You are here

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI

THE ATTITUDES O F PHYSICAL EDUCATOR CANDIDATES TOWARD TEACHING PROFESSION

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The study has been carried out in order to examine the attitudes of stedents toward teaching profession in the Department of Physical Education and Sports in Educational Faculty. In the evaluation process, Askar and Erden's "The Attitudes Scale Toward Teaching Profession" was used. 10 item scale was given to 216 student in the department. It has been provided that these is a significant relationship between the attitudes of the students toward teaching profession and sex, mother's job, department preferance priority, and the reasons of department preferance. On the other hand, there is no statistically meaningful relationship between the attitudes of the students towards teaching profession and the attending class. Level, graduated lycee types, lycee graduation degrees, father's job, parents education degrees, and being teachers in the family
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Beden Eğitimi öğretmeni adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırmada, Aşkar ve Erden (1987) tarafından geliştirilen "C^retmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmış ve 216 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının, cinsiyete, anne mesleğine, bölüm tercih sırası ve bölüm tercih nedenlerine göre değiştiğini ortaya koymaktadır. Buna karşın, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar, öğrencilerin sınıflarına, mezun oldukları lise tipine, lise bitirme derecesine, baba mesleğine, anne-baba eğitimlerine ve ailede öğretmen bulunma durumuna göre farklılaşmamaktadır.
10-26

REFERENCES

References: 

Aksarkaya, Ersin (1981). Bulunduğu kaynak: Tekindal, Satılmış. "Okula İlişkin Tutum ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki". Çağdaş Eğitim 13,139:29-33, Aralık 1988.
Ailen, D.VVand J.M. Cooper. "Massachusetts Model Elementary Teacher Ed¬ucation Program". Journal of Research and Development in Education.
21:31-35,1969.
Arseven, Ali D. "Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Prestiji". Çağdaş Eğitim. 14,145:25-32, Haziran 1989.
Aşkar, Petek ve Münire Erden. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları". Marmara Ün. 1. Ulusal Eğitim Sempozyumu.
İstanbul; 24-30 Kasım 1986.
"Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği". Çağdaş Eğitim. 12,121:8-11, 1987.
Aşkar, Petek ve Süleyman Çelenk. "İlkokula Öğretmen Yetiştiren (Eğitim Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları) Konusunda Yapılan Araştırma". Çağdaş Eğitim. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 1988-1989
Barnett, C.R. (1976). Bulunduğu kaynak: Kuzgun, Yıldız. Mesleki Rehber-
25
Spor Bilimleri Dergisi
liğin Bireylerin Yetenek ve ilgilerine Uygun Meslekleri Tanımalarına Etkisi. Ankara: A.Ü. Eğt. Bil. Fak. Yayını, No: 118,1982
Berberoğlu, Giray. "Kimyaya İlişkin Tutumların Ölçülmesi". Eğitim ve Bilim.
14,76:16-27, Nisan 1990.
Bloom, Benjamin S. "Affective Consequences of School Ahievement". Mastery Learning. Theory and Practice. Ed. James H. Block. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1971:13-28.
Human Characteristics and School Learning. New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1976.
Can,
Gürhan
. "Eğitim Fakültesi Lisans ve Öğretmenlik Sertifikası Programlarının Öğretmen Adaylarında Tutum Geliştirme Açısından Etkililiği". İzmir Birinci Ulusal Eğitim Kongresi. 25-27 Kasım 1991.
"Öğretmenlik Meslek Anlayışı Üzerinde Bir Araştırma (Ankara Okullarında)". Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2,1:159-170,1987.
Fesbach, N. "Student Teacher Preferences for Elementary School Pupils Varying in Personality Characteristics". Journal of Education Psychology.
60:126-132, 1969.
Good, T.L., B.J. Biddle and J. E. Brophy. Take Make Difference. New
York: Holt, Rinehart and Winston, 1975.
Köymen, Ülkü. "Eğitim Fakültelerine Öğretmen Adaylarını Seçme Yolları". U¬ludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi. 3, 1:195-204, 1988.
Kuzgun, Yıldız. Mesleki Rehberliğin Bireylerin Yetenek ve İlgilerine Uygun Meslekleri Tanımalarına Etkisi. Ankara: A.Ü. E. Bil. Fak. Yayını, No: 118; 1982.
Küçükahmet, Leyla. Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayını, 1976.
Nunnally, J.C. {1978). Bulunduğu kaynak: Aşkar ve Erden. Çağdaş Eğitim. 12,121:8-11, 1987
Saracaloğlu, Asuman Seda. "Fen ve Edebiyat Fakülteleri Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları". İzmir Birinci Ulusal Eğitim Kongresi. 25-27 Kasım 1991.
Tekindal, Satılmış. "Okula İlişkin Tutum ile Akademik Başarı Arasındaki llişkii". Çağdaş Eğitim. 13,139:29-33, Aralık 1988.
Temel, Ali. "Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin 'Öğretmenliğe İlişkin Tu-tumları'na Öğretmenlik Formasyon Programlarının Etkisi". Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1,3:180-192, Ocak 1990.
Turgut, Fuat. Tutumların Ölçülmesi. Ankara: H.Ü. Yayını (Teksir) No: 7, 1977.
Uysal, Şefik. Bireysel ve Toplumsal Faktörlere Göre Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimleri. Ankara: A.Ü. Eğt. Fak. Yayını, No: 12,1970.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com