You are here

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ VE DİĞER LİSELERDEN MEZUN EĞİTİM FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was conducted to compare academic achievement scores of the first year students of the Faculty of Education on the general, pedagogical courses and departmental courses, in terms of the high school types from which these students graduated. The sample of the study comprises all the first-year students of Hasan Ali Yücel Faculty of Education of Istanbul University in the 2005-2006 academic year. The analysis of 535 students’ files has revealed that the 25.8% of the students graduated from “Anatolian Teacher High Schools”, 20.4% from “Anatolian High Schools”, 18.5% from “General High Schools”, 18.1% from “Foreign Language High Schools”, 6.9% from “Private High Schools” and 10.3% graduated from other other types of high schools. The Analysis of Variance (ANOVA) results with respect to the academic achievement on pedagogical courses indicated that the cumulative grand point average (CGPA)scores of the students graduated from Anatolian Teacher High Schools were significantly lower than the scores of the students who are the graduates of other high school types and significantly lower than Foreign Language High School students although those students attended the teaching training courses in their secondary education. In terms of the departmental courses, the students from Anatolian Teacher High Schools scored significantly lower than the students from other high school types. Besides, the scores of the students from Anatolian Teaching High Schools on general courses were significantly lower than the scores of Foreign Language High School students. Even more significantly, the graduates of the Anatolian Teacher High Schools who have already covered a great number of pedagogical courses during their high school education did not achieve any better than the graduates of other schools and they were found to be significantly less successful than the Foreign Language Schools in terms of academic achievement. When the achievement of Anatolian High School graduates on subject area courses were analyzed, it was found that these students’ achievement levels were significantly lower than the achievement of the graduates of Anatolian, Foreign Language, General and Private High Schools. The study also revealed that the academic achievement of the graduates of Anatolian Teaching High Schools on certain common mandatory courses such as Turkish Language and Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution were significantly lower than those of the graduates of Foreign Language High Schools.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Eğitim Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin genel (AGNO), öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, alan ve servis derslerindeki akademik başarılarının, lise türleri açısından karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini 2005-2006 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmüş olan bütün 1. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. İncelenen 535 öğrenci dosyası sonucunda, öğrencilerin %25.8’inin Anadolu Öğretmen, %20.4’ünün Anadolu, %18.5’inin Genel lise, %18.1’inin Yabancı Dil Ağırlıklı, %6.9’unun Özel Lise, %10.3’ünün ise diğer türde liselerden mezun oldukları görülmüştür. Yapılan ANOVA testi sonucunda Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olan öğrencilerin genel akademik başarılarının (AGNO), Anadolu, Yabancı Dil Ağırlıklı, Düz (Genel) ve Özel lise türlerinden mezun olanların genel akademik başarılarından anlamlı düzeyde düşük olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerindeki başarıları incelendiğinde, Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olan öğrencilerin, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri derslerinin büyük bir kısmını lisede almış olmalarına rağmen, diğer lise türlerinden daha başarılı olmadıkları, Yabancı Dil Ağırlıklı liselerden mezun olanlardan da anlamlı düzeyde başarısız oldukları görülmektedir. Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olan öğrencilerin alan derslerindeki başarıları incelendiğinde, bu öğrencilerin başarılarının, Anadolu, Yabancı Dil Ağırlıklı, Düz (Genel) ve Özel lise türlerinden mezun olanların başarılarından anlamlı düzeyde düşük olduğu bulunmuştur. Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olan öğrencilerin servis derslerindeki (Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) başarıları incelendiğinde ise, bu öğrencilerin başarılarının, Yabancı Dil Ağırlıklı liselerden mezun olanlardan anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Aküzüm, C. (2006). Öğretmen yetiştirme geleneğinin güncel durumuna ilişkin öğretmen/öğretim elemanı görüşlerinin değerlendirilmesi, Yayımlanma-mış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.Başaran-Tican, S., Aksu, M. (2005). Anadolu öğretmen liselerinin öğrenci profili. Eğitim ve Bilim, 30 (137), 3-15.
Çeliköz, N. ve Çetin, F., 2004, Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler, Milli Eğitim Dergisi, (162).
Çelenk, S. (1988). Eğitim yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Çetin, S. Çetin, F., (2006), “Anadolu Öğretmen Liseleri Ve Bu Liselerden Mezun Olmuş Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: 1-12.
Çoban, A., (2004), “Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Kaynağı Olarak AÖL Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (1), 55-64.
Demirel, O. (1995). Öğretmenlik mesleğine yönelen eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyo-ekonomik, psikolojik ve kültürel özellikleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Doğan, N. (2002). Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören Anadolu Öğretmen Lisesi ile diğer ortaöğretim kurumu mezunlarının çeşitli derslere göre başarılarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Erjem, Y. (2000). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin işlevi:Öğretmenlik meslek bilgisi programına katılan öğrenciler üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (19), 70-79.
Güleçen, S., Cüro, E., Semerci, N. (2008). Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 139-157.
Gerek, R. (2006). Düziçi Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
İsmailoğulları, S., (1998). Anadolu öğretmen Lisesi’nde okutulan Meslek Dersleri Programlarının Öğrencileri Öğretmenliğe Yönlendirmedeki Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
İşmen, A. Esra, Yıldız, Armağan (2005). “Öğretmenliğe İlişkin Tutumların Özgecilik ve Atılganlık Düzeyleri Açısından İncelenmesi” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 11 (42), 151-166.Karagözoğlu, G. (1987). Yükseköğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 34-36.
Kılınç, M. (1997). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Kırşehir örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Korkut, H., Doğan, E. (2004). Türkiye’de eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının eğitim profilleri ve öğretmen adaylarının eğitim fakültelerine geliş kaynakları. S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 146-179.
Kuru, C., (1993). Öğretmen Yetiştirme, Çağdaş Eğitim Dergisi, 18 (189).
Okçabol, R., Akpınar, Y., Caner, A., Erktin, E., Gök, F. ve Ünlühisarcık, Ö. (2003). Öğretmen yetiştirme araştırması. Ankara: Eğitim Sen Yayınları Araştırma İnceleme.
Oral, B. (2004). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim Araştırmaları, 4 (15), 88-98.
Özgür, F. (1994). Öğretmenlik mesleğine karşı tutum. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Özpınar, S. (2007). “Anadolu Öğretmen Liselerinde Okutulan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ile Eğitim Fakültelerinde Okutulmakta Olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin İlişki Düzeyleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Millî Eğtim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği, Yayımlandığı ResmîGazete'nin Tarih ve Sayısı: 06/09/1998-23455. Son Değişikliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete: 12/08/2006-26257.
Şahin, A.E. (2007). İlköğretim Bölümü Mezunlarının Başarılarının Mezun Oldukları Lise Türlerine Göre Karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 29, 113-128.
Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: II (I).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com