You are here

AHMET YESEVTDE HÜRRİYET KAVRAMI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Freedom is an indispensable phenomen for humanbeing. Mystical freedom, on the other hand, ist the position (magam) of reaching to Allah. Ahmad Yasawi, focused on the importance legal side of the freedom and of mystical freedom as well.
Abstract (Original Language): 
Hürriyet; insanın vazgeçemediği bir olgudur. Tasavvufî hürriyet ise, Allah'ı bulma ve her konuda teslim olma makamıdır. Ahmet Yesevi, hürriyeti tasavvufî ve dünyevî manada değerlendirmiştir.

REFERENCES

References: 

AFİFİ, Ebu'l Ala, Tasavvuf, Terc. Ekrem Demirli, Abdullah Kartal, İz Yayıncılık, İst. 1996.
BAŞGİL, A. Fuat, Demokrasi Yolunda, İst, 1961.
HAMEL, Walter, Din ve Vicdan Hürriyeti, Trc. Servet Armağan, Yeni Asya Yay. İst, 1973.
KUŞEYRİ, Kuşeyri Risalesi, Haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yay. İst.
ORİNOV, Abdulla, " Ahmed Yesevi" Ahmed Yesevi, Divân-ı Hikmet (Hikmetler) Haz. İbrahim Hakkulov, Taşkent Gafir Gulam Edebiyat ve Sanat Neşriyatı, Taşkent. 1991.
TEMREN, Belkıs, Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995.
TUSİ, Ebu Nasr Serrâc, el-Lüma, Terc. H. Kâmil Yılmaz,
Altınoluk Yay. İst. 1996.
YESEVİ, Ahmed. Divân-ı Hikmet, Emel Esin Nüshası, Tek-Esin Vakfı (Müze No: 55)
YESEVİ, Ahmed, Divân-ı Hikmet, Emel Esin Nüshası, Haz. Yusuf Azmun, Tek-Esin, Türk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yay. İst. 1994.
YESEVİ, Ahmed. Divân-ı Hikmet (Hikmetler) Haz.
İbrahim Hakkulov, Çeviren, Erhan Sezai Toplu, Milli Eğitim
Bakanlığı Yay. İst. 1995.
YESEVİ, Ahmed, Divân-ı Hikmet, Haz. Hayati Bice, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Ankara, 1993.
YESEVİ, Ahmed. Divân-ı Hikmetten Seçmeler, Haz. Kemal Eraslan, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1983.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com