You are here

Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Akademisyenlerin Olimpiyat Oyunları Hakkındaki Görüşleri

The Views of Physical Education Teachers and Academicians About Olympic Games

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study the views of physical education teachers and academicians who are working at Sport Sciences departments of universities about Olympics Games are investigated. 109 physical education teachers and 47 academicians are participated in this study. According to the results, % 89.7 of those subjects admitted that they could easily explain the meaning of the Olympic Rings. 74.4 percent of the participants knew the host country for the 2012 Olympic Games. The proportion of the participants, who think that one of the reasons why Istanbul can not be the host city for the next Olympic Games is civilization conflict, is 33 percent. 70.5 percent of those participants think that their knowledge about Olympics is enough for their pupils and environment. The proportion of the participants who follows the activities of Turkish National Olympic Committee is % 23.1. The proportion of the participants who know who is the founder of the modern Olympics is % 65.4. % 65.1 percent of the participants think that the main reason why Istanbul wasn’t accepted for the next Olympic Games is the people who are not close to sport culture. The proportion of the participants, who think that Turkish National Olympic Committee is working efficiently in spite of all difficulties, is % 6.8. The proportion of the participants, who think that sport federations have already made the substructure of Olympic Games, is % 9. The proportion of the participants, who think that the acceptance of Istanbul for the following Olympic Games would be only a dream, is % 39.7. The percentage of the participants, who think that before giving priority to Olympic Games preparations, primary physical education class hours and curriculum should be renewed completely, is % 91. According to the findings of the study, it can be said that physical education teachers’ and academicians’ views about Olympic Games are generally constructive. However participants’ disinterest to Turkish National Olympic Committee’s activities, and the view that sport federations didn’t complete the necessary substructure preparations for Olympic games and that acceptance of Istanbul for Olympic Games will remain as a dream, having a high ratio, is one of the most prevalent findings of the study to assess. It could be thought that if physical education teacher training institutions apply the subject matters of Olympics and Olympism at the undergraduate level as effective as the graduate level, physical education teachers’ lack of knowledge and their worries about these subject matters may be overcame. At the end of the article, the findings of the study are discussed regarding the possible contributions of physical education teachers and academicians for organizing the Olympic Games in Istanbul.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada beden eğitimi öğretmenleri ve spor bilimleri alanında görev yapan akademisyenlerin, Olimpiyat Oyunları hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmaya 109 beden eğitimi öğretmeni ve 47 akademisyen katılımcı iştirak etmiştir. Katılımcıların % 89.7’lik kısmı olimpiyat halkalarının ne anlama geldiğini rahatlıkla açıklayabileceklerini ifade etmişlerdir. 2012 olimpiyatlarının hangi şehirde yapılacağını bilen katılımcı oranı % 74.4’tür. İstanbul’un Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapamamasının sebeplerinden birinin medeniyetler çatışması olduğunu düşünen katılımcı oranı %33.3’tür. Katılımcıların % 70.5’i olimpiyat hakkındaki bilgi birikimlerinin öğrencilerine ve çevresine katkı sağlayabilecek seviyede olduğunu düşünmektedir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) faaliyetlerini takip eden katımcı oranı % 23.1 iken, modern olimpiyatlarının kurucusunun kim olduğunu bildiklerini ifade eden katılımcı oranı % 65.4’tür. İstanbul’un Olimpiyat oyunlarına kabul edilmemesinin en büyük nedeninin toplumdaki bireylerin spor kültüründen uzak olmaları olduğunu düşünen katılımcıların oranı % 65.1’dir. TMOK’nın tüm zorluklara rağmen verimli şekilde çalıştığını düşünen katılımcıların oranı % 6.8 iken, Olimpiyat Oyunları için federasyonların gerekli alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdiğini düşünen katılımcıların oranı % 9.0’dır. Katılımcılardan % 79.5’lik kısmı futbol ve spor medyasının toplumu diğer spor faaliyetlerinden uzaklaştırmakta olduğunu düşünmektedir. İstanbul’un Olimpiyat oyunlarına kabul edilmesinin sadece bir hayal olarak kalacağını düşünen beden eğitimi öğretmeni ve akademisyenlerin oranı % 39.7’dir. Olimpiyat Oyunları çalışmalarından daha önce, ilköğretim beden eğitimi ders saatlerinin ve müfredatın tümüyle yenilenmesi gerektiğini düşünen katılımcıların oranı % 91.0’dır. Çalışma bulgularına göre beden eğitimi öğretmenlerinin ve akademisyenlerin Olimpiyat Oyunları hakkındaki görüşlerinin genel anlamda yapıcı olduğu söylenebilir. Ancak katılımcıların TMOK’nın faaliyetlerine ilgisiz olması, federasyonların Olimpiyat oyunları için gerekli alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmediğini ve İstanbul’un Olimpiyat Oyunlarına kabul edilmesinin sadece bir hayal olarak kalacağını düşünen katılımcı oranının yüksek olması değerlendirilmesi gereken önemli bulguların başında gelmektedir. Beden eğitimi öğretmeni yetiştiren kurumların Olimpiyat ve Olimpizm konularını yüksek lisans programlarında uyguladıkları gibi lisans programlarında da etkin şekilde uygulamaları, beden eğitimi öğretmenlerinin bu konudaki bilgi eksikliklerini ve bazı kaygılarını gidereceği düşünülebilir. Araştırmanın sonunda, elde edilen bulgular Olimpiyat Oyunlarının ülkemizde gerçekleşmesinde beden eğitimi ve akademisyenlerin olası katkıları boyutunda tartışılmıştır.
5-15

REFERENCES

References: 

1. Atalay M. (2004). Uluslararası Olimpik Akademide
Görev Alan Çeşitli Ülke Temsilcilerinin, Dünyada
Olimpizm Düşüncesinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik
Görüşlerinin Analizi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
2. Dunne D.W. (2000). Be fit for life, education world. 15
Mayıs 2009, http://www.educationworld.com/a_curr/
curr221.shtml.
3. Ekici S, Soyer F, Özmaden M. (2000). 1. Gazi Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi: Beden eğitimi
öğretmenlerinin ders dışı etkinlikleri üzerine bir
araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi.
4. Erdem S. (1997). 2004 Olimpiyatlarını kazanmak
İstanbul’u kazanmaktır. 13 Mayıs 2009, http://www.
turkiye.net/serdem/olimpiyat.htm.
5. GSGM (T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire Başkanlığı).(1991).
Olimpizm ve İnsan, Ankara.
6. Güçlü M. (2001). Olimpiyat oyunları ve spor
sponsorluğu. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3),
223-239.
7. Güzel P. (2007). Uluslararası Spor Organizasyonlarının
Olimpik Eğitimin Yaygınlaştırılması İle İlgili Etkileri: 23.
Üniversite Yaz Oyunları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Celal Bayar Üniversitesi.
8. Hergüner B. (2002). Sporun Uluslararası İlişkilere
Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul
Üniversitesi.
9. IOC (International Olympic Committee). (2004).
Olympic Charter. Lausanne.
10. Karasar N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi:
Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 4. Baskı.
11. Keskin A. (2007). 2000-2012 Yılları Arasında
Düzenlenen ve Düzenlenecek Olan Modern Olimpiyat
Oyunlarına Ev Sahipliği Yapmak İçin Aday Olan
50 Şenduran, Donuk
Şehirler, Seçim Kriterleri ve İstanbul Açısından
Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar
Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
12. Kılıç H. (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
Olimpiyatlar Hakkındaki Farkındalığı. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi.
13. Loland S. (2006). Olympic sport and the ideal of
sustainable development. Journal of The Philosophy
of Sport, 33, 144-156.
14. Parry J. (2006). Sport and olympism: universals and
multiculturalism. Journal of The Philosophy of Sport,
33, 188-204.
15. Raubitschek AE. (1988) .The panhellenic idea and the
Olympic Games. (W. Raschke, Ed.), The Archaeology
of the Olympics, (s.35-37). Madison: University of
Wisconsin Press.
16. Reid H. (2006). Olympic sport and its lessons for
peace. Journal of The Philosophy of Sport, 33, 205-214.
17. Serdaroğlu M. (2002). Olimpiyat Tarihi ve Türkiye’nin
Olimpiyatlardaki Durumu. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi.
18. TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi). (1988).
Olimpik Hareket. İstanbul: Hürriyet Gazetesi Matbaası.
19. TMOK. (1997). Olimpik Antlaşma. İstanbul: TMOK
Yayını. Ana Basım.
20. TMOK. (1997). TMOK Tarihi. İstanbul: Ana Basım.
21. TMOK. (2004). Official Report of The İstanbul. TMOK
Yayını.
22. Ural A, Kılıç İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve
Spss ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com