You are here

İSLAM MEDENİYETİNİN YENİDEN İNŞASI

Reconstruction Of Islamic Civilization

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
There is a deep-seated relationship between the concepts of culture and civilization, which, in fact, feed and is fed by each other. We have to generate culture first before we can speak of constructing civilization. Civilisation is acknowledged to be universalisation of culture. Therefore, once a culture generated by a particular society has begun to be imitated by others, it means this culture has been universalized, and so has Islam. That is, Islam has constructed its own civilisation, which is recognised as Islamic Civilisation across the world. Islamic Civilization has a long history throughout which it has been both an effective and prevailing one. It is known to have remained so for centuries before it finally lost its superiority to the Western Civilization. The present article discusses whether or not Islamic Civilization can reconstruct its splendour and superiority in the face of Western Civilization. As answers are being sought, it is emphasised that Islam has this dynamism in its essence, and that such a reconstruction is not improbable.
Abstract (Original Language): 
Kültür ve medeniyet kavramları arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu iki kavram birbirini besler. Medeniyet inşa edebilmeniz için kültür üretmeniz gerekir. Medeniyet kültürün evrenselleşmiş halidir. Bir toplumda üretilen kültür başka toplumlar tarafından da taklit edilmeye başlanırsa o kültür evrenselleşmeye başlamış demektir. İslam da bir medeniyet inşa etti. Bunun adı İslam Medeniyeti idi. Tarih içerisinde uzun yıllar bu medeniyet etkin/hakim medeniyet oldu. Üstünlüğünü devam ettirdi. Ancak, gelinen süreçte bu üstünlüğünü Batı Medeniyetine bırakmış durumdadır. İşte bu bağlamda, bu makalede; İslam Medeniyeti Batı medeniyeti karşısında yeniden üstün/hakim medeniyet olabilir mi? Sorusuna cevap aranırken, İslam’ın özünde bu dinamizmin var olduğu ve bunun mümkün olabileceği ifade edilmektedir.

REFERENCES

References: 

Demir, Ömer, Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ağaç Yay. 2. Baskı, İstanbul,
1993.
Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Yay. 4. Bs. İstanbul, 1984.
Kirman; Mehmet Ali, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, s. 147, Rağbet Yay. İstanbul,
2004.
Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay, derya Kömürcü, s. 442,
Bilim ve sanat yay. Ankara, 2009.
Miquel, Andre, İslam ve Medeniyeti, Çev: Ahmet Fidan, Nahit Menteş, s. 65, Birleşik
Yay. Ankara, 1991.
Okumuş, Ejder, Din ve Kültür, s. 14, Maarif Mektepleri Yay. Ankara, 2017.
Topçu, Nurettin, Kültür ve Medeniyet, s. 16, Dergah Yay. 5. Baskı. İstanbul, 2010
Türkdoğan, Orhan, Değişme Kültür ve sosyal Çözülme, s. 23, Birleşik Yay. İstanbul,
1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com