You are here

Birden Fazla İsmi Olan Sûreler

The Surahs Havıng More Than One Names

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Koran is a holy book consisted of surahs that each of them has a name. It is remarkable for some of the surahs to have more than one names. Beyond the surahs had been entitled by Hz. Muhammed they had been continued to be entitled by the companions of the prophet Muhammad, tabiun and Muslim scholars. For that reason some of the names of the surahs have the feature of studying on. But it was understood that the names of the surahs in formal Koran had named by Prophet Muhammad. It was pointed out by some muslim scholars that there were nearly fourty surahs having more than one name. But on the other hand and according to our study the multi named surahs are more than sixty. And also in this study the surahs having more than one name were studied on in order of Koran.
Abstract (Original Language): 
Kur’an, sûrelerden müteşekkil ilâhî bir kitap olup bu sûrelerin her birisinin ismi vardır. Bazı sûrelerin birden fazla isimle anılması dikkat çekmektedir. Sûrelerin isimlendirilmesi Hz. Peygamberin yanı sıra sahabe, tabiun ve âlimler tarafından da yapılmıştır. Bu yüzden sûre isimlerinin bir bölümü içtihâdî karakterdedir. Fakat bugün resmî mushaflarda yer alan sûre isimlerinin Hz. Peygamber tarafından konulduğu anlaşılmaktadır. Bir kısım âlimler birden fazla ismi olan sûrelerin kırk civarında olduğunu söylemektedirler. Ne var ki tespitimize göre birden fazla ismi olan sûreler altmışı aşmaktadır. İşte bu çalışmada birden fazla ismi olan sûreler mushaf sıralamasına göre ele alınarak incelenmektedir.

REFERENCES

References: 

Akpınar, Ali, “Kur’ân Sûrelerinin İsimlerine Dair Yazılmış Mensur ve Manzum Eserler ve Manzum Bir
Örnek”, CÜİF Dergisi, XIII,1, 2009 (ss.5–18).
Alûsî, Şihâbuddîn es-Seyyid Mahmûd, Rûhu’l-Meânî fî Tefsiri’l-Kur’âni’l-Azîm ve Seb’il-
Mesânî, (Beyrut: İhyâi’t-Turâsi’l-Arâbî, ts.).
Bedir, Ahmet, “Sûrelerin İsimleri” HÜİFD, Şanlıurfa 1999,Sayı:5,(ss.167–216).
Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn, el-Câmiu’ li Şuabi’l-İmân, (Riyad: Mektebetu’r-Rüşd,
2003).
Buharî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s-Sahih, (Kahire, el-Matbaatu’s-
Selefiyye,1400).
Cebeci, Tuba, Kur’ân-ı Kerim Sûrelerinin İsimleri, (Bitirme Tezi), AÜİF. Erzurum 2004.
302 Yrd. Doç. Dr. Hikmet Koçyiğit
www.hikmetyurdu.com www.hikmetyurdu.net www.hikmetyurdu.org
Ceremî, İbrahim Muhammed, Mu’cemu Ulûmi’l-Kur’ân, (Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 2001).
Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahman b. Fadl b. Behrâm, es-Sünen-i Dârimî, thk:
Hüseyin Selim Esed, (Riyad: Dâru’l-Muğnî, 2000).
Düreysî, Ebû Abdillah Muhammed b. Eyyûb, Fedâilu’l-Kur’ân, Thk: Urve Bedir, (Dımeşk:
Dâru’l-Fikr, 1987).
Düserî, Münire bintu Muhammed b. Nasır, Esmâu Suveri’l-Kur’ân ve Fedâiluha, (Beyrut: Dâru İbni’l-
Cevzî,1426).
Elmalılı, Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, (İstanbul: Eser Kitabevi, 1971).
el-Mekkî, İbn Akile, ez-Ziyâde ve’l İhsân fi Ulûmi’l-Kur’ân, (Câmitu’ş Şarkıyye, 2006).
er-Rûmî, Fehd b. Abdurrahman b. Süleyman, Dirasatun fî Ulûmi’l-Kur’âni’l-Kerîm, (Riyad: y.y. 1999).
Firûzâbâdî, Mecdüddin Muhammed b. Ya’kub, Besâiru Zevi’t-Temyîz fî Letâifi’l-Kitâbi’l-Azîz,
thk. Muhammed Ali Neccâr, ( Kahire: 1383).
Hindî, Ali el Muttaki Alauddin, Kenzu’l-Ummâl fi Suneni’l-Ekvâl ve’l-Efal, (y.y:1945).
Hürremşahî, Bahauddin, Kur’ân Bilimi, çev. Hasan Almas, (İstanbul: İhtar Yayıncılık 1998).
İbn Âşûr, Muhammed Tahir, et-Tahrîr ve’t Tenvîr, (Tunus: 1984).
İbn Atiyye, Muhammed Abdülhak b. Gâlib, el Muharreru’l-Vecîz fî Tefsiri’l-Kitâbi’l-Azîz, (Beyrut:
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2001).
İbnu’l Cevzî, Ebû’l Ferec Cemaleddin Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Zâdu’l-Mesir Fi İlmi’t-Tefsîr, 3.
bs., (Mektebetu’l-İslâmî, 1984).
İbn Kesir, İmâdüddîn Ebû’l-Fidâ İsmâil, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm, (Kahire: 2000).
İbnu’l Arabî, Ebû Bekr Muhammed b. Abdillah, Ahkâmu’l-Kur’ân, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2003).
İslamoğlu, Mustafa, Hayat Kitabı Kur’ân, 3. bs. (İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2009).
-------------, Kur’ân Sûrelerinin Kimliği, 4. bs. (İstanbul: Akabe Vakfı Yayınları, 2011).
Komisyon, Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, (Ankara: DİB Yayınları, 2007).
Kurtûbî, Ebû Abdillah Muhammed b.Ahmed b. Ebî Bekr, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, (Beyrut: Müessetu’r-
Risale, 2006).
Muheysin, Muhammed Salim, Târihu’l-Kur’âni’l-Kerîm, (Medine: Davetu’l-Hak, 1406).
Râzî, Fahrüddîn İbn Allâme Ziyâuddîn Ömer, Tefsiru’l-Fahri’r- Râzî, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1981).
Sâbûnî, Muhammed Ali, Safvatu’t-Tefâsir, (İstanbul: Dersaadet, ts.).
Sehâvî, Ali b. Muhammed, Cemâlu’l-Kurrâ ve Kemâlu’l-İkra’, thk: Ali Hüseyin Bevvab, (Mekke: Mektebetu’t-
Turâs, 1987).
Suyûtî, Celâleddîn Abdurrahman Ebû Bekr, el-Itkân fi Ulûmi’l-Kur’ân, (Beyrut: Dâru’l- Kutubi’l-İlmiyye,
ts.).
-------------- ed-Durru’l-Mensûr fî’t-Tefsîr bi’l-Mesûr, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Turkî,
(Kahire: 2003).
Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, (Kahire: Dâru Hicr, 2001).
Taşköprizâde, Ahmed b. Mustafa, Miftâhu’s-Saade ve Mesâbihu’s-Seyâde fî Mevzuati’l-Ulûm, (Beyrut:
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1985).
TDK Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/bts/ , erişim tarihi, 23.02.2012
Tirmizi, Muhammed b. İsa b. Sevre, el-Cami’üs-Sahih, thk. Ahmed Muhammed Şakir, (Mustafa
Babi el-Halebî, ts.).
Topçu, Nurettin, Sosyoloji, 1.bs. (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2001).
Vahidî, Ebû Hasan Ali b. Ahmed, Esbâbu’n-Nüzûl, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1998).
Birden Fazla İsmi Olan Sûreler 303
Ya’kûbî, Ahmed b. Ebi Ya’kûb b. Cafer b. Vehb İbn Vâdıh, Târihu’l-Ya’kûbî, (Beyrut: Dâru Sadr,
1960). Zarzur, Adnan Muhammed, Ulûmu’l-Kur’ân, (Dımeşk: el-Mektebetu’l-İslâmî,
1981).
Zemahşerî, Ebû’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâf, (Riyad: 1998).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com