You are here

Anglikan Kilisesi’nin Meşihat Kurumuna Soruları Ve Bunlara Verilen Cevaplar

The Questıons The Anglıcan Church Posed To The Meşihat Instıtutıon And Responses To Them

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The Anglican Church, the State Church of England, posed some questions to the Ottoman Meşihat Institution in order to familiarize with the Islam religion. The Church asked the following four questions to be comprehensively answered in up to fifty-thousand words: What is Islam (religion)? How does Islam contribute to reflection (thought) and life? What solutions does it offer to the problems of the age? What does it say about political and spiritual Powers that change the World for the better of for the worse? The Institution of Şeyhülislam approved the work prepared by İzmirli İsmail Hakkı as response to the Church. But this work could not be forwarded to the Church due to Ottoman collapse. During the Government of (Turkish) Grand National Assembly this work of İzmirli İsmail Hakkı was published as a response to the Church. During this period both Abdülaziz Çaviş and Milaslı Doktor İsmail Hakkı produced works independent of government in response to questions posed by the Church.In this work the responses to the questions posed by the Church are introduced and analyzed.
Abstract (Original Language): 
İngiltere’nin resmi kilisesi niteliğindeki Anglikan Kilisesi tarafından, 1335(1919) yılında Osmanlı Meşihat Kurumuna, İslam Dinini tanımak amacıyla sorular yöneltilmiştir. Kilise, İslam Dini nedir? Bu din fikre ve hayata neler veriyor? Zamanımızın sıkıntılarını nasıl çözüyor? Dünyayı daha iyi ve daha kötü şekilde değiştiren siyasi ve manevi güçler hakkında ne diyor? Şeklinde dört soru sorarak, bunlara elli bin kelimeye kadar olabilecek kapsamlı cevap istemiştir. Şeyhülislamlık Kurumu bu sorular üzerine çalışmalar yapmış ve İzmirli İsmail Hakkı tarafından hazırlanmış olan eseri kiliseye verilecek cevap olarak kabul etmiştir. Fakat bu cevap Osmanlı Devletinin yıkılışı nedeniyle gecikmiş ve verilememiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde İzmirli İsmail Hakkı’nın bu çalışması Anglikan Kilisesi’ne cevap olarak yayınlanmıştır. Bu dönemde Kilise’nin sormuş olduğu sorulara, resmi makamlardan bağımsız olarak, Abdülaziz Çaviş ve Milaslı Doktor İsmail Hakkı tarafından birer eser yazılarak cevaplar verilmiştir. Bu çalışmada, Anglikan Kilisesi’nin sorularına verilmiş cevaplar tanıtılmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.
357-377

REFERENCES

References: 

Akgün Semra, Anglikan Kilisesi’nin Yapısı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.
Akman Zekeriya, Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Bir Üst Kurul Daru’l-Hikmeti’lİslamiye,
Ankara, 2009.
“Anglikan Kilisesine Cevap”, Sebilürreşad, XXI, 22 Nisan 1339, sayı. 527, s. 55.
Bediuzzaman Said Nursi, Lemalar, İstanbul, 1992.
Bediuzzaman Said Nursi, Mektubat, İstanbul, 1992.
Bediuzzaman Said Nursi, Sözler, İstanbul, 2004.
Çatalbaş Resul, Anglikan Kilisesi’nin ortaya Çıkışı ve Özellikleri, Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 2006.
Çatalbaş Resul, Anglikan Kilisesi ve Günümüz İngiltere’sinde Yeri, Basılmamış Doktora Tezi,
Ankara, 2011.
Çaviş, Abdülaziz, Anglikan Kilisesine Cevap, Trc. Mehemet Akif, İstanbul, 1340.
Çaviş, Abdülaziz, “Anglikan Kilisesine Cevap”, Sebilürreşad, cilt XXI, Sayı.546, s. 201-203, İstanbul,
1923, cilt XXI, Sayı.544-545, s. 185-187, İstanbul, 1923, cilt XXI, Sayı. 542-543, s.
169-172, İstanbul, 1923, cilt XXIII, Sayı. 581, s. 129-130, İstanbul, 1923, cilt XXIII, Sayı. 580,
s.114-116, İstanbul, 1923, cilt XXIII, Sayı. 579, s. 97-99, İstanbul, 1923, cilt XXIII, Sayı.578,
s. 81-84, İstanbul, 1923, cilt XXIII, Sayı. 577, s. 65-69, İstanbul, 1923, cilt XXIII, Sayı. 576, s.
49-52, İstanbul, 1923, cilt XXIII, Sayı. 575, s. 33-38, İstanbul, 1924, cilt XXIII, Sayı. 584, s.
178-180, İstanbul, 1924, cilt XXIII, Sayı.583, s. 161-163, İstanbul, 1924, cilt XXIII, Sayı. 582,
s. 146-149, İstanbul, 1924.
Çaviş Abdülaziz, Anglikan Kilisesine Cevap, Trc. Mehmet Akif, Sadeleştiren Süleyman Ateş,
Ankara,1991.
“ Daru’l Hikme” İçtihad Gazetesi, 1 Nisan 1922, Sayı. 147, s. 3058.
İstanbul Müftülüğü Meşihat-ı İslâmiye Arşivi, 1787 kayıt numaralı defter.
İzmirli İsmail Hakkı, El Cevabu’s-Sedid fi Beyan-i Dini’t-Tevhid, Ankara,1339.
İzmirli İsmail Hakkı, Anglikan Kilisesine Cevap, Sadeleştiren Fahri Unan, Ankara, 2004.
Mâlik bin Enes, Muvattâ, Hüsnü’l-hulk, 8. İstanbul, 1992.
Milaslı İsmail Hakkı, Hakikat-ı İslam, İstanbul,1341.
Şahin M. Süreyya, “Anglikan Kilisesine Cevap”, DİA, III, s. 197-198.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com