You are here

BİR İSLAM İLİMLERİ KLASİĞİ OLARAK EŞ- ŞEHRİSTÂNÎ’NİN EL- MİLEL VE’N- NİHAL’İ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Some Thoughts on al-Sahristani’s work “al-Milal va’n-Nihal” is defined as a classical of Islam Al-Milal va-n Nihal is a work written by Sahristani who is a famous scholar of the 11th and 12th century. In this article we tried to point out that work is well-known in the respect of history of Islam as well as history of religion and history of sects among the Islamic world. In this work it is dealt with the events which occured during the historical process of Islamic world till that times above and also explained the causes all of them. So we tried to mention that work is indispensable source primarily for History of Islam and for other Islamic sciences such as Theology, Islamic Philosophy, Sociology of Religion.
Abstract (Original Language): 
Bir İslam İlimleri Klasiği Olarak eş-Şehristânî’nin el-Milel ve’n-Nihal’i Üzerine Dü-şünceler El-Milel ve’n-Nihal, XI-XII. Yüzyıl bilginlerinden Şehristânî’nin eseridir. Gerek kendi döneminde ve gerekse ondan sonraki dönemlerde ilmî çevrelerde geniş yankılar uyandırmıştır. Bu makâlede ama-cımız, söz konusu eserin, İslam dünyasında, Dinler ve Mezhepler Tarihi bakımından meşhur olduğu kadar, İslam toplumlarının tarihi seyri içinde gelişen olayları konu edinmesi ve açıklaması bakımın-dan öncelikle, İslam Tarihi olmak üzere, İslam dünyasında gelişen Kelam, İslâm Felsefesi, Din Sos-yolojisi vs. İslâm ilimleri için vazgeçilmez bir kaynak olması sebebiyle önemli bir İslam klasiği oldu-ğunu belirtmektir.

REFERENCES

References: 

Akyol, Aygün, Müsaraatü’l Felasife’ye göre Şehristânî’nin Felsefi Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003.
Doğan, Lütfi, “el- Milel ve Yazarı: Beş Önsöz Tercümesi”, İslam Mecmuası, Ankara 1956, 1957 c. I, sayı: 8, 9, (Bu tercüme ilk iki mukaddime ile sınırlı kalmış ve devam etmemiştir).
eş-Şehristânî, Kitab el-Milel ve’n-Nihâl, neşr.: Fethullah Bedran , Kahire 1910, 2 cilt, 1. bs.
--------, İslam Mezhepleri: el-Milel ve’n-Nihâl, çev.: Mustafa Öz, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005.
el- Bağdâdî, el-Fark Beyn’l-Fırak, çev.: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1985.
Harman, Ömer Faruk, Dinler Tarihi Açısından Şehristânî ve el- Milel ve’n-Niha,Yayımlanmamış Dok-tora Tezi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde mevcut daktilo yazması.
İbn Hallikan, Vefeyâtü’l-A’yan ve Enbau Ebnai’z-Zaman, Kahire 1948, c. III.
Kuzgun, Şaban, “Şehristânî’nin Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve “el- Milel ve’n- Nihal” isimli eserinin Dinler Tarihi ile İlgili Önemli Bölümlerinin Tercümesi”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 1985, sayı: 2, ss. 179- 208.
Küçük, Abdurrahman vd., “el-Milel ve’n-Nihal (Mukaddimeler)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-tesi Dergisi, c. XXX, s. 133.
Nuh b. Mustafa, Tercüme-i el-Milel ve’n-Nihal, Matbaa- i Amire, İstanbul 1279/1862.
Tancî, Muhammet Tavit, “eş-Şehristânî’nin Kitabu’l-Milel ve’n-Nihâl’i” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1956, c. 5.
--------, “Şehristânî’nin “el-Milel ve’n-Nihal’i” Arapça metinlerde neşredilmeyen kısımlar), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1958, c..V, sayı: I- IV, s. 1- 6.
--------, “Şehristanî”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay., İstanbul 1979, c. XI, s. 393.
Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yay., İstanbul 1998.
Yusuf Ziya Yörükan, “eş-Şehristânî” Dâru’l-Fünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuası, İstanbul 1926-1927, sayı: 3, s. 262-314, sayı: 5- 6, ss. 186-277.
--------, Ebû’l- Feth Şehristânî Milel ve Nihal Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Mezheplerin Tetkikin-de Usûl, Notlarla Yayıma Hazırlayan: Murat Memiş, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com