You are here

AVRUPA KONSEYİ DİL KRİTERLERİ VE TÜRKİYE'DE YABANCI DİL EĞİTİMİ POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study aims to look at the Turkish Foreign language Education in the light of principles behind the Common European Framework for Languages. In the expanding European Union, devel¬opment of foreign language policies cannot be separated from social policies. That is, with foreign language education policy development the EU lays the foundation of a democratic, plurilingual and socially and culturally aware society. The study looks at the concept ofplurilin-gualism and its place at present in the life of citizens of the EU coun¬tries.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Avrupa Konseyİ'nin Ortak Yabancı Dil Kriterleri Çerçevesi'nin getirdiği yaklaşımların ışığında Türk yabancı dil eğitimine bakmayı amaçlamıştır. Genişleyen Avrupa Birliği'nde yabancı dil eğitimi politikalarının geliştirilmesi sosyal politikaların geliştirilmesinden ayrı tutulamaz. Bu bağlamda yabancı dil poli¬tikalarının geliştirilmesi sosyal ve kültürel yönden bilinçli toplumun temellerini atacaktır. Çalışma aynı zamanda çoğul dillilik kavramını günümüzde Avrupa Birliği dil politikaları açısından incelemekte ve bu kavramın Türkiye ve İngiltere'de dil politikalarına yansımasını araştır¬maktadır
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Beacco, J.C. ve B. Byram (2003). Guide for the Development of Education Policies in Europe: From linguistic Diversity to Plurilingual Education. Strabourg: Council of Europe Publishing, www.coe.int/lang-langauge
Breidbach, S. (2002). European Communicative Integration: The Function of Foreign Language Teaching for the Development of a European Public Sphere. Language, Culture, and Curriculum, 15(2), 273-283.
Büyükkantarcıoğlu, N. (2004). A Sociolinguistic Analysis of the Present Diamension of English as a Foreign Language, International Journal of the Sociology of Language 164: 33-58.
Byram, M. , B. Gribkova ve H. Starkey (2002). Developing the İntercuitural Dimension in Language Teaching: A practical introduction for teach¬ers. Strasbourg: Council of Europe Publishing, www.coe.int/lang-lan-gauge
Candelier, M. (2003). The Political Context: A set of principles and aims. In
Heyworth (ed.) (2003). Camilleri, A. (1999). The Specifications of Objectives for Learner Autonomy
and Cultural Awareness within Syllabus Development at Secondary
Level. Report on Workshop 5/98, Graz. European Centre for Modern
Languages, www.ecml.at Castellotti, V. ve D. Moore (2002). Social Representations of Languages and
Teaching. Strabourg: Council of Europe Publishing, www.coe.int/lang-
langauge
Chambers, G. N. (1999). Motivating Language Learners (1. baskı)
Clevedon: Multilingual Matters. Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for
Languages. (1 .baskı) Cambridge: Cambridge University Press. Genç, A. (2003). Türkiye'de Geçmişten Günümüze Almanca Öğretimi (1.
baskı) Ankara: Seçkin Yayınları. Grin, F. (2002). Using Language Economics and Education Economics in
Language Education Policy. Strabourg: Council of Europe Publishing
www.coe.int/lang-langauge Heyworth, F. (ed.) (2003). Challenges and Opportunities in Language
Education: The contributions of the European Centre for Modern
Languages 2000-2003. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
www.coe.int/lang-langauge Heyworth, F. (2000). Change İn Teacher Education. Report on Workshop
3/00, Graz. European Centre for Modern Languages, www.ecml.at Language Policy Division (2004) Languages, Diversity Citizenship: Policies
for Plurilingualism in Europe. 2002 Conference Report. Strabourg:
Council of Europe Publishing, www.coe.int/lang

Kelly, M. ve D. Jones (2000). A New Landscape for Languages. London: The
Nuffield Foundation, www.nuffieldfoundation.org Morin, E. (2003). Geleceğin Eğitimi için Gerekli Yedi Bilgi (çev. Hüsnü Dilli)
(1. baskı) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. (Orijinal eserin yayın
tarihi 2003).
Neuer, G.(2002).Policy Approaches to English. Strabourg: Council of
Europe Publishing, www.coe.int/lang-langauge ÖSYM (2004). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Klavuzu. Ankara: Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi. Philipson, R. (1992). Linguistic Imperialism (1.baskı). Oxford: Oxford
University Press.
Raasch, A. (2002). Europe, Frontiers and Languages. Strasbourg: Council of Europe.
Sakaoğlu, N. (2003). Osmanlı'dan Günümüzde Eğitim Tarihi (1.baskı). İstan¬bul: istanbul Bilgi Üniversitesi.
Şimşek, H. (2002). 21. Yüzyıl Eşiğinde Paradigmalar Savaşı: Kaostaki Türkiye (1. baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
The Nuffield Languages Inquiry (2000). Languages: the next generation. London:The Nuffield Foundation www.nuffieldfoundation.org
The Nuffield Foundation (2003). The Steering Group of the Nuffield Languages Programme. www.nuffieldfoundation.org
Willems, G. M. (2002). Language Teacher Education Policy Promoting Linguistic Diversity and Intercultural Communication. Strabourg: Council of Europe Publishing, www.coe.int/lang-langauge

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com