You are here

Çağımızda Kur'an'ın Tefsiri Konusu Üzerinde Bazı Mülahazalar

Some considerations on the interpretation of the Qur'an in modern times

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Qur'an is guide for everyone. its guidance is generally about belief, worship, social life and ethic. This, requires an understanding of Qur'an completely. Also interpreting and understanding of The Qur'an depends on knowledge of Arabic, Qur'anic scienses, true belief and putting into practice of it. İt is diffucult understanding and commenting on Qur'an without belief and puting into practice it.
Abstract (Original Language): 
Kur'ân bütün insanlar için bir rehberdir. Bu rehberlik genel olarak iman, ibadet, sosyal hayat ve ahlak konusundadır. Kur'ân'ın insana rehberlik yapması, onun tam manâsıyla tefsir edilmesini ve anlaşılmasını gerektirir. Kurânın tefsir edilip anlaşılması, genel olarak yeterli Arapça bilgisine, Kur'an ilimlerine vukufiyete, sağlam bir imana ve Kur'ân'ı yaşamaya bağlıdır. İman olmadan ve Kur'ân yaşanmadan, onu gönderildiği amaca uygun bir şekilde tefsir edip anlamak mümkün değildir.

REFERENCES

References: 


e
l Alûsî, Şihabü'd-Din Mahmud Ruhu'l-Maânî fi Tefsir-i'l-Kur'âni'l-Azîm ve's-Seb'i'l-Mesâni, I-X. Beyrut: Dârü'l-Fikr 1978.

Aydemir
, Abdullah, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, tarihsiz.

Aydın
, Mehmet, Kant ve İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi. Ankara: Umran Yayınları. 1981.

el-Beydavî
, Nâsiru'd-Dîn Ebî Saîd Abdullah. B. Ömer b. Muhammed eş-Şirâzî, Envâru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil. I-V. Beyrut: Müessesetü Şa'bân, tarihsiz.

Beydavî
, Nasiru'd-Din Ebi Saîd Abdullah b. Ömer, envârü't-kenzil ve esrarü't-ke'vil (Haşiyetü Şeyh Zâde kenarında). I-IV. İstanbul: İhlas Vakfı Yayınları, 1994.
• Bilmen, Ömer Nasuhi, Tefsir Tarihi. Ankara: Diyanet İşleri Reisliği Yayınları, 1955.

Cerrahoğlu
, İsmail, Tefsir Tarihi, Ankara: Fecr Yayınevi, 2010.

Cerrahoğlu
, İsmail, Tefsir Usûlü. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, 1995.
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 25, Ocak-Haziran 2011
63

el-Isfahânî
, er-Ragıb, Mu'cemu Müfredâti li Elfâzi'l-Kur'ân, Beyrut: Darü'l-Fikir, tarihsiz.

Erul
, Bünyamin, "İlk Dönem Kur'an Okumaları", VII. Kur'an Sempozyumu, Kur'an ve Müslümanlar. Ankara: Fecr Yayınevi, 2005.

Fazlurrahman
, , İslam ve Çağdaşlık, Çeviren: Alparslan Açıkgenç, M. Hayri Kırbaşoğlu, Ankara:Ankara Okulu Yayınları. 1996.

Fîru
z Abâdî, el Kamûsu'l-Muhit, Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 1993.

Hamidullah
, Muhammed, İslam Peygamberi, Çev: Salih Tuğ. İstanbul: İrfan Yayımcılık ve Ticaret, 1993
• İbn-i Kesir, İmadu'd-Din Ebu'l-Fida İsmail, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim.
I-IV. 1. Basım. Beyrut: Daru İbn Kesir,1994.
• İbn-i Miskeveyh, Ebu Ali Ahmed b. Muhammed, , Tehzibu'l-Ahlâk. Beyrut,1985.
• el Kâfiyeci, Muhyiddîn Ebû Abdillah Muhammedb. Süleyman, Kitabü't-Teysir fi Kavâid-i İlmi't-Tefsir, Neşr: İsmail Cerrahoğlu, Ankara: Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 1974.
• el-Kattân, Menna', Mebâhis fi Ulûmi'l-Kur'ân. Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 1996.

Mevdudî
, Ebu'l-Alâ, Kur'anı Nasıl Anlayalım. Çev: Dr. Bekir Karlığa. İstanbul: İşaret Yayınları, 1997.

Paçacı
, Mehmet, "İhlas Suresi'nin Sami Geleneği Perspektifinden Bir Tefsiri", İslâmiyât, Ankara: Temmuz-Eylül, 1998.
• er-Rafiî, Mustafa Sadık, İ'câzu'l-Kur'ân, 9. basım. Beyrut: Dâru'l-
Kitâbi'l-Arabî, 1973.

er-Razi
, Fahruddin, mefatihu'l-gayb. http//www.altafsir.com.

Es-Sabbâğ
, Muhammed b. Lutfi, el Buhûs fi Usûli't-Tefsir. Beyrut: el
Mektebetü'l-İslâmî, 1998.

Sofuoğlu
, Mehmet, Tefsire Giriş. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.

Soysaldı
, Mehmet, Kur'an'ı Doğru Anlamada Semantik Metodun Önemi, Kur'an ve Dil Sempozyumu, Erzurum: 2001.

es-Suyûtî
, Celâlü'd-Dîn, el-Itkân fi Ulûmi'l-Kur'ân, Dımaşk: Darü
İbn-i Kesir, 1993

Şengül
, İdris, Kur'an Kıssaları Üzerine, İzmir: Işık Yayınları, 1994.
• Şeyhzâde, Muhammed b. Muslihi'd-Din Mustafa, Haşiyetü Şeyhzâde,
64
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 25, Ocak-Haziran 2011
alâ Tefsiri'l- Kadi'l- Beydavi. I-IV.İstanbul: İhlas Vakfı Yayınları, 1994.
• Şimşek, M. Said, Günümüz Tefsir Problemleri. İstanbul: Esra
Yayınları, 1995

et-Taberî
, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr, Camiu'l-beyan an-te'vil-i âyi'l-Kur'an,I-X. Mısır:Dârü'l-Maarif, Tarihsiz.
• Vahidî, Ebû Hüseyin Ali b. Ahmed, Esbâbu'n-Nuzûl. Beyrut:Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, tarihsiz.

Yazır
, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili. I-X. İstanbul: Zehraveyn Yayıncılık, Tarihsiz.
• Yıldırım, Suat, Peygamberimizin Kur'anı Tefsiri, İstanbul: Kayıhan
Yayınları, 1983.
• ez-Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsir ve'l-Müfessirûn. I-II. Kahire, Dâru'l-Kütübi'l-Hadisiyye. 1976.

ez-Zemahşerî
, Mahmud b. Ömer, el Keşşâf. I-IV.Beyrut: Darü
İhyâi't-Türasi'l-Arabî, 1997.
• ez-Zerkânî, Muhammed Abdu'l-Azîm, Menâhilü'l-İrfân fi Ulumi'l-
Kur'ân. I-II. Beyrut: Darü'l-Kitabi'l-Arabî, 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com