You are here

TASAVVUF İLMİNDE HZ. PEYGAMBERİN ROLÜ

The Role Of The Prophet Muhammad In The Knowledge Of Sufısm

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This paper presents the role and influence of the Prophet Muhammad onthe knowledge of Sufism. The main mortar, which composes of the Sufi knowledge, (ilm) is Qur’an-the words of Allah, the sayings as well as conditions and states of His Prophet (peace be upon him). Therefore, the sayings and conditions of the Sufis always spread the smell of Qur’an and sunnah. The Sufis endeavor to live and understand these two values in every aspect of their lives. While they reflect on Qur’an and ensure familiarity with it, they live through the truth (haqiqat)of the addressing oftheGod Almighty “… indeed, you are of a great moral character.” According to the Sufi perspective, the decrees of Allah’s book could only be understood perfectly through the sunnah of the Prophet by the humanbeing comprehension. For this reason, the sayings and practices of the Prophet are themselves the divine knowledge (ilm), which establish the norm of Muslim’s behavior at every stage. In brief, the Sufis obtain their knowledgeby being with Allah and observing the created object through following the way just like the Prophet does.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Hz. Peygamber’in tasavvuf ilmi üzerindeki rolü ve tesiri ele alınmaktadır. Tasavvuf ilminin oluşmasında temel harç, Allah’ın kelâmı olan Kur’ân ve Peygamber’inin (s.a.s.) söz ve hâlleridir. Bundan dolayı sûfîlerin söz ve hâllerinden de daima Kur’ân’ın ve sünnetin kokusu yayılır. Sûfîler, bu iki değeri, hayatlarının her yönünde anlamaya ve yaşamaya çaba göstermektedirler. Onlar, Kur’ân üzerinde tefekkür edip onunla ünsiyet kurarken, O yüce kelâmın, Peygambere “Sen yüce bir ahlâk üzerindesin” hitabının hakikatiyle hâl yaşarlar. Tasavvufî anlayışta, Allah’ın “Kitab”ının hükümleri, ancak Peygamber’in (s.a.s.) “sünnet”iyle insan idrakine kâmil anlamda ulaşır. Bu yüzden Peygamberin söz ve fiilleri, Müslüman’ın her seviyedeki davranışının normunu teşkil eden ilâhî ilmin kendisidir. Kısacası sûfîler ilimlerini tıpkı Hz. Peygamberin takip ettiği yolla Allah’la hemhâl olarak ve yaratılan eşyayı müşâhede ederek kazanırlar.

REFERENCES

References: 

Bursevî, İsmail Hakkı, Şerh-i Salavât-i İbn Meşîş, haz. Nedim Tan, İz Yayınları,
İstanbul 2010.
Chittick, William, The Sufi Path of Knowledge Ibn al-'Arabi's Metaphysics of
Imagination Albany, State Univestiy of New York Press 1989.
Cîlî, Abdülkerîm, el-Kemâlâtu’l-İlâhiyye, Kahire 1997
Fârâbî, Kitâbu’l- mille, Dâru’l- Maşrık, Beyrut ts.,
el-Gazâlî, Ebu Hamid Muhammed, İhyauUlûmiddin, Beyrut 1983.
_____________, el-Munkızmine’d-dâlâl, Mecmu’âtu’r-resâil el-imam el-Gazâlî,
Beyrut 1996.
______________, Risâletü’l-ledünniyye, Mecmû’atu’r-resâil içinde, thk. İbrahim
Emin Muhammed, Mektebetü’t-tevfîkiyye, Mısır 1328.
______________, Minhâcü’l-âbidîn ilâ cenneti rabbi’l-âlemin, thk. Mahmud
Mustafa Halâvî, Beyrut 2001.
______________, el-Mutasfâminilmi’lusûl, Mektebetü’t-tevfîkiyye, Mısır 1328.
____________, Miyâru’l-‘ilim, Mecmu’âtu’r-resâil içinde, thk. İbrahim Emin
Muhammed, Mektebetü’t-tevfîkiyye, Mısır 1328.
Geylânî, Abdülkâdir, Sırru’l-Esrâr ve Mazharu’l-EnvârfîmâYuhtâcu, thk. Halid
Muhammed, Dâru’s-Senâbil, Dımeşk 1994.
Hâkim, Suad, el-Mücemü’s-Sûfiyye, el-Hikmetü fî Hûdûdi’l-Kelime, Beyrut 1981.
el-Isbahânî, Ebû Nuaym, , Hilyetü’l-Evliyâ, Mektebetu’l-Hânci, Kahire 1987
el-Isfahanî, Ragıb, el-Müfredâd fî garibi’l-Kur’ân, İstanbul 1986.
Izutsu,Toshiko, İslamın Mistik Düşüncesi, İz Yayıncılık, İstanbul 2000.
İbn Acîbe, Ahmed el-Hasenî, el-Bahru’l-medîd fî tefsîru’l-Kur’ân’il Mecîd, I-VI, thk. A.
Abdullah el-Kureşî Raslân, Kahire 1999.
İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn, Fütûhât-ı Mekkiyye, Beyrut 1998.
el-Kârî, Ali, el-Esrâru’l- merfû’a fi’l-ahbâri’l-mevdû’a thk. Muhammed b. Lütfî es-
Sabbâğ, 2. Baskı, Beyrut 1986.
el-Kelâbâzî, Muhammed b. İbrahim, et-Ta’arruf, Beyrut 1992.
el-Mekkî, Ebû Tâlib, Kûtu’l-Kulûb, thk. Nesib Mekârin, Beyrut1995
Mevlânâ, Muhammed Celâleddîn-i Rûmî, Fîhî Mâ Fîh, çev. Avni Konuk, İz Yayınları,
İstanbul 1999.
_____________, Mesnevî-i Şerif, çev. Veled İzbudak, Konya Büyükşehir Belediyesi
Yayınları, Konya 2004.
el- Muhâsibî, Hâris b. Esed, er-Riâye lihukukillah, Kahire 1962
es-Sülemî, Abdurrahman, Tabakatü’s-Sûfiyye, thk. Nureddîn Şerîbe, Halep 1986.
Şarânî, Abdulvahhab, el-Envâru'l-kudsiyye fî ma'rifeti kavâdi's-sûfiyye, Kahire 1987
30 | Tasavvuf İlminde Hz. Peygamberin Rolü
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 22, Sayı 37, Ocak–Haziran 2017
Şebüsterî, Mahmûd-ı, Gülşen-i Râz, haz. Abdülbaki Gölpınarlı, İş Bankası Yayınları,
İstanbul 2011.
Şirvanî, Seyyid Yahya, Şifaü’l-esrâr, haz. Mehmet Rıhtım, Sufi Kitap, İstanbul 2011.
Takane, Ahmed, Baba Tahirê Hemedânî, Jiyan û Berhemî, Aras Yayınları, Erbil 2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com