You are here

Ebû Süleyman Es-Sicistânî'de Mantık

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Abu Sulayman al-Sijistanî is one of the important representatives of Baghdat logic school. He has contributed to the establishment of Farabi's thoughts on logic in Islamic society. In this article, disputes brought about the comparisons between logic and grammar in the 10th century Baghdat will be determined by the interpretations of Abu Sulayman. According to him, grammar and logic are complemantory and thus, reason and language perfection point.
Abstract (Original Language): 
Ebu Süleyman es-Sicistânî mantık ekolünün önemli bir temsilcisidir. Farabi'nin diğer düşünceleri ile birlikte mantığa dair olan fikirlerinin İslam toplumunda yerleşmesini sağlamıştır. Bu makalede 10. Yüzyılın Bağdat'ında ortaya çıkan önemli felsefi problemlerden Arap nahvi ile mantık ilminin mukayesesi mevzuundaki tartışmalar Sicistânî'nin yorumları ile ele alınacaktır. Onun bu konuya yaklaşımı gramer ve mantığın birbirini tamamladığı ve böylece aklın ve dilin kemale ulaştığı yönündedir.

REFERENCES

References: 

Bolay, M. Naci, Farabi ve îbn Sina'da Kavram Anlayışı, M.E.B. Yay., İstanbul 1989.
Bolay, Süleyman Hayri, Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması, Kalem Yay., İstanbul 1989.
De Boer, T.J., îslam'da Felsefe Tarihi, çev. Yaşar Kutluay, Anka Yay., İstanbul 2009.
Kaya, Mahmut, "Sicistânî\ T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2013. Küyel, Mübahat Türker, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 34/967/11909.
pdf.
Leaman, Oliver,
Ortaçağ
îslam Felsefesine Giriş, çev. Turan Koç, Rey Yay., Kayseri 1992.
Şekeroğlu, Sami, Ebu Süleyman es-Sicistânî ve îslam Felsefesindeki Yeri,
D.E.Ü. Sos.Bil.Ens. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1997.
Taş, İsmail, Ebu Süleyman es-Sicistânî ve Felsefesi, Kömen Yay., Konya,
2011.
Tevhîdî, Ebu Hayyan, el-îmtâ ve'l-Muânese, el-Mektebetü'l Asrıyye, Beyrut 1953.
,
el-Mukâbesât,
el-Matbaatu'r-Ruhaniyye, Mısır
1929.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com