 1 & Factor 2 were 0.80 for girls and 0.76 & 0.77 for boys respectively. Test-retest correlation coefficient of full scale was 0.88 for girls and 0.77 for boys. Internal consistency coefficients in two factor construction were 0.77 (Factor 1) & 0.69 (Factor 2) for girls and 0.75 (Factor 1) & 0.68 (Factor 2) for boys. In the fullscale construction internal consistency coefficients were 0.81 for girls and 0.77 for boys. It can be concluded that “Social Physique Anxiety Scale” is reliable and valid for 14-25 yearold Turkish students.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı “Sosyal Fizik Kaygı Envanteri (SFKE)”nin 14-25 yaşları arasındaki Türk öğrencileri için geçerliğini ve güvenirliğini test etmektir. Çalışmaya, 491 kız (Xyaş=17.17±3.05 yıl) ve 514 erkek (Xyaş=17.33±3.36 yıl) toplam 1005 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Oniki maddeden oluşan SFKE bireylerin fiziksel görünüşlerinin başkaları tarafından değerlendirilirken hissettikleri kaygıyı ölçmek için geliştirilmiştir. 1005 katılımcıya SFKE ve “Beden Bölgeleri ve Özellikleri Hoşnut Olma Ölçeği (BİHÖ)” uygulanmıştır. SFKE’nin testtekrar test güvenirliğini tespit etmek için SFKE rastgele seçilen 71 kız ve 67 erkek katılımcıya iki hafta ara ile uygulanmıştır. SFKE’nin maddelerine uygulanan Temel Bileşenler Faktör analizinde ortaya çıkan 2 faktörün varimaks dönüştürmesi sonrasındaki örüntülerine göre 1005 öğrenci için maddeler envanterin %44.86’sını açıklamaktadır. Aracın ölçüt geçerliğini test etmek için SFKE ve BİHÖ puanları arasında hesaplanan Pearson Çarpım Momentler Korelasyon katsayısı 0.43 ile 0.57 arasında değişirken, ilişkinin yönü negatiftir. Envanterin testtekrar test korelasyon katsayısı kızlarda iki faktörlü yapıda faktör 1 ve 2 için 0.80, erkeklerde faktör 1 için 0.76 ve faktör 2 için ise 0.77 olarak bulunmuştur. Tüm ölçek için hesaplanan test-tekrar test korelasyon katsayısı kızlarda 0.88 ve erkeklerde 0.81 bulunmuştur. İç tutarlık katsayısı, iki faktörlü yapıda kızlarda faktör 1’de 0.77 ve faktör 2’de 0.69, erkeklerde faktör 1’de 0.75 ve faktör 2’de 0.68, tek faktörlü yapıda ise kızlarda 0.81 ve erkeklerde 0.77 olarak saptanmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda Sosyal Fizik Kaygı Envanteri’nin 14-25 yaş grubundaki Türk öğrenciler için geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir

REFERENCES

References: 

Alpar, R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı
İstatistik. (2. Baskı). Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntem, Teknik ve İlkeleri. (3. Baskı)
Ankara: Pegem A Yayınları.
Berscheid. E., Walster, E. & Bohrnstedt, G.
(1973). The happy American body: A
survey report. Psychol Today, 7, 119-
131.
Davis, C. & Cowles, M. (1991). Body image
and exercise: A study of relationships
and comparisons between physically
active men and women. Sex Roles,
25, 33-44.
Eklund, R.C., Kelley, B. & Wilson, P. (1997).
The social physique anxiety scale:
Men, women, and the effects of the
18
Mülaz›moğlu Ball›, Aşç›
modifying item. J Sport Exercise Psy,
19, 188-196.
Eklund, R.C., Mack, D. & Hart, E. (1996).
Factorial validity of the social
physique anxiety scale for females. J
Sport Exercise Psy, 18, 281-295.
Finkenberg, M.E., DiNucci, J.M., McCune,
S.L. & McCune, E.D. (1993). Body esteem
and enrollment in classes with
different levels of physical activity.
Percept Motor Skill, 76, 783-792.
Gökdoğan, F. (1988). Orta öğretime devam
eden ergenlerde beden imajından
hoşnut olma düzeyi. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Hart, E.A., Leary, M.R. & Rejeski W.J. (1989).
The measurement of social physique
anxiety. J Sport Exercise Psy, 11, 94-
104.
Isogai, H. (1995). Gender differences in
social physique anxiety. J Sport Exercise
Psy, 5, 61-74.
Isogai, H., Brewer, B.W., Cornelius, A.E.,
Komiya, S., Tokunaga, M. & Tokushima,
S. (2001). Cross-cultural validation
of the social physique anxiety
scale. Int J Sport Psychol, 32, 76-87.
Martin, K.A. & Mack, D. (1996). Relationships
between physical self-presentation
and sport competition trait anxiety: A
preliminary study. J Sport Exercise
Psy, 18, 75-82.
Martin, K.A., Rejeski, W.J., Leary, M.R.,
McAuley, E. & Bane, S. (1997). Is the
social physique anxiety scale really
multidimensional? Conceptual and
statistical arguments for unidimentional
model. J Sport Exercise Psy,
19, 359-367.
McAuley, E. & Burman, G. (1993). The social
physique anxiety scale: Construct
validity in adolescent females. Med
Sci Sport Exer, 25, 1049-1053.
Molt, R.W. & Conroy, D.E. (2000). Validity
and factorial invariance of the social
physique anxiety scale. Psychology
and Social Sciences, 32, 1007-1017.
Molt, R.W. & Conroy, D.E. (2001). The social
physique anxiety scale: Cross validation,
factorial invariance, and latent
mean structure. Measurement in
Physical Education and Exercise
Science, 5(2), 81-95.
Petrie, T.A., Diehl, N., Rogers, R.L. & Johnson,
C.L. (1996). The social physique
anxiety scale: Reliability and construct
validity. J Sport Exercise Psy, 18,
420-425.
Spink, K.S. (1992). Relation of anxiety about
social physique to location of participation
in physical activity. Percept
Motor Skill, 74, 1075-1078.
Tabchnick, B.G. & Fidell, L.S. (1996). Using
Multivariate Statistics. (3rd edition)
New York: Harper Collins.
Waite, B.T, Gansneder, B. & Rotella, R.J.
(1990). Sport specific measure of
self-acceptance. J Sport Exercise
Psy, 12, 264-279.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com