You are here

Hz. Eyyûb'ün (a.s.) Hastalıklar Karşısındaki Sabrı ve Manevî Hastalıklarımız

Prophet Ayyub Prophet's Tangible Diseases and Our Spiritual Sicknesses

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The illnesses might be physical or spiritual. Ayyub who lost his family, goods and health prays to God after showing patience. Thus, God accepts his sincere prayer. As different from illness of him, we have mental and heart diseases. While His illness affects this temporary world, our spiritual illnesses influence the life of the hereafter. Because of this problem, we should pray and make invocation to God in order to get rid of this troubled condition.
Abstract (Original Language): 
İnsanın maruz kaldığı hastalıklar maddî (bedenî) olduğu gibi, manevî de olabilir. Hastalığı sebebiyle ailesini, malını, mülkünü ve sağlığını kaybeden Hz. Eyyûb (a.s), uzunca bir süre sabır gösterdikten sonra, bir dua ile halini Cenâb-ı Hakk'a arz edip, O'nun merhametine sığınmıştır. Allah Teâlâ da, onun ihlâs ve samimiyetle yaptığı bu duasını kabul etmiştir. Hz. Eyyûb (a.s)'ın duçar olduğu hastalığından farklı olarak, bizim de ruhî ve kalbî bazı hastalıklarımız bulunmaktadır. Hz. Eyyûb (a.s)'ın hastalığı sadece bu geçici dünya hayatını etkiliyordu. Bizim maruz kaldığımız manevî hastalıklarımız ise ahiret hayatımızı tehdit etmektedir. Bundan dolayı Cenâb-ı Hakk'a daha çok dua ve tazarruda bulunmamız gereklidir. Bedenî hastalıkların bir kısmı, bazen Yüce Allah'ın insana bir ihtarı olabilir. Bu hastalıklara karşı gerekli tedbirleri alıp, şifa için dua ve niyazda bulunmalıyız.

REFERENCES

References: 

Ahmed
b
. Hanbel, el-Müsned, I-IV, Mektebetü'l-İslâmî, basım yeri
belirtilmemiş, tarihsiz. Apaydın, H. Yûnus, "Gaflet" Diyanet İslâm Ansiklopedisi, XIII. Ateş, Bünyamin, Peygamberler Tarihi, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2002. Bilmen, Ömer Nâsuhî Ku'ân-ı Keîm ve Türkçe Meâl-i Alisi ve Tefsiri,
Bilmen Yayınevi, İstanbul, tarihsiz. Buharı, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail, Sahihu'l-Buhari, I-VIII,
Beyrut, 1991.
Bursevî, İsmail Hakkı, Muhtasar Ruhu'l-Beyân, Tefsiri, Tercüme heyet, V,
Damla Yayınları, İstanbul, 2004. Cürcanî, eş-Şerif Ali b. Muhammed, Kitabu't-Ta'rifât, basım yeri
belirtilmemiş, tarihsiz.
1 Râzî, Fahruddîn, Mefâtihu 'l-Ğayb, Beyrut, tarihsiz, XXI, 18-18.
2 Nûrsî, Lemalar, 38.
140
Abdulvahap Yıldız - Hz. Eyyûbün (a.s.) Hastalıklar Karşısındaki Sabrı ve Manevî Hastalıklarımız
Çantay, Hasan Basrî Kur'ân-ı Hâkim ve Meâl-i Kerîm, 5. Baskı, Mürşid
Çantay Neşri, II, tarihsiz. el-Gazalî, Ebu Hamid, İhyau Ulumiddîn, I-IV, 3. Baskı, Daru'l-Kalem,
Beyrut, tarihsiz.
Geylanî, Abdulkadir, el-Fethu'r-Rabbanî ve'l-Feyzu'r-Rahmanî Daru'l-
Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1403.
Harman, Ömer Faruk, "Eyyûb", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,, XII, s.16-17.
Hucvirî, Ali b. Osman, Keşfu'l-Mahcûb, Haz: Walintin Jokofski, Matbaa-ı
Emir Kebir, Tahran, tarihsiz. İbn Kesir, Ebu'l-Fida İsmail, el-Bidâye ve 'n-Nihâye, I, Beyrut, tarihsiz. , KISAS-I ENBİYA ve Tevârih-i Hulefâ, I, tahkik: Abdulkadir
Ahmed Atâ, Dâru'l-ihyâi't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut, tarihsiz, İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed, es-Sünen, I-II, el-Mektebetu'l-
İlmiyye, Beyrut, tarihsiz. Kelâbâzî, Ebu Bekr Muhammed, et-Taaruf li Mezhebi Ehli't-Tasavvuf,
Tahkik, Ahmed Şemseddin, Daru'l-Kütübü'l-İlmiyye, Beyrut,
1413/1994.
Köksal, M.Asım, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları,
Ankara, 1993.
Kuşeyrî, Ebu'l-Kasım Abdulkerim, er-Risaletü'l-Kuşeyriye, Daru'l-Hayr
Matbaası, Beyrut, 1413/1993.
,
Tercüme, Hoca Sadreddin Efendi, Hazırlayan, Mehmet Günyüzlü,
Yasin Yayınevi, İstanbul, 2005.
Mehmet Vehbî, Hülasatü'l-Beyan fî Tefsiri'l-Kur'ân, XII, Üçdal Neşriyât, İstanbul, 1966.
Mekkî, Ebu Tâlib Muhammed, Kutu'l-Kulûb, I, Daru Sadr Matbaası,
Beyrut, 1310/1893. Meybudî, Ebu'l-Fazl Reşîdu'd-dîn, Keşfu'l-Esrâr ve Uddetu'l-Ebrâr,
(Çalışma: Zehrâ Hâlûî) http://www.sufi.ir/books/download/farsi/
meybodi/kashfol-asrar-kamel.pdf.30.03.2016. Müslim b. el-Haccac, Sahîhu Müslim, I-V, Beyrut, 1983. en-Nebhanî, Yusuf b. İsmail b. Yusuf, Câmiu Kerâmâti'l-Evliyâ, Daru'l-
Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1435/2013. Nişancızâde Muhammed b. Ahmed, Mir'ât-ı Kâinât, I, Tatyos Dividicyân
Matbaası, İstanbul, 1290/1873. Nûrsî, Bediüzzaman Said, Lem'alar, Sözler Neşriyât, İstanbul, 2012.
,
Mektûbât, II. baskı, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2016.
,
Şu'alar, Sözler Neşriyat, İstanbul, 2012.
,
Asâ-yı Musâ, Sözler Neşriyât, 2012.
141
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 21, Sayı 36, Temmuz-Aralık 2016
Râzî, Fahruddîn, Mefâtihu'l-Ğayb, XXI, Beyrut, tarihsiz. Selıgsohn, M, "Eyyûb", İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basmevi, IV, İstanbul,1945.
Serrâc, Ebû Nasr Abdullah b. Ali et-Tusî, el-Luma' fi't-Tasavvuf, nşr: R. N.
Nicholson, Matbaa-i Berîl, Leiden, 1914. Sühreverdî, Şihabuddîn Ebû Hafs, Avârifu'l-Me 'arif (Gerçek Tasavvuf)
Tercüme ve Tahric, Dilaver Selvî, Umrân Yayınları, İstanbul, 1995. Sülemî, Ebû Abdurrahman, Tis'atu Kütüb, tahkik, Süleyman Ateş, Ankara
Üniversitesi Matbaası, Ankara, 1401/1981. , Sülemî'nin Risâleleri, Çeviren, Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi
Basım Evi, Ankara, 1401/1981. Taberî, Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerîr, Tarihü't-Taberi, I, Dârü'l-Maârif,
Kahire, 1979.
Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed, es-Sünen, c, I-IV, Beyrut, tarihsiz.
Yazır, Muhammed Hâmdî, Hak Dini Kur'ân Dili, IV-V, Diyânet İşleri
Reisliği Neşriyatı, İstanbul, 1935- 1936. Yıldız, Abdulvahap, Meybudî'nin Tefsirinde Tasavvuf, Sır Yayınları, Bursa,
2012.
,
Ahmed-i CâmîNâmekî,, Semerkand Yayınları, İstanbul, 2013.
Yıldız, Selâmî Peygamberler Diyarı Urfa, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Yayınları Şehir Kitaplığı Dizisi, Ankara, 2006.
Yiğit, İsmail, Peygamberler Tarihi,, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2004.
142

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com