You are here

Dinle İlgili Düşünce, Tanım ve Algılamalar

Detection of Relevant Thought And Perceptions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today, at a wide range of related ideas and perceptions described are understood to be available. Definitions and perceptions in general revelation and a materialist may say that the axis has been done. Some religious perceptions that institutional religion is criticized. Between the direct process perspective revelation only to describe religion Maturudi 'mind' has been included. He sees the same religious mind. More of others 'to become a good servant' comments emphasized that they understand. Listen to ideas and perceptions about the information just remain passive and not affect the religious life styles they may be considered.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde dinle ilgili çok çeşitli düşünce tarif ve algıların mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Tanım ve algılamaların genel olarak vahiy ve materyalist bir eksende yapıldığını söyleyebiliriz. Bazı din algılamalarında ise kurumsal din eleştirilmektedir. Vahiyci bakış açısıyla yapılan tarifler arasında sadece Matüridi din tarifine ‘aklı’ dahil etmiştir. O dini akılla aynı görmektedir. Diğerlerinin daha çok ‘iyi bir kul olmaya yönelik’ görüşleri vurguladıklarını anlıyoruz. Dinle ilgili düşünce ve algılamaların sadece pasif bir bilgi olarak kalmayıp bir şekilde dini yaşayışı etkiledikleri düşünülebilir.
251 - 270

REFERENCES

References: 

AKSEKİ, A. Hamdi (1974), İslâm Dini, D.İ.B.Yay.: Ankara.
ALATLI, Alev (1999), Schrödinger’in Kedisi, Boyut.Yay.: İstanbul.
ALLPORT, Gordon.W (1969), The Individual and His Religion, The Macmillan
Company: London.
AYTEN, Ali (2006), Psikoloji ve Din Psikologların Din ve Tanrı Görüşleri,
İz.Yay.: İstanbul.
BAHADIR, Abdülkerim (2002), İnsanın Anlam Arayışı ve Din, İnsan Yay.: İst.
BAŞGİL Ali Fuad (1977), Din ve Laiklik, Yağmur Yay.: İstanbul.
BAYMUR, Feriha,(1994), Genel Psikoloji, İnkılap Yay.: İstanbul.
BERKTAY, Fatmagül (2001), Osmanlı’dan Cumhuriyete Feminizm, Tanzimat ve
Meşrutiyet’in Birikimi, İletişim Yay.: İstanbul.
BUBER, Martin 2003, Ben ve Sen, Çev.: İ. Palsay, İnci, Kitabiyat. Yay.: Ankara.
BUDAK, Selçuk (2000), Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat.Yay.: Ankara.
DEMİR, A. İshak (2004), Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslam’a Bakışı,
Ensar Neşr.: İstanbul.
FIĞLALI, Ethem Ruhi (1986), Çağımızda İtikadî İslam Mezhepleri, Selçuk Yay.:
Ankara
Dinle İlgili Düşünce, Tanım ve Algılamalar 269
FIRAT, Erdoğan (1989), “Din Psikolojisinde Konu ve Metot Problemi”, Dokuz
Eylül Üni. İlâhiyat Fak. Der.: 5.
FRANKL, E. Victor (1999), Duyulmayan Anlam Çığlığı, çev..S. Budak, Öteki
Yay.: Ankara.
FRANKL, E. Victor (2000), İnsanın Anlam Arayışı, çev..S. Budak, Öteki Yay.:
Ankara.
FRANKL, E. Viktor, (1985) The Unconscious God: Psychotherapy and
Theology,Washington Square Pres, New York.
FRANKL, Viktor. E (1988), The Will to Meaning: Foundations and Applications
of Logotherapy, Meridian: New York.
FROMM, Eric (1990),Psikanaliz ve Din, çev.: Şükrü Alpagut, İstanbul.
FROMM, Eric (1994), Psychoanalysis and Religion, Little Field Publication: Boston.
FROMM, Eric (2004a), Hayatı Sevmek, çev.: A. Köse, Arıtan Yay.: İstanbul.
FROMM, Eric (2004b), Psikanaliz ve Din, çev.: Aydın Arıtan, Arıtan Yay.: İst.
GEERTZ, C. (1972), “La Religion Comme Systeme Culturel”, Essais
d’Anthropologie Religieuse, Gallimard edt., Paris.
GLOCK, C.Y. (1962), “Dindarlığın Boyutları Üzerine”. Din Sosyolojisi içinde, ss.
252-274, (çev.: Mehmet Emin Köktaş), Vadi Yay.: Ankara
GÜNGÖR, Erol (1991, 1996), İslamın Bugünkü Meseleleri, Ötiken Yay.: İstanbul.
GÜNGÖR, Erol (2003), Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Yay.: İstanbul.
GÜROL, Ender (1977), Carl Gustav Jung, Cem Yay.: İstanbul
HÖKELEKLİ, Hayati (1998), Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet V.Yay.: Ankara.
JAMES, William (1902), The Varieties of Religious Experience, Modern Lıbrary:
New York.
JUNG, Carl Gustav (1988a), Psychology and Western, Religion,
(Eng.Trans:R.F.C.Hull), Ark Paperbacks, NEW York,Vol.XI,s.4
JUNG, Carl Gutsav (1988b), Psikoloji ve Din, çev.: R. Karabey, Okyonus Yay.:
İstanbul.
KARAMAN,Ramazan (2000), Sanayileşmenin Dine Etkisi, Konya.
KILIÇ, Recep (2004), Dini Anlamak Üzerine, Ötüken Yay.: İstanbul.
KISA, Cihad (2005), Carl Gustav Jung’da Din ve Bireyleşme Süreci, İlahiyat
Fak. Vakfı Yay.: İzmir.
MASLOW, Abraham H. (1983), “Religions, Values, and Peak-Experiences”,
Penguin Boks: Dallas.
MERİÇ, Cemil (1990), Mağaradakiler, Ötüken.Yay.: İstanbul.
ÖZCAN, Hanifi (1999), Maturudi’de Dini Çoğulculuk, Marmara Üni. İlahiyat
Fakültesi Vakfı Yay.: İstanb
ÖZGÜ, Halis (1994), Psikanalizin 3 Büyükleri Freud Adler Jung, Mart Yay.: İst.
PEKER, Hüseyin (1993), Din Psikolojisi, Sönmez.Yay.: Samsun.
PEKER, Hüseyin (2008), Din Psikolojisi, Çamlıca Yay.: İstanbul.
SUBAŞI, Necdet (1995), Türk Aydınının Din Anlayışı,Yapı Kredi Yay.: İstanbul.
TANİLLİ, Server (2006), İslâm Çağımıza Yanıt Verebilir mi?, Alkım Yay.: İstanbul.
270 Dr. Hasan Arslan
www.hikmetyurdu.com www.hikmetyurdu.net www.hikmetyurdu.org
270
TEKİN, Mustafa (2003), Türkiye’de Aydın Kadınlara Göre Din Kadın, Doktora
Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bil. Enst
TOLSTOY (2005), Din Nedir? çev. Zeynep Güleç, Akvaryum Yay.: İstanbul
UZMAN, Mazhar Osman (1941), Tababet-i Ruhiye, Kader Basımevi: İstanbul.
VERGOTE, Antoine (1966), Psychologie Religieuse, Bruxelles
VERGOTE, Antoine, “Çocukta Din”, çev. Erdoğan Fırat, Ank. Ü.İ.F. Dergisi, C.
22
YALOM, Irvın. D (2006), Din ve Psikiyatri, çev.: Emre Ağanoğlu, Merkez Kitapları:
İstanbul.
YAPAREL, Recep (1987a), “Dinin Tarifi Mümkün mü?”, Dokuz Eylül Üni. İlâhiyat
Fak.Der., 4: 403-419.
YAPAREL, Recep (1987b), Yirmi-Kırk Yaşlar Arası Kişilerde Dini Hayat ile
Psiko-Sosyal Uyum Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni. Sos. Bil. Enst.
YAPAREL, Recep (2001), Bilişsel Psikolojinin Din Psikolojisine Katkıları Bağlamında
Yükleme Kuramı, Dijital Baskı Sistemleri: İzmir.
YILDIZ, Murat (2006), Ölüm Kaygısı ve Dindarlık, Dokuz Eylül Üni. İlâhiyat
Fak.Yay.: İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com